miejscowe zagrożenie średnie co to jest
Miejscowe Zagrożenie Średnie, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch), Front Pożaru, Gazy.

Zasady bezpieczeństwa BHP

 • Co to jest Alarm Fałszywy W Dobrej Wierze Definicja objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości
 • Co to jest Alarm Fałszywy Definicja albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia
 • Co to jest Lng (Liquefied Natural Gaz) Definicja składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest
 • Co to jest Linia Gaśnicza Definicja linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej albo hydrantu, zakończona prądownicą albo wytwornicą
 • Co to jest Materiał Promieniotwórczy Definicja każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds) Definicja szkodliwej, które przy stałym kontakcie z nią w ciągu 8-godzinnego dnia pracy poprzez wieloletni nawet moment nie wywołuje jakichkolwiek
 • Co to jest Olej (Rozlewy Olejowe) Definicja przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją
 • Co to jest Jednostka Ratowniczogaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Definicja posiadająca siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w momencie pożarów, klęsk żywiołowych i
 • Co to jest Lokalizacja Pożaru Definicja powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania
 • Co to jest Grupa Operacyjna Definicja wydzielonych albo wydzielonych wg ustalonego kryterium do opracowania albo wykonania samodzielnie określonego zadania
 • Co to jest Kierowanie Strategiczne Definicja niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich
 • Co to jest Działania Ratownicze Definicja zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Co to jest Dyspozytor Definicja służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i
 • Co to jest Izbica Definicja mostu w momencie ruchu lodów, mająca ostrą stalową krawędź , która działa jak klin i służy do rozbijania kry
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp) Definicja szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy
 • Co to jest Napęd Pneumatyczny Definicja napęd maszyny albo urządzenia osiągany poprzez zastosowanie sprężonego powietrza
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Lokalne Definicja zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych
 • Co to jest Dyslokacja Definicja w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji
 • Co to jest Działania Skoncentrowane Definicja działania polegające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego
 • Co to jest Nadciśnienie Definicja różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym
 • Co to jest Lakmus Definicja barwnik służący w chemii jako parametr kwasowości roztworów wodnych. Lakmus w obecności kwasu barwi się na czerwono, a zasady na niebiesko
 • Co to jest Intensywność Podawania Wody Definicja środka gaśniczego w litrach na metr kwadratowy na sekundę przy gaszeniu pożaru na powierzchni i w litrach na metr bieżący na sekundę przy
 • Co to jest Linia Główna Definicja linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza
 • Co to jest Higroskopijność Definicja cecha niektórych ciał polegająca na łatwości pochłaniania wody i pary wodnej
 • Co to jest Krokiew Definicja obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej podtrzymującej pokrycie dachu
 • Co to jest Nasada Definicja rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych
 • Co to jest Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru Definicja droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu
 • Co to jest Dym Definicja rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par
 • Co to jest Dysponowanie Definicja stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych
 • Co to jest Głębokość Działania Gaśniczego Definicja pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu
 • Co to jest Ocena Sytuacji Definicja ustalenie konsekwencji wynikających ze stanu rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru i stopnia stwarzanych zagrożeń
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Statyczne Definicja podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju
 • Co to jest Odcinek Bojowy Definicja akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania
 • Co to jest Hermetyzacja Definicja pomieszczeń pracy szkodliwych gazów, par, pyłów. 2) uszczelnienie zamkniętych naczyń, przewodów, pomieszczeń zabezpieczające przed
 • Co to jest Dystynkcje Służbowe Definicja złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek.DZIAŁANIA POŁĄCZONE - forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Duże Definicja czasie którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości albo środowiska naturalnego, występujące na
 • Co to jest Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania Definicja pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe
 • Co to jest Dowódca Odcinka Bojowego (Dob) Definicja otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przydzielonym
 • Co to jest Intensywność Gaszenia Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu
 • Co to jest Gaszenie Pożaru Dynamiczne Definicja podawanie środka gaśniczego w czasie ruchu samochodu
 • Co to jest Dyspersyjność Piany Definicja cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Co to jest Napięcie Krokowe Definicja ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z
 • Co to jest Kierowanie Taktyczne Definicja albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu
 • Co to jest Główne Natarcie Definicja określonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia
 • Co to jest Hektolitr Definicja jednostka objętości równa stu litrom
 • Co to jest Oś Pożaru Definicja linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru
 • Co to jest Materiały Niebezpieczne Pożarowo Definicja temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe
 • Co to jest Żar Definicja bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie
 • Co to jest Lpg (Liquefied Petroleum Gaz) Definicja skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu
 • Co to jest Laryngofon Definicja i działający pod wpływem drgań jego krtani; nie reaguje na dźwięki przenoszone poprzez powietrze, umożliwia porozumiewanie się pożarników w
 • Co to jest Manometr Definicja ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego
 • Co to jest Linia Ssawna Definicja linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody
 • Co to jest Linia Zasilająca Definicja linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy
 • Co to jest Ognie Lotne Definicja materiału palnego przenoszone dzięki wiatru i ruchów konwekcyjnych powietrza na znaczące odległości, mogące powodować stworzenie nowych
 • Co to jest Gaz Błotny Definicja gaz palny składający się raczej z metanu, powstający w procesie gnicia ciał organicznych pod wodą
 • Co to jest Grupy Pożarów Definicja regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem
 • Co to jest Piana Chemiczna Definicja roztworze wodnym środka pianotwórczego między łatwo rozpuszczalnymi węglanami a silnym kwasem albo solą hydrolizującą w wodzie z
 • Co to jest Kubatura Budynku Definicja objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, przyziemnych i podziemnych, liczona w metrach sześciennych
 • Co to jest Klapa Dymowa Definicja albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów
 • Co to jest Alarm Fałszywy Złośliwy Definicja zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Małe Definicja urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia, wymagające interwencji podmiotów
 • Co to jest Dowódca Definicja przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom
 • Co to jest Dowódca Zmiany Definicja zmianą służbową. - DRUGI RZUT - siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i
 • Co to jest Napęd Hydrauliczny Definicja napęd spowodowany poprzez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Definicja wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska albo mienia
 • Co to jest Koalescencja Definicja rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w
 • Co to jest Gazy Techniczne Definicja skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór
 • Co to jest Front Pożaru Definicja odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa
 • Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch) Definicja szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego
 • Co to jest Miejscowe Zagrożenie Średnie Definicja następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze

Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, prawo pracy.

Okresowe szkolenia BHP, bezpieczna praca, słownik pojęć i definicji.

Kursy z BHP dla pracowników, zasady bezpieczeństwa. Wytłumaczenie zasad. Testy BHP.