biegły rewident broker co to jest
Biegły Rewident, Broker, Bezrobocie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Blokada Środków Na Rachunku.

Sposoby na oszczędzanie na B

 • Co to jest Interruption Business Definicja ubezpieczenia finansowego związanego z przyszłymi przychodami podmiotów gospodarczych. Zasadniczym celem tej sposoby jest wypłacenie
 • Co to jest Ukryte Bezrobocie Definicja Bezrobocie nie występujące w statystykach, pojawia się najczęściej na wsi, dlatego regularnie zwane jest agrarnym
 • Co to jest Beneficjent Definicja Osoba fizyczna albo prawna otrzymująca kredyt, na rzecz której otwarto akredytywę, udzielono poręczenia, etc
 • Co to jest Centralny Bank Definicja Organizacja odpowiedzialna za emisję pieniądza, realizację polityki monetarnej i zajmująca się prowadzeniem polityki kursów walutowych
 • Co to jest Barter Definicja Umowa, przez wzgląd na którą ma miejsce zamiana jednego dobra albo usługi na inną bez udziału środków pieniężnych
 • Co to jest Frekcyjne Bezrobocie Definicja Obejmuje osoby przejściowo pozbawione pracy z racji na brak wzajemnego dopasowania wskutek zmiany zawodu, miejsca zamieszkania itp
 • Co to jest BP (bez prawa poboru) Definicja Informacja przekazywana w okolicy kursu giełdowego dla danej akcji informuje, iż nabywcy akcji nie mają już prawa poboru
 • Co to jest Branding Definicja Budowanie marki przez trwałą kampanię z wykorzystaniem obecnego wizerunku spółki
 • Co to jest Bessa Definicja Spadek kursów giełdowych – papierów wartościowych bądź cen towarów kolokwialnie określana jako rynek niedźwiedzia
 • Co to jest BVPS (Book Value Per Share) Definicja Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
 • Co to jest Apeksowy Bank Definicja pośrednika, udziela kredytobiorcom pożyczek albo kredytów z innych banków bądź funduszy stworzonych do obsługi danego rodzaju kredytowania
 • Co to jest Strukturalne Bezrobocie Definicja gospodarce wskutek kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników z racji na wiek albo zbędne już kwalifikacje (w
 • Co to jest Finansowego Sprawozdania Badanie Definicja Czynności prowadzące do określenia rzetelności sprawozdania, pod kątem sytuacji finansowej i majątkowej jednostki
 • Co to jest Sezonowe Bezrobocie Definicja Ten typ bezrobocia jest rezultatem wahań zapotrzebowania na pracowników w następujących po sobie okresach. (na przykład w rolnictwie
 • Co to jest Bankructwo Definicja dłużnika i podjęcie decyzji o ściąganiu długów z jego majątku. Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do
 • Co to jest Depozytariusz Bank Definicja Organizacja przechowująca aktywa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przy akceptacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
 • Co to jest Cykliczne Koniunkturalne Bezrobocie Definicja globalny maleje a ceny i płace nie przystosowują się dostatecznie szybko, by mogło być przywrócone pełne zatrudnienie. Wiąże się ono z
 • Co to jest Dywidendy Bez Bd Definicja giełdowego dla określonej akcji informująca, iż nabywcy akcji nie mają już prawa do dywidendy za ostatni moment obrachunkowy
 • Co to jest Detaliczna Bankowość Definicja przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, aby dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych
 • Co to jest Inwestycyjny Bank Definicja się zarządzaniem finansami, obrotem papierami wartościowymi, doradztwem kapitałowym, kierowaniem aktywami powierzonymi i swoimi, a również
 • Co to jest Międzyokresowe Rozliczenia Bierne Definicja miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako
 • Co to jest Bilans Definicja Kolekcja środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony okres i w określonej formie
 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja wypuszczany na rynek poprzez Skarb Państwa, zwykle krótkoterminowy. Bon skarbowy jest rodzajem potwierdzenia zobligowania państwa przez
 • Co to jest Blokada środków na rachunku bankowym Definicja pokrycia ewentualnego zadłużenia. Bank zostaje upoważniony poprzez klienta do blokady określonej stawki środków zebranych na rachunku, by
 • Co to jest Gwarancyjny Fundusz Bankowy Definicja określonej sumy, jeżeli bank, gdzie ulokowali środki ogłosi upadłość. Banki lokują w nim środki stosownie do posiadanych poprzez siebie
 • Co to jest Bezrobocie Definicja niedobór miejsc pracy w relacji do osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się tak zwaną
 • Co to jest Broker Definicja nabywcami i sprzedawcami w warunkach wysokiego poziomu organizacji gospodarki rynkowej. Odpowiednikiem są brokerzy ubezpieczeniowi
 • Co to jest Rewident Biegły Definicja komandytowa bądź cywilna mająca prawo wedle odnośnymi przepisami do weryfikacji sprawozdań finansowych w trybie ustalonym ustawą o

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.