kredyt rewolwingowy kurs co to jest
Kredyt Rewolwingowy, Kurs Jednolity, Kurs Waluty, Konto Syntetyczne, Konwersja Akcji.

Sposoby na oszczędzanie na K

 • Co to jest Koszty finansowe Definicja Wydatki które są powiązane z operacjami finansowymi na przykład dyskonto weksli
 • Co to jest Klauzula największego uprzywilejowania Definicja gdzie dany państwo zobowiązuje się do równego traktowania jakiegoś państwie na równi z innymi państwami uprzywilejowanymi
 • Co to jest KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Definicja Centralny organ administracji rządowej w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i działalności podmiotów związanych z giełdą
 • Co to jest Konto wynikowe Definicja Urządzenie księgowe, wykorzystywane do ewidencji zdarzeń gospodarczych mających bezpośredni wpływ na rezultat finansowy
 • Co to jest Kurs nietransakcyjny Definicja Cena w przypadku, gdy przewaga w zleceniach kupna do sprzedaży albo odwrotnie, jest równa górnemu bądź dolnemu ograniczeniu kursu
 • Co to jest Kurs otwarcia Definicja podstawie zleceń przed otwarciem sesji, gdy nie ma takich zleceń jest równy kursowi pierwszej transakcji
 • Co to jest Księgi pomocnicze Definicja Konta analityczne prowadzone dla uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów w księdze głównej
 • Co to jest Korzyści skali Definicja Obniżenie wydatków jednostkowych i wydatków stałych wskutek powiększenia rozmiarów działalności
 • Co to jest Koszty zarządu Definicja Wydatki powiązane z kierownictwem przedsiębiorstwa
 • Co to jest Konsolidacja pełna Definicja Sposób sporządzania sprawozdań finansowych z jednostek zależnych i jednostki dominującej
 • Co to jest Konto pozabilansowe Definicja Konto (syntetyczne), nie występujące w bilansie
 • Co to jest Konsorcjum Definicja Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw w celu zrealizowania wspólnego projektu
 • Co to jest Koniunktura Definicja Miara stanu gospodarki
 • Co to jest Konto analityczne Definicja Urządzenie księgowe należące do ksiąg pomocniczych, przedstawia w szczegółowym ujęciu pewien wycinek konta syntetycznego
 • Co to jest Konto bilansowe Definicja Konto (syntetyczne), które służy do ewidencji operacji bilansowych
 • Co to jest Kurs centralny Definicja Zwany inaczej parytetowym – kurs, który jest wyznaczany
 • Co to jest Klasyfikacja kosztów Definicja Sposób podziału wydatków wg kryteriów klasyfikacji wydatków
 • Co to jest Koszt Definicja Zużycie środków potrzebnych do wykonania produktu, usługi wyrażone w pieniądzu w określonej jednostce czasu
 • Co to jest Koszty działalności pomocniczej Definicja Wydatki ponoszone na produkcję i usługi realizowane raczej dla zaspokojenia potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • Co to jest Klub Paryski Definicja Nieformalne zrzeszenie rządów 17 wysoko rozwiniętych państw prowadzących wspólną politykę kredytową w relacji do innych państw
 • Co to jest Księga główna Definicja Konta syntetyczne ujęte w planie kont jednostki gospodarczej
 • Co to jest Kartel Definicja Sposób organizacji kilku przedsiębiorstw, który ma na celu ograniczenie zasad konkurencji i doprowadzenia do monopolu na rynku
 • Co to jest Kurs zamknięcia Definicja Ostatni kurs z danej sesji giełdowej
 • Co to jest Kapitalizacja odsetek Definicja pożyczonej (pożyczanej) dolicza się w pewnym momencie odsetki. W razie kredytu to terminy spłacenia rat, w razie depozytu bankowego w
 • Co to jest Koszty działalności operacyjnej Definicja gospodarczej, obejmujące wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen ich nabycia i kilka pozycji wydatków wg rodzajów
 • Co to jest Konto księgowe Definicja bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. Zestaw liczb o określonym sensie ekonomicznym
 • Co to jest Kalkulacja doliczeniowa Definicja Odrębna kalkulacja każdego z ustalonych elementów kalkulacji na przykład pojedynczego wyrobu, usługi
 • Co to jest Koncern Definicja przedsiębiorstw, który bazuje na połączeniu ich poprzez jednego właściciela. Przedsiębiorstwa te z punktu widzenia prawnego w dalszym ciągu
 • Co to jest Kapitał własny Definicja pierwotnych wkładów właścicieli, dopłat właścicieli, a również odpisów z zysków osiąganych poprzez przedsiębiorstwo
 • Co to jest Kalkulacja Definicja Uzyskanie wydatków przypadających na określony element kalkulacji na przykład jednostkę wyrobu, serię wyrobów
 • Co to jest Koszty działalności podstawowej Definicja Wydatki działalności stanowiącej kluczowy element działalności jednostki gospodarczej
 • Co to jest Korekta Definicja opierający na skreśleniu błędnej treści albo liczby i zamieszczeniu prawdziwego zapisu z podaniem daty poprawki i podpisem osoby
 • Co to jest Kalkulacja podziałowa Definicja poniesionych w danym okresie poprzez liczbę naturalnych jednostek miary produkcji jednorodnej, wytwarzanej masowo albo wieloseryjnie
 • Co to jest Kredyt Definicja jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu albo w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w
 • Co to jest Konsolidacja przedsiębiorstw Definicja Połączenie (fuzja) przedsiębiorstw wskutek której tracą one osobowość prawną a na ich miejsce powstaje nowy podmiot
 • Co to jest Kapitał obcy Definicja Źródła pochodzenia majątku w formie długoterminowych albo krótkoterminowych zobowiązań
 • Co to jest Korespondencja kont Definicja Powiązania (stosunki) pomiędzy kontami wynikające z zasady podwójnego zapisu
 • Co to jest Konwersja akcji Definicja Zmiana statusu akcji z okaziciela na akcję imienną albo odwrotnie
 • Co to jest Konto syntetyczne Definicja Urządzenie księgowe, które służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych wedle zasadą podwójnego zapisu
 • Co to jest Kurs waluty Definicja To cena, wg której jedna waluta jest sprzedawana/kupowana za inną walutę
 • Co to jest Kurs jednolity Definicja Cena jest wyliczana raz w sesji na podstawie zleceń kupna sprzedaży
 • Co to jest Kredyt rewolwingowy Definicja Kredyt, który jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.