debet dyskonto brak płynności co to jest
Debet, Dyskonto Za Brak Płynności, Depozyt Zabezpieczający, Dopuszczalne Wahanie Kursu, Dogrywka.

Sposoby na oszczędzanie na D

 • Co to jest Dumping Definicja po cenach nie dorównujących kosztom. Służy uatrakcyjnieniu artykułów i podtrzymaniu bądź zwiększeniu poziomu produkcji
 • Co to jest Jones Dow Definicja notowania akcji trzydziestu w najwyższym stopniu liczących się na rynku spółek. W dużej mierze decyduje o koniunkturze nie tylko w stanach
 • Co to jest Dw Definicja kursie giełdowym dla określonego papieru wartościowego informująca, iż w bliskim terminie będzie miała miejsce jego zamiana
 • Co to jest Wartościowe Papiery Dłużne Definicja skarbowe. Reprezentują wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone wykonywane w ustalonych terminach. Papiery wartościowe reprezentujące
 • Co to jest Rachunkowości Dyrektywy Definicja Opracowywane odgórnie (poprzez komisję europejską) dyrektywy mające ujednolicić prowadzenie rachunkowości
 • Co to jest Depozytariusz Definicja instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są poprzez nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności
 • Co to jest Księgowy Dowód Definicja Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania albo stworzenia operacji i będący fundamentem dokonania zapisu księgowego
 • Co to jest Maklerski Dom Definicja Spółka działająca na rynku wtórnym we własnym imieniu, na cudzy rachunek
 • Co to jest Dziennik Definicja Służy do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych
 • Co to jest Podporządkowany Dług Definicja Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami
 • Co to jest Stopa Dyskontowa Definicja Parametr procentowy stanowiący fundament do oszacowania dyskonta
 • Co to jest Dilligence Due Definicja Badanie mające na celu wszechstronną ocenę aktywności podmiotu, który może zostać nabyty i dla przedstawienia jej w negocjacjach
 • Co to jest DVP (Delivery Versus Payment) Definicja dokonania transakcji giełdowych polegająca na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki
 • Co to jest Niefakturowana Dostawa Definicja Dostawa, na którą faktura zostanie wystawiona w terminie późniejszym
 • Co to jest Dotacja Definicja Wyrównanie poprzez kraj rentowności niektórych gałęzi działalności gospodarczej, dzięki wypłaty środków pieniężnych
 • Co to jest Dyskontowanie Definicja Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej
 • Co to jest Deficyt Definicja przekraczają dochody. Deficyt w budżecie państwa pokrywany jest bądź dodatkową emisją pieniędzy (sposobność inflacji) bądź dzięki kredytowi
 • Co to jest Dezinwestycje Definicja Mechanizm rezygnacji z aktywów bezproduktywnych bądź o nikłej produktywności
 • Co to jest Dewizy Definicja Zagraniczne formy płatności przedsiębiorstwom, należą do nich: weksle, papiery wartościowe etc
 • Co to jest Bankowy Depozyt Definicja Kapitał wpłacone poprzez klienta do banku na czas sprecyzowany (depozyt terminowy) lub nieokreślony (depozyt a vista
 • Co to jest Dewaluacja Definicja Wywołany decyzją rządu jednorazowy spadek wartości waluty krajowej
 • Co to jest Deprecjacja Definicja Wywołane poprzez mechanizmy rynkowe obniżenie waluty krajowej w relacji do walut obcych
 • Co to jest Denominacja Definicja Wymiana waluty na kapitał o niższych nominałach przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen towarów i usług
 • Co to jest Kasowy Dowód Definicja Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty albo wypłaty środków z kasy
 • Co to jest Dy Definicja dywidendy na wartość rynkową firmy. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat
 • Co to jest Narodowy Dług Definicja Zadłużenie państwa stanowiące zsumowanie następnych deficytów budżetowych tego państwa
 • Co to jest DAGMAR - Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results Definicja wykorzystywany do oceny jej rezultatów. Zasadniczo jest złożony z trzech części. Bada oddziaływania na konsumentów poszczególnych czynników
 • Co to jest Wartościowe Papiery Dłużne Definicja płatne we wskazanych terminach (bony skarbowe, obligacje, losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne
 • Co to jest Deflacja Definicja dochodów osób fizycznych i prawnych, a co za tym idzie, obniżeniem liczby kredytobiorców. Zjawiska współwystępujące: spadek produkcji i
 • Co to jest Dogrywka Definicja Faza sesji w systemie jednolitym, w trakcie którego istnieje sposobność składania i realizowania zleceń kupna i sprzedaży po danym kursie
 • Co to jest Kursu Wahanie Dopuszczalne Definicja notowań i typów papierów wartościowych największa możliwa zmiana kursu w porównaniu do kursu odniesienia
 • Co to jest Zabezpieczający Depozyt Definicja Stawka, którą inwestor musi wpłacić otwierając pozycję na rynku terminowym. Suma ta wynosi określony proc. wartości kontraktu
 • Co to jest Dyskonto za brak płynności Definicja Stopa spadku wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona sposobność wymiany akcji na gotówkę
 • Co to jest Debet Definicja Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej stawki na osobistym koncie

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.