pożarowo niebezpieczne co to jest
Co znaczy Materiały Niebezpieczne Pożarowo? Definicja rozumie się poprzez to ciecze palne o.

Czy przydatne?

Co to jest Materiały Niebezpieczne Pożarowo

Definicja z ang. Hazardous materials of fire, z niem. Gefahrstoffe Brand.

Co znaczy: rozumie się poprzez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21°C, ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C i materiały mające skłonności do samozapalenia

Wszystkie definicje jak Materiały Niebezpieczne Pożarowo z zakresu praw miejsca pracy .