co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Grawimetria Co to jest dział geofizyki zajmujący się badaniem siły ciężkości i interpretacją anomalii siły ciężkości
 • Co znaczy Macierzysta Skała Definicja skała, która zawierała znaczącą zawartość substancji organicznej, z której powstały węglowodory
 • Co znaczy Horizon Zone Pay Co znaczy część warstw skalnych złoża węglowodorów, z której ma miejsce przypływ medium złożowego
 • Co znaczy Wydajności Spadek Naturalny Słownik złoża) powiązane z towarzyszącym wydobywaniu ropy i gazu obniżaniem ciśnienia złożowego i wyczerpywaniem się zasobów złoża
 • URZĄDZENIE WIERTNICZE: Znaczenie termin oznaczający całość urządzeń i wyposażenia koniecznego do odwiercenia otworu wiertniczego
 • GEOFON: Czym jest czujnik wykorzystywany do rejestracji odbitych fal w sejsmicznej metodzie badawczej
 • WIERCENIA POZIOME: Co oznacza wiercenia kierunkowe o prawie poziomym ułożeniu odwiertu
 • DELTA: Krzyżówka rzeki do morza albo jeziora. Kopalne delty są zbiornikiem dla sporych złóż węglowodorów (delta Nilu, Nigru, Missisipi, południowa część
 • BADANIA SEJSMICZNE 3D: Najlepszy rodzaj badań sejsmicznych gdzie zbieranie informacji następuje wskutek rejestracji fal sejsmicznych na określonym obszarze

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Gaszenia Intensywność Co to jest Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu
 • Co znaczy Ssawna Linia Definicja Definicja linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody
 • Co znaczy Piany Dyspersyjność Co znaczy Definicja cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Co znaczy Średnie Zagrożenie Miejscowe Słownik Definicja następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze
 • ŻAR: Znaczenie Definicja bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie
 • LINIOWA PRĘDKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU: Czym jest Definicja droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu
 • LINIA ZASILAJĄCA: Co oznacza Definicja linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy
 • DOWÓDCA ZMIANY: Krzyżówka Definicja zmianą służbową. - DRUGI RZUT - siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i
 • ODCINEK BOJOWY: Najlepszy Definicja akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Gwarancyjny Fundusz Bankowy Co to jest określonej sumy, jeżeli bank, gdzie ulokowali środki ogłosi upadłość. Banki lokują w nim środki stosownie do posiadanych poprzez siebie
 • Co znaczy Spot Transakcja Definicja kursu kupna - sprzedaży danego instrumentu A po określonej cenie w chwili zawierania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do
 • Co znaczy Inwentarz Co znaczy Lista składników aktywów i pasywów na określony dzień
 • Co znaczy Dywidendy Bez Bd Słownik giełdowego dla określonej akcji informująca, iż nabywcy akcji nie mają już prawa do dywidendy za ostatni moment obrachunkowy
 • PIENIĄDZ FIDUCJARNY: Znaczenie Rodzaj pieniądza, który jest uznanym środkiem płatniczym na terenie danego państwa, ale nie posiada pokrycia w złocie
 • RESTRUKTURYZACJA DŁUGU: Czym jest Zmiana w sposobie obsługi zadłużenia, regularnie związana z częściowym umorzeniem długu bądź zmianą stóp procentowych
 • KAPITALIZACJA ODSETEK: Co oznacza pożyczonej (pożyczanej) dolicza się w pewnym momencie odsetki. W razie kredytu to terminy spłacenia rat, w razie depozytu bankowego w
 • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) ŚRODKÓW TRWAŁYCH: Krzyżówka Cena nabycia, wydatek wytworzenia albo cena rynkowa środków trwałych
 • DEBET: Najlepszy Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej stawki na osobistym koncie