najlepszy dowódca zmiany co to jest
ZNACZENIE Dowódca Zmiany, Higroskopijność, Grupy Pożarów, Linia Zasilająca, Manometr, Nadciśnienie.

Zasady bezpieczeństwa BHP

 • Co to jest Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru Co to jest droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds) Definicja szkodliwej, które przy stałym kontakcie z nią w ciągu 8-godzinnego dnia pracy poprzez wieloletni nawet moment nie wywołuje jakichkolwiek
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Lokalne Co znaczy zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych
 • Co to jest Grupa Operacyjna Słownik wydzielonych albo wydzielonych wg ustalonego kryterium do opracowania albo wykonania samodzielnie określonego zadania
 • Co to jest Linia Główna Znaczenie linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Statyczne Czym jest podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju
 • Co to jest Dowódca Odcinka Bojowego (Dob) Co oznacza otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przydzielonym
 • Co to jest Gaz Błotny Krzyżówka gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Małe Najlepszy urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia, wymagające interwencji podmiotów
 • Co to jest Lng (Liquefied Natural Gaz) Przykłady składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest
 • Co to jest Gazy Techniczne Encyklopedia skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór
 • Co to jest Hermetyzacja Jak działa pomieszczeń pracy szkodliwych gazów, par, pyłów. 2) uszczelnienie zamkniętych naczyń, przewodów, pomieszczeń zabezpieczające przed
 • Co to jest Nasada Czy, jest rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp) Pojęcie szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy
 • Co to jest Ocena Sytuacji Wyjaśnienie ustalenie konsekwencji wynikających ze stanu rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru i stopnia stwarzanych zagrożeń
 • Co to jest Intensywność Podawania Wody Opis środka gaśniczego w litrach na metr kwadratowy na sekundę przy gaszeniu pożaru na powierzchni i w litrach na metr bieżący na sekundę przy
 • Co to jest Kierowanie Strategiczne Informacje niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich
 • Co to jest Krokiew Co to jest obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej podtrzymującej pokrycie dachu
 • Co to jest Dyslokacja Definicja w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji
 • Co to jest Odcinek Bojowy Co znaczy akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania
 • Co to jest Koalescencja Słownik rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w
 • Co to jest Alarm Fałszywy Znaczenie albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia
 • Co to jest Lpg (Liquefied Petroleum Gaz) Czym jest skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu
 • Co to jest Laryngofon Co oznacza i działający pod wpływem drgań jego krtani; nie reaguje na dźwięki przenoszone poprzez powietrze, umożliwia porozumiewanie się pożarników w
 • Co to jest Napęd Pneumatyczny Krzyżówka napęd maszyny albo urządzenia osiągany poprzez zastosowanie sprężonego powietrza
 • Co to jest Linia Ssawna Najlepszy linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody
 • Co to jest Główne Natarcie Przykłady określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia
 • Co to jest Działania Ratownicze Encyklopedia zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Co to jest Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania Jak działa pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe
 • Co to jest Oś Pożaru Czy, jest linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Pojęcie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska albo mienia
 • Co to jest Dyspersyjność Piany Wyjaśnienie cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Co to jest Ognie Lotne Opis materiału palnego przenoszone dzięki wiatru i ruchów konwekcyjnych powietrza na znaczące odległości, mogące powodować stworzenie nowych
 • Co to jest Hektolitr Informacje jednostka objętości równa stu litrom
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Duże Co to jest czasie którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości albo środowiska naturalnego, występujące na
 • Co to jest Klapa Dymowa Definicja albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów
 • Co to jest Lokalizacja Pożaru Co znaczy powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania
 • Co to jest Piana Chemiczna Słownik roztworze wodnym środka pianotwórczego między łatwo rozpuszczalnymi węglanami a silnym kwasem albo solą hydrolizującą w wodzie z
 • Co to jest Dyspozytor Znaczenie służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i
 • Co to jest Kubatura Budynku Czym jest objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, przyziemnych i podziemnych, liczona w metrach sześciennych
 • Co to jest Olej (Rozlewy Olejowe) Co oznacza przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją
 • Co to jest Kierowanie Taktyczne Krzyżówka albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu
 • Co to jest Działania Skoncentrowane Najlepszy działania polegające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego
 • Co to jest Napęd Hydrauliczny Przykłady napęd spowodowany poprzez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem
 • Co to jest Jednostka Ratowniczogaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Encyklopedia posiadająca siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w momencie pożarów, klęsk żywiołowych i
 • Co to jest Materiały Niebezpieczne Pożarowo Jak działa temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe
 • Co to jest Dowódca Czy, jest przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom
 • Co to jest Izbica Pojęcie mostu w momencie ruchu lodów, mająca ostrą stalową krawędź , która działa jak klin i służy do rozbijania kry
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch) Wyjaśnienie szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego
 • Co to jest Napięcie Krokowe Opis ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Dynamiczne Informacje podawanie środka gaśniczego w czasie ruchu samochodu
 • Co to jest Materiał Promieniotwórczy Co to jest każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg
 • Co to jest Dym Definicja rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par
 • Co to jest Lakmus Co znaczy barwnik służący w chemii jako parametr kwasowości roztworów wodnych. Lakmus w obecności kwasu barwi się na czerwono, a zasady na niebiesko
 • Co to jest Głębokość Działania Gaśniczego Słownik pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu
 • Co to jest Alarm Fałszywy W Dobrej Wierze Znaczenie objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Średnie Czym jest następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze
 • Co to jest Dystynkcje Służbowe Co oznacza złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek.DZIAŁANIA POŁĄCZONE - forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia
 • Co to jest Żar Krzyżówka bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie
 • Co to jest Dysponowanie Najlepszy stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych
 • Co to jest Alarm Fałszywy Złośliwy Przykłady zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd
 • Co to jest Intensywność Gaszenia Encyklopedia liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu
 • Co to jest Front Pożaru Jak działa odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa
 • Co to jest Linia Gaśnicza Czy, jest linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej albo hydrantu, zakończona prądownicą albo wytwornicą
 • Co to jest Nadciśnienie Pojęcie różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym
 • Co to jest Manometr Wyjaśnienie ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego
 • Co to jest Linia Zasilająca Opis linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy
 • Co to jest Grupy Pożarów Informacje regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem
 • Co to jest Higroskopijność Co to jest cecha niektórych ciał polegająca na łatwości pochłaniania wody i pary wodnej
 • Co to jest Dowódca Zmiany Definicja zmianą służbową. - DRUGI RZUT - siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i

Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, prawo pracy.

Okresowe szkolenia BHP, bezpieczna praca, słownik pojęć i definicji.

Kursy z BHP dla pracowników, zasady bezpieczeństwa. Wytłumaczenie zasad. Testy BHP.