return assets ryzyko co to jest
Restrukturyzacja co znaczy Rynek pierwotny krzyżówka Rezerwa obowiązkowa co to jest Rada Giełdy.

Sposoby na oszczędzanie na R

 • Co to jest ROA (Return on Assets) Co znaczy aktywów Wzór: zysku netto/aktywa na koniec okresu obrotowego Ustala poziom w jakim zwróciły się zainwestowane aktywa w danym okresie. Min. wartość tego roa (return on assets) Porównanie.
 • Co to jest Inwestycyjne Ryzyko Krzyżówka wahaniem cen papierów wartościowych. Jest nieodłącznie złączone ze spekulacją. Na ryzyko to składają się czynniki ekonomiczne jak i także czynniki ryzyko inwestycyjne Dlaczego.
 • Co to jest Pieniężnej Polityki Rada Co to jest Banku Polskiego zajmujący się kształtowaniem polityki pieniężnej banku centralnego. Najważniejszym zadaniem porady jest ustalanie stóp procentowych i rezerw rada polityki pieniężnej Jak lepiej.
 • Co to jest Rachunek zysków i strat Słownik sprawozdania finansowego, gdzie wykazuje się przychody i wydatki, zyski i utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można ustalić rachunek zysków i strat Kiedy.
 • Co to jest Handlowy Rejestr Czym jest Lista wszystkich firm prawa handlowego, do którego wgląd może mieć każdy. W polsce takie rejestry są prowadzone poprzez sądy rejestr handlowy Od czego zależy.
 • Co to jest Finansowy Rynek Co oznacza Rynek, gdzie obiektem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej rynek finansowy Na czym polega.
 • Co to jest Długu Restrukturyzacja Tłumaczenie Zmiana w sposobie obsługi zadłużenia, regularnie związana z częściowym umorzeniem długu bądź zmianą stóp procentowych restrukturyzacja długu Różnice.
 • Co to jest ROS (Return on Sales) Przykłady rentowności sprzedaży Wzór: zysk netto/przychody ze sprzedaży Ustala zysk operacyjny do stawki sprzedaży. Dla niskiej wartości parametru musi być zrealizowana ros (return on sales) Wady i zalety.
 • Co to jest Publicznoprawne Rozrachunki Definicja Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń socjalnych i innych rozrachunków, ustalonych przepisami rozrachunki publicznoprawne Podobieństwa.
 • Co to jest Kursowe Różnice Encyklopedia pomiędzy cenami walorów (walut obcych, papierów wartościowych i innych) powstałe w konsekwencji stosowania różnej wysokości kursów do obliczenia wpływów i różnice kursowe Czemu.
 • Co to jest Rynkowe Ryzyko Jak działa Ryzyko powodowane wahaniem cen papierów wartościowych ryzyko rynkowe Co gorsze.
 • Co to jest Kredytowy Rynek Czy jest zawierane są transakcje pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego rynek kredytowy Porównaj.
 • Co to jest Bankowy Rachunek Pojęcie Rachunek (nazywany inaczej kontem) prowadzony poprzez bank, wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych rachunek bankowy Porównanie.
 • Co to jest Rachunkowość Wyjaśnienie Sposób odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. Dyscyplina naukowa zajmująca się metodami odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych rachunkowość Dlaczego.
 • Co to jest Rozrachunki Opis Należności i zobowiązania zaakceptowane poprzez kontrahentów, o ustalonym terminie realizacji rozrachunki Jak lepiej.
 • Co to jest Nadzorcza Rada Informacje Jeden z organów firmy prawa handlowego, którego zadaniem jest kontrola zarządu i podejmowanie strategicznych dla firmy decyzji rada nadzorcza Kiedy.
 • Co to jest Sporne Roszczenia Znaczenie Należności od osób trzecich egzekwowane w drodze postępowania sądowego roszczenia sporne Od czego zależy.
 • Co to jest Walutowy Rynek Co znaczy instytucje i osoby wymieniające waluty i zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak także całokształt infrastruktury i czynności rynek walutowy Na czym polega.
 • Co to jest ROE (Return on Equity) Krzyżówka kapitału własnego Wzór: zysku netto/kapitały swoje Znaczy w jakim stopniu zwrócił się zainwestowany pieniądze w danym okresie. Duże wskazania mogą oznaczać roe (return on equity) Różnice.
 • Co to jest Kapitałowy Rynek Co to jest Rynek, na który składają się transakcje instrumentami charakteryzującymi się sporą płynnością i bezpieczeństwem rynek kapitałowy Wady i zalety.
 • Co to jest Rentowność Słownik Ustala stopień opłacalności danej inwestycji, produkcji rentowność Podobieństwa.
 • Co to jest Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych Czym jest transakcje finansowe, które nie powodują stworzenia klasycznie rozumianych wierzytelności i zobowiązań, przez wzgląd na tym transakcje te są zapisywane poza rynek pozabilansowych instrumentów finansowych Czemu.
 • Co to jest Wtórny Rynek Co oznacza Rynek, na którym dzieje się odsprzedaż przedtem sprzedanego papieru wartościowego, towaru rynek wtórny Co gorsze.
 • Co to jest Rezerwy Tłumaczenie Środki przeznaczone na korekty wyniku finansowego o spodziewane wydatki rezerwy Porównaj.
 • Co to jest Dewizowy Rynek Przykłady instytucje i osoby wymieniające waluty i zespół zasad, w oparciu o które zawierane są transakcje walutowe, jak także całokształt infrastruktury i czynności rynek dewizowy Porównanie.
 • Co to jest ROIC (Return On Invested Capital) Definicja zainwestowanego kapitału Wzór: zysk netto/zainwestowany pieniądze Ustala rozmiar kaitału jaki zwrócił się z danej inwestycji. Im większa wartość parametru tym roic (return on invested capital) Dlaczego.
 • Co to jest Giełdy Rada Encyklopedia Porada nadzorcza w firmie prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a rada giełdy Jak lepiej.
 • Co to jest Obowiązkowa Rezerwa Jak działa Ustala rozmiar środków pieniężnych jakie banki komercyjne muszą utrzymywać na rachunku w banku centralnym rezerwa obowiązkowa Kiedy.
 • Co to jest Pierwotny Rynek Czy jest Rynek, na którym dzieje się pierwsza sprzedaż danego papieru wartościowego, towaru rynek pierwotny Od czego zależy.
 • Co to jest Restrukturyzacja Pojęcie Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności restrukturyzacja Na czym polega.

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.