rynek finansowy rozrachunki co to jest
Rynek Finansowy, Rozrachunki Publicznoprawne, Rachunek Zysków I Strat, Ryzyko Inwestycyjne, Roic.

Sposoby na oszczędzanie na R

 • Co to jest Kapitałowy Rynek Definicja Rynek, na który składają się transakcje instrumentami charakteryzującymi się sporą płynnością i bezpieczeństwem
 • Co to jest Obowiązkowa Rezerwa Definicja Ustala rozmiar środków pieniężnych jakie banki komercyjne muszą utrzymywać na rachunku w banku centralnym
 • Co to jest Kursowe Różnice Definicja walorów (walut obcych, papierów wartościowych i innych) powstałe w konsekwencji stosowania różnej wysokości kursów do obliczenia wpływów i
 • Co to jest Rynkowe Ryzyko Definicja Ryzyko powodowane wahaniem cen papierów wartościowych
 • Co to jest Rezerwy Definicja Środki przeznaczone na korekty wyniku finansowego o spodziewane wydatki
 • Co to jest Kredytowy Rynek Definicja pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego
 • Co to jest Sporne Roszczenia Definicja Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego
 • Co to jest Rozrachunki Definicja Należności i zobowiązania zaakceptowane poprzez kontrahentów, o ustalonym terminie realizacji
 • Co to jest Pierwotny Rynek Definicja Rynek, na którym dzieje się pierwsza sprzedaż danego papieru wartościowego, towaru
 • Co to jest Długu Restrukturyzacja Definicja Zmiana w sposobie obsługi zadłużenia, regularnie związana z częściowym umorzeniem długu bądź zmianą stóp procentowych
 • Co to jest Wtórny Rynek Definicja Rynek, na którym dzieje się odsprzedaż przedtem sprzedanego papieru wartościowego, towaru
 • Co to jest Bankowy Rachunek Definicja Rachunek (nazywany inaczej kontem) prowadzony poprzez bank, wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych
 • Co to jest Rentowność Definicja Ustala stopień opłacalności danej inwestycji, produkcji
 • Co to jest Restrukturyzacja Definicja Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności
 • Co to jest ROE (Return on Equity) Definicja zysku netto/kapitały swoje Znaczy w jakim stopniu zwrócił się zainwestowany pieniądze w danym okresie. Duże wskazania mogą oznaczać duże
 • Co to jest Dewizowy Rynek Definicja wymieniające waluty i zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak także całokształt infrastruktury i czynności
 • Co to jest ROS (Return on Sales) Definicja zysk netto/przychody ze sprzedaży Ustala zysk operacyjny do stawki sprzedaży. Dla niskiej wartości parametru musi być zrealizowana spora
 • Co to jest Giełdy Rada Definicja prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy
 • Co to jest Nadzorcza Rada Definicja Jeden z organów firmy prawa handlowego, którego zadaniem jest kontrola zarządu i podejmowanie strategicznych dla firmy decyzji
 • Co to jest Rachunkowość Definicja Sposób odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. Dyscyplina naukowa zajmująca się metodami odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych
 • Co to jest Walutowy Rynek Definicja wymieniające waluty i zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak także całokształt infrastruktury i czynności
 • Co to jest ROA (Return on Assets) Definicja netto/aktywa na koniec okresu obrotowego Ustala poziom w jakim zwróciły się zainwestowane aktywa w danym okresie. Min. wartość tego
 • Co to jest Handlowy Rejestr Definicja Lista wszystkich firm prawa handlowego, do którego wgląd może mieć każdy. W polsce takie rejestry są prowadzone poprzez sądy
 • Co to jest Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych Definicja nie powodują stworzenia klasycznie rozumianych wierzytelności i zobowiązań, przez wzgląd na tym transakcje te są zapisywane poza bilansem
 • Co to jest Pieniężnej Polityki Rada Definicja zajmujący się kształtowaniem polityki pieniężnej banku centralnego. Najważniejszym zadaniem porady jest ustalanie stóp procentowych i
 • Co to jest ROIC (Return On Invested Capital) Definicja Wzór: zysk netto/zainwestowany pieniądze Ustala rozmiar kaitału jaki zwrócił się z danej inwestycji. Im większa wartość parametru tym
 • Co to jest Inwestycyjne Ryzyko Definicja wartościowych. Jest nieodłącznie złączone ze spekulacją. Na ryzyko to składają się czynniki ekonomiczne jak i także czynniki
 • Co to jest Rachunek zysków i strat Definicja finansowego, gdzie wykazuje się przychody i wydatki, zyski i utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można
 • Co to jest Publicznoprawne Rozrachunki Definicja Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń socjalnych i innych rozrachunków, ustalonych przepisami
 • Co to jest Finansowy Rynek Definicja Rynek, gdzie obiektem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.