co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Sedymentacyjny Basen Co to jest region gromadzenia osadów
 • Co znaczy Fałd Definicja ciągłości. W węższym rozumieniu fałd to forma tektoniczna składająca się z dwu form sąsiednich antykliny i synkliny
 • Co znaczy Geofizyka Co znaczy Ziemię jako planetę sposobami naukowymi fizyki. Ziemia jako element badań traktowana jest jako ciało fizyczne. Geofizyka jest edukacją z
 • Co znaczy Gazowa Czapa Słownik zawierająca wolny gaz. Do czapy gazowej zatłaczany może być gaz odzyskiwany z eksploatowanej ropnej części złoża w celu podtrzymania
 • BPD, B/D OR BBL/D [BARRELS PER DAY]: Znaczenie Baryłki na dobę, jednostka dla określania wielkości produkcji ropy ze złoża
 • ODWIERT KIERUNKOWY: Czym jest odwiert, którego ścieżka znacznie odbiega od pionu. Odchylenia mogą sięgać od 60? do 70
 • API: Co oznacza American Petroleum Institute
 • POROWATOŚĆ: Krzyżówka ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz
 • URZĄDZENIE WIERTNICZE: Najlepszy termin oznaczający całość urządzeń i wyposażenia koniecznego do odwiercenia otworu wiertniczego

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Dym Co to jest Definicja rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par
 • Co znaczy Dymowa Klapa Definicja Definicja albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów
 • Co znaczy Izbica Co znaczy Definicja mostu w momencie ruchu lodów, mająca ostrą stalową krawędź , która działa jak klin i służy do rozbijania kry
 • Co znaczy Olejowe Rozlewy Olej Słownik Definicja przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją
 • NAPĘD PNEUMATYCZNY: Znaczenie Definicja napęd maszyny albo urządzenia osiągany poprzez zastosowanie sprężonego powietrza
 • GASZENIE POŻARU STATYCZNE: Czym jest Definicja podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju
 • NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE PROGOWE (NDSP): Co oznacza Definicja szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy
 • LOKALIZACJA POŻARU: Krzyżówka Definicja powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania
 • MANOMETR: Najlepszy Definicja ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Inwestycje Co to jest nabycia, wytworzenia albo usprawnienia środków trwałych (inwestycje rzeczowe) wniesienia wkładów kapitałowych i lokat do innych jednostek
 • Co znaczy Inwentaryzacja Definicja Czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej
 • Co znaczy Zlecenia zatrzymania straty (stop order) Co znaczy Zlecenie, gdzie następuje ustalenie ceny, przy której następuje natychmiastowe zamknięcie pozycji w celu uniknięcia utraty
 • Co znaczy DVP (Delivery Versus Payment) Słownik dokonania transakcji giełdowych polegająca na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki
 • DEWALUACJA: Znaczenie Wywołany decyzją rządu jednorazowy spadek wartości waluty krajowej
 • BEZROBOCIE FREKCYJNE: Czym jest Obejmuje osoby przejściowo pozbawione pracy z racji na brak wzajemnego dopasowania wskutek zmiany zawodu, miejsca zamieszkania itp
 • ROZRACHUNKI: Co oznacza Należności i zobowiązania zaakceptowane poprzez kontrahentów, o ustalonym terminie realizacji
 • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB): Krzyżówka wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym okresie poprzez gospodarkę państwie. Do PKB zalicza się także nadwyżkę eksportu nad importem
 • STOPA PODATKOWA: Najlepszy Procentowe ujęcie sumy płaconej ze względu podatku od dochodu brutto