co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Litologia charakterystyka profilu warstw skorupy ziemskiej pod względem budujących go typów skał
 • Co znaczy Badania sejsmiczne 2D gdzie zbieranie informacji następuje wskutek rejestracji fal sejsmicznych wzbudzonych w jednym miejscu i zarejestrowanych wzdłuż określonej
 • Co znaczy Gaz zasiarczony gaz ziemny zawierający H2S
 • Co znaczy Piaskowiec powstała wskutek scementowania ziaren kwarcu, miki i innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm dzięki spoiwa ilastego, krzemionkowego
 • Co znaczy BTU British Thermal Unit

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Ocena Sytuacji Definicja ustalenie konsekwencji wynikających ze stanu rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru i stopnia stwarzanych zagrożeń
 • Co znaczy Laryngofon Definicja i działający pod wpływem drgań jego krtani; nie reaguje na dźwięki przenoszone poprzez powietrze, umożliwia porozumiewanie się pożarników w
 • Co znaczy Front Pożaru Definicja odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa
 • Co znaczy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch) Definicja szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Embargo Rodzaj represji służący wobec nieprzyjaznego państwie, zakazuje zarówno importu ustalonych towarów z tego państwie, jak i ich eksportu
 • Co znaczy Cena nominalna kapitale akcyjnym. Jest dla wszystkich akcji danej firmy jednakowa. Można ją zwiększyć, na przykład poprzez zasilenie kapitału akcyjnego
 • Co znaczy Efektywna stopa podatku Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu
 • Co znaczy Akcje preferowane Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy
 • Co znaczy Umorzenie Pomniejszenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w konsekwencji ich zużycia