hektolitr higroskopijność co to jest
Miejscowe Zagrożenie co znaczy Intensywność Gaszenia krzyżówka Dowódca Odcinka Bojowego (Dob) co to.

Zasady bezpieczeństwa BHP

 • Co to jest Hektolitr Co znaczy jednostka objętości równa stu litrom hektolitr Porównanie.
 • Co to jest Higroskopijność Krzyżówka cecha niektórych ciał polegająca na łatwości pochłaniania wody i pary wodnej higroskopijność Dlaczego.
 • Co to jest Materiały Niebezpieczne Pożarowo Co to jest temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe materiały niebezpieczne pożarowo Jak lepiej.
 • Co to jest Działania Skoncentrowane Słownik działania polegające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego działania skoncentrowane Kiedy.
 • Co to jest Głębokość Działania Gaśniczego Czym jest pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu głębokość działania gaśniczego Od czego zależy.
 • Co to jest Krokiew Co oznacza obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej podtrzymującej pokrycie dachu krokiew Na czym polega.
 • Co to jest Olej (Rozlewy Olejowe) Tłumaczenie przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją olej (rozlewy olejowe) Różnice.
 • Co to jest Napęd Hydrauliczny Przykłady napęd spowodowany poprzez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem napęd hydrauliczny Wady i zalety.
 • Co to jest Nadciśnienie Definicja różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym nadciśnienie Podobieństwa.
 • Co to jest Dystynkcje Służbowe Encyklopedia złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek.DZIAŁANIA POŁĄCZONE - forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia dystynkcje służbowe Czemu.
 • Co to jest Izbica Jak działa mostu w momencie ruchu lodów, mająca ostrą stalową krawędź , która działa jak klin i służy do rozbijania kry izbica Co gorsze.
 • Co to jest Działania Ratownicze Czy jest zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia działania ratownicze Porównaj.
 • Co to jest Koalescencja Pojęcie rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w koalescencja Porównanie.
 • Co to jest Piana Chemiczna Wyjaśnienie roztworze wodnym środka pianotwórczego między łatwo rozpuszczalnymi węglanami a silnym kwasem albo solą hydrolizującą w wodzie z piana chemiczna Dlaczego.
 • Co to jest Linia Ssawna Opis linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody linia ssawna Jak lepiej.
 • Co to jest Lng (Liquefied Natural Gaz) Informacje składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest lng (liquefied natural gaz) Kiedy.
 • Co to jest Ognie Lotne Znaczenie materiału palnego przenoszone dzięki wiatru i ruchów konwekcyjnych powietrza na znaczące odległości, mogące powodować stworzenie nowych ognie lotne Od czego zależy.
 • Co to jest Grupy Pożarów Co znaczy regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem grupy pożarów Na czym polega.
 • Co to jest Front Pożaru Krzyżówka odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa front pożaru Różnice.
 • Co to jest Alarm Fałszywy Złośliwy Co to jest zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd alarm fałszywy złośliwy Wady i zalety.
 • Co to jest Linia Główna Słownik linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza linia główna Podobieństwa.
 • Co to jest Linia Gaśnicza Czym jest linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej albo hydrantu, zakończona prądownicą albo wytwornicą linia gaśnicza Czemu.
 • Co to jest Dyspersyjność Piany Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm dyspersyjność piany Co gorsze.
 • Co to jest Materiał Promieniotwórczy Tłumaczenie każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg materiał promieniotwórczy Porównaj.
 • Co to jest Dyspozytor Przykłady służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dyspozytor Porównanie.
 • Co to jest Lakmus Definicja barwnik służący w chemii jako parametr kwasowości roztworów wodnych. Lakmus w obecności kwasu barwi się na czerwono, a zasady na niebiesko lakmus Dlaczego.
 • Co to jest Oś Pożaru Encyklopedia linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru oś pożaru Jak lepiej.
 • Co to jest Dowódca Zmiany Jak działa zmianą służbową. - DRUGI RZUT - siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i dowódca zmiany Kiedy.
 • Co to jest Hermetyzacja Czy jest pomieszczeń pracy szkodliwych gazów, par, pyłów. 2) uszczelnienie zamkniętych naczyń, przewodów, pomieszczeń zabezpieczające przed hermetyzacja Od czego zależy.
 • Co to jest Gaz Błotny Pojęcie gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą gaz błotny Na czym polega.
 • Co to jest Żar Wyjaśnienie bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie żar Różnice.
 • Co to jest Alarm Fałszywy W Dobrej Wierze Opis objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości alarm fałszywy w dobrej wierze Wady i zalety.
 • Co to jest Dym Informacje rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par dym Podobieństwa.
 • Co to jest Dowódca Znaczenie przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom dowódca Czemu.
 • Co to jest Linia Zasilająca Co znaczy linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy linia zasilająca Co gorsze.
 • Co to jest Laryngofon Krzyżówka i działający pod wpływem drgań jego krtani; nie reaguje na dźwięki przenoszone poprzez powietrze, umożliwia porozumiewanie się pożarników w laryngofon Porównaj.
 • Co to jest Gazy Techniczne Co to jest skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór gazy techniczne Porównanie.
 • Co to jest Nasada Słownik rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych nasada Dlaczego.
 • Co to jest Jednostka Ratowniczogaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Czym jest posiadająca siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w momencie pożarów, klęsk żywiołowych i jednostka ratowniczogaśnicza państwowej straży pożarnej Jak lepiej.
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Lokalne Co oznacza zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych miejscowe zagrożenie lokalne Kiedy.
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch) Tłumaczenie szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (ndsch) Od czego zależy.
 • Co to jest Napęd Pneumatyczny Przykłady napęd maszyny albo urządzenia osiągany poprzez zastosowanie sprężonego powietrza napęd pneumatyczny Na czym polega.
 • Co to jest Manometr Definicja ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego manometr Różnice.
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Średnie Encyklopedia następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze miejscowe zagrożenie średnie Wady i zalety.
 • Co to jest Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru Jak działa droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru Podobieństwa.
 • Co to jest Odcinek Bojowy Czy jest akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania odcinek bojowy Czemu.
 • Co to jest Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania Pojęcie pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe alarm fałszywy z instalacji wykrywania Co gorsze.
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp) Wyjaśnienie szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy najwyższe dopuszczalne stężenie progowe (ndsp) Porównaj.
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Statyczne Opis podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju gaszenie pożaru statyczne Porównanie.
 • Co to jest Lokalizacja Pożaru Informacje powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania lokalizacja pożaru Dlaczego.
 • Co to jest Kubatura Budynku Znaczenie objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, przyziemnych i podziemnych, liczona w metrach sześciennych kubatura budynku Jak lepiej.
 • Co to jest Intensywność Podawania Wody Co znaczy środka gaśniczego w litrach na metr kwadratowy na sekundę przy gaszeniu pożaru na powierzchni i w litrach na metr bieżący na sekundę przy intensywność podawania wody Kiedy.
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Małe Krzyżówka urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia, wymagające interwencji podmiotów miejscowe zagrożenie małe Od czego zależy.
 • Co to jest Alarm Fałszywy Co to jest albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia alarm fałszywy Na czym polega.
 • Co to jest Grupa Operacyjna Słownik wydzielonych albo wydzielonych wg ustalonego kryterium do opracowania albo wykonania samodzielnie określonego zadania grupa operacyjna Różnice.
 • Co to jest Napięcie Krokowe Czym jest ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z napięcie krokowe Wady i zalety.
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Duże Co oznacza czasie którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości albo środowiska naturalnego, występujące na miejscowe zagrożenie duże Podobieństwa.
 • Co to jest Główne Natarcie Tłumaczenie określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia główne natarcie Czemu.
 • Co to jest Ocena Sytuacji Przykłady ustalenie konsekwencji wynikających ze stanu rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru i stopnia stwarzanych zagrożeń ocena sytuacji Co gorsze.
 • Co to jest Dyslokacja Definicja w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dyslokacja Porównaj.
 • Co to jest Dysponowanie Encyklopedia stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych dysponowanie Porównanie.
 • Co to jest Klapa Dymowa Jak działa albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów klapa dymowa Dlaczego.
 • Co to jest Kierowanie Taktyczne Czy jest albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu kierowanie taktyczne Jak lepiej.
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Dynamiczne Pojęcie podawanie środka gaśniczego w czasie ruchu samochodu gaszenie pożaru dynamiczne Kiedy.
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds) Wyjaśnienie szkodliwej, które przy stałym kontakcie z nią w ciągu 8-godzinnego dnia pracy poprzez wieloletni nawet moment nie wywołuje jakichkolwiek najwyższe dopuszczalne stężenie (nds) Od czego zależy.
 • Co to jest Lpg (Liquefied Petroleum Gaz) Opis skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu lpg (liquefied petroleum gaz) Na czym polega.
 • Co to jest Kierowanie Strategiczne Informacje niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich kierowanie strategiczne Różnice.
 • Co to jest Dowódca Odcinka Bojowego (Dob) Znaczenie otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przydzielonym dowódca odcinka bojowego (dob) Wady i zalety.
 • Co to jest Intensywność Gaszenia Co znaczy liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu intensywność gaszenia Podobieństwa.
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Krzyżówka wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska albo mienia miejscowe zagrożenie Czemu.

Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, prawo pracy.

Okresowe szkolenia BHP, bezpieczna praca, słownik pojęć i definicji.

Kursy z BHP dla pracowników, zasady bezpieczeństwa. Wytłumaczenie zasad. Testy BHP.