policyjne gwaĺ‚ty co to jest
Definicja: ocenione uczciwie, gwaĹ‚towanie spadĹ‚o w mojej opinii słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Policyjne gwałty

Słownik: Kwestia studentki z Lublina rzuca nowe Ĺ›wiatĹ‚o na dawne a podobne sprawy. PrawdopodobieĹ„stwo, ĹĽe inne zajĹ›cia (sic!) zostaĹ‚y poprzez TemidÄ™ ocenione uczciwie, gwaĹ‚towanie spadĹ‚o w mojej opinii.
Definicja:


Niemal trzy miesiÄ…ce temu media podaĹ‚y, ĹĽe pod "opiekÄ…" polskiego prawa spersonifikowanego w formie jurnego funkcjonariusza policji, zostaĹ‚a przezeĹ„ zgwaĹ‚cona studentka po przewiezieniu do aresztu naszego demokratycznego paĹ„stwa na skutek... trudnoĹ›ci z ustaleniem toĹĽsamoĹ›ci owej pani. Teraz gĹ‚oĹ›no jest nie tylko w Polsce, lecz w caĹ‚ej Unii, nie tyle na skutek oburzajÄ…cego zachowania przedstawiciela wĹ‚adzy, lecz i wobec cywilizowanego prawa, które opisane przestÄ™pstwo uznaje za tortury na wolnym obywatelu. Zatem dramat studentki, lecz takĹĽe skandal w policji i (a to oficjalnie nowość w naszych polskich warunkach) torturowanie obywateli pozostajÄ…cych pod opiekÄ… naszej Temidy, a więc powaĹĽne przestÄ™pstwo wybiegajÄ…ce poza lokalna zbiorowość. A do tego zagroĹĽone powaĹĽnymi sankcjami odszkodowawczymi uszczuplajÄ…cymi nasz chudawy budĹĽet.W jakĹĽe innym Ĺ›wietle moĹĽna teraz ujrzeć dawne a podobne afery, które zostaĹ‚y w ubiegĹ‚ych latach umorzone? PoniĹĽej przypomnienie wydarzeĹ„ opisanych poprzez Wieczór WybrzeĹĽa (9 kwietnia 2002).

Gazeta wówczas donosiĹ‚a -
Prokuratura umorzyĹ‚a wczoraj postÄ™powanie w kwestii domniemanego gwaĹ‚tu w radiowozie, ponieważ nie byĹ‚o w tym przypadku znamion przestÄ™pstwa.Tak to bywa, że jeśli już w radiowozie dochodzi do gwałtu, to okazuje się, że jest on domniemany. Zazwyczaj bywają jakieś znamiona przestępstwa, lecz wyjątkowo nie w tym przypadku...Prokuratura oceniĹ‚a, ĹĽe do relacji seksualnego dwóch policjantów z kobietÄ…, która zgĹ‚osiĹ‚a gwaĹ‚t, doszĹ‚o bez uĹĽycia przemocy ze strony funkcjonariuszy.Napisano czego funkcjonariusze nie uĹĽyli (przemocy), lecz czytelników raczej zainteresowaĹ‚oby czego uĹĽyli, chyba ĹĽe sterczy (sic!) im fantazji i wiadomość, ĹĽe u(l)ĹĽyli sobie... Najprawdopodobniej owa niewiasta zaatakowaĹ‚a zaprawionÄ… (w bojach) zaĹ‚ogÄ™ radiowozu swymi wdziÄ™kami, wszak czĹ‚onkowie (sic!) naszej policji sÄ… dĹĽentelmenami i nie plamiÄ… (sic!) honoru ni munduru. WyobraĹşni nie staje (sic!) - jak dwóch obroĹ„ców Ĺ‚adu publicznego i czci wĹ‚asnej, mogĹ‚o uskutecznić jeden relacja? Jeden relacja w wykonaniu dwóch panów na sĹ‚uĹĽbie? Wiadomo, ĹĽe Policja to organizacja publiczna, lecz ĹĽeby z radiowozu robić instytucyjkÄ™, a raczej domek (na kóĹ‚kach) publiczny? W godzinach pracy? Za pieniÄ…dze podatnika?Z dalszych wyjaĹ›nieĹ„ wynika, ĹĽe kary byĹ‚y jednakowe ( poprzez 2,5 roku nie majÄ… szans na awans i premie), co sugeruje rotacyjne i poĹ‚ówkowe rozwiÄ…zanie jednostosunkowego problemu (jeden to dwa razy po póĹ‚; moĹĽe i sĹ‚uĹĽbowy gwizdek mieli wspólny; czyĹĽby na póĹ‚ gwizdka?). No cóĹĽ, awanse (wobec damy) byĹ‚y czynione w paĹ„stwowym wozie i zapewne sĹ‚usznie oceniono, ĹĽe ich granica (i dobrych obyczajów) zostaĹ‚a cokolwiek kroczem przekroczona...Do komisariatu została przywieziona, aby złożyć wyjaśnienia. Po nich dwaj funkcjonariusze odwieźli ją do domu służbowym samochodem. Do relacji seksualnego doszło w drodze.CóĹĽ za kultura osobista - skĹ‚adasz wyjaĹ›nienia, a w podziÄ™ce odwoĹĽÄ… ciÄ™ do prywatnego domu. Jednak odstawić powinni prywatnÄ… brykÄ…, skoro przystawianie i brykanie im w gĹ‚owach chadza... Ponownie wyraĹşnie sprecyzowano, ĹĽe jednak nie chodziĹ‚o im o matematyczny relacja, a więc iloraz skĹ‚adajÄ…cy siÄ™ z dzielnej (pasaĹĽerki) i licznika (kilometrów na resztkach spoĹ‚ecznego paliwa). Tak czy owak doszĹ‚o do niego w drodze, moĹĽliwe ĹĽe na kolumnie organu sterujÄ…cego pojazdem (marki nie ujawniono, wiadomo - reklama jeĹşdzidĹ‚a dĹşwigniÄ… nie rzÄ…du naszego jest, lecz motoryzacji). Nie wiadomo, czy w drodze negocjacji finansowych, tak modnych pomiÄ™dzy naszym państwem a wierzycielami, czy w drodze chwilowego zaboru prywatnej wĹ‚asnoĹ›ci, a więc krótkotrwaĹ‚ej nacjonalizacji - maj(Ä…)tek jednak zwrócono bez odszkodowania... Czy w rachubÄ™ wchodziĹ‚a gotówka, czy raczej przelew (sic!)? Skoro o drodze i przelewie mowa - (wy)czyn miaĹ‚ miejsce w lutym, zatem jeĹ›li funkcjonariusze poczÄ™li sobie na caĹ‚ego, a ĹĽyciowe funkcje woĹĽonej obywatelki byĹ‚y równie ĹĽywotne, co czĹ‚onków bĹ‚Ä™kitnej (nie róĹĽowej?) formacji, to moĹĽe samochodowy akt erekcyjny bÄ™dzie zaczynem wielkiej nowej tajemnicy ĹĽycia, która objawi siÄ™ pod koniec roku. Za poczynania i poczÄ™cia na sĹ‚uĹĽbie odpowiada Skarb PaĹ„stwa. Niestety, o ewentualnym rozwiÄ…zaniu po dziewiÄ™ciu miesiÄ…cach media nie poinformowaĹ‚y swych czytelników.SzokujÄ…co wyglÄ…da ta historia beznamiÄ™tnie opisana ( poprzez sÄ…d. Nawet gdyby przyjąć wersjÄ™ policjantów, a więc najskromniejszÄ…. Oto paĹ„stwowi funkcjonariusze odwoĹĽÄ… Ĺ›wiadka do domu i w czasie drogi zajmujÄ… siÄ™ amorami za przyzwoleniem. MoĹĽna aby uznać, ĹĽe to niemal codzienne zajÄ™cia towarzyszÄ…ce ciężkiej spoĹ‚ecznej sĹ‚uĹĽbie. Ĺ»e w czasie kaĹĽdego odwoĹĽenia osoby zamieszanej w jakÄ…Ĺ› sprawÄ™ dochodzi do zĹ‚oĹĽenia propozycji i czasami takĹĽe do konsumpcji. Taka buĹ‚ka z masĹ‚em, a więc sĹ‚uĹĽba na wesoĹ‚o. A przeciez zĹ‚oĹĽenie propozycji ( poprzez funkcjonariusza przewoĹĽonej osobie to chyba juĹĽ wykroczenie? I cóĹĽ - nic siÄ™ wĹ‚aĹ›ciwie nie staĹ‚o? No to sobie przemnóĹĽmy liczbÄ™ radiowozów ( poprzez rocznÄ… liczbÄ™ przewozów Ĺ›wiadków. Odliczmy niesprzyjajÄ…ce warunki, a więc podzielmy na przykĹ‚ad ( poprzez dziesięć. Ile podobnych przypadków ma miejsce w polskiej Policji i jaka jest reakcja sÄ…dów na podobne zdarzenia?W tej nieconocnej sprawie spuszczono siÄ™ (*) na wĹ‚aĹ›ciwe i bezstronne (?) organa sprawiedliwoĹ›ci, stÄ…d umorzenie sprawy. Wniosek na gorÄ…cÄ… wiosennÄ… porÄ™ - jeĹ›li juĹĽ musisz dmuchać w furze albo na Ĺ‚Ä…ce, to raczej przekwitĹ‚e mniszki (**), ponieważ moĹĽe być pĹ‚acz
niczym od młodej dymki (***) w czasie jej przecierania.W Ĺ›wietle powyĹĽszych sekscesów, mam powaĹĽne wÄ…tpliwoĹ›ci, by uczciwie osÄ…dzono sprawÄ™ sprzed lat. Nie twierdzÄ™, ĹĽe to nieprawdopodobne, lecz uwaĹĽam, ĹĽe tÄ™ i sporo innych a podobnych spraw, zatuszowano i zakulisowo dogadano siÄ™ z ofiarami (przekupienie, proĹ›ba albo zastraszenie). Po latach dziennikarze mogliby odwiedzić poszkodowane panie i wyciÄ…gnąć prawdÄ™. Nie tyle, by Ĺ›cigać owych stróĹĽów prawa (sic!), lecz by udowodnić, ĹĽe tego typu sprawy bywajÄ… tuszowane.Reasumując - kwestia studentki z Lublina rzuca nowe światło na dawne a podobne sprawy. Prawdopodobieństwo, że inne zajścia (sic!) zostały ( poprzez Temidę ocenione uczciwie, gwałtowanie spadło w mojej opinii.

(*) - zdano siÄ™
(**) - mniszek = dmuchawiec (roślina łąkowa)
(***) - dymka = cebulka przeznaczona do sadzenia (sic!)