depozyt bankowy krzyżówka co to jest
Denominacja co znaczy Dotacja krzyżówka Dom maklerski co to jest Due dilligence słownik Dług.

Sposoby na oszczędzanie na D

 • Co to jest Bankowy Depozyt Co znaczy Kapitał wpłacone poprzez klienta do banku na czas sprecyzowany (depozyt terminowy) lub nieokreślony (depozyt a vista depozyt bankowy Porównanie.
 • Co to jest Dw Krzyżówka Informacja występująca przy kursie giełdowym dla określonego papieru wartościowego informująca, iż w bliskim terminie będzie miała miejsce jego zamiana dw Dlaczego.
 • Co to jest Debet Co to jest Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej stawki na osobistym koncie debet Jak lepiej.
 • Co to jest Dezinwestycje Słownik Mechanizm rezygnacji z aktywów bezproduktywnych bądź o nikłej produktywności dezinwestycje Kiedy.
 • Co to jest Niefakturowana Dostawa Czym jest Dostawa, na którą faktura zostanie wystawiona w terminie późniejszym dostawa niefakturowana Od czego zależy.
 • Co to jest Kursu Wahanie Dopuszczalne Co oznacza Oszacowana dla ustalonych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych największa możliwa zmiana kursu w porównaniu do kursu odniesienia dopuszczalne wahanie kursu Na czym polega.
 • Co to jest Narodowy Dług Tłumaczenie Zadłużenie państwa stanowiące zsumowanie następnych deficytów budżetowych tego państwa dług narodowy Różnice.
 • Co to jest Dumping Przykłady Proceder sprzedaży towarów za granicę po cenach nie dorównujących kosztom. Służy uatrakcyjnieniu artykułów i podtrzymaniu bądź zwiększeniu poziomu produkcji dumping Wady i zalety.
 • Co to jest Wartościowe Papiery Dłużne Definicja obligacje i bony skarbowe. Reprezentują wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone wykonywane w ustalonych terminach. Papiery wartościowe reprezentujące dłużne papiery wartościowe Podobieństwa.
 • Co to jest Jones Dow Encyklopedia giełdy zawierający notowania akcji trzydziestu w najwyższym stopniu liczących się na rynku spółek. W dużej mierze decyduje o koniunkturze nie tylko w stanach dow jones Czemu.
 • Co to jest Dyskontowanie Jak działa Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej dyskontowanie Co gorsze.
 • Co to jest Deficyt Czy jest gdy opłaty przekraczają dochody. Deficyt w budżecie państwa pokrywany jest bądź dodatkową emisją pieniędzy (sposobność inflacji) bądź dzięki kredytowi deficyt Porównaj.
 • Co to jest Wartościowe Papiery Dłużne Pojęcie Reprezentują wierzytelności pieniężne płatne we wskazanych terminach (bony skarbowe, obligacje, losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne dłużne papiery wartościowe Porównanie.
 • Co to jest Dyskonto za brak płynności Wyjaśnienie Stopa spadku wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona sposobność wymiany akcji na gotówkę dyskonto za brak płynności Dlaczego.
 • Co to jest Dogrywka Opis Faza sesji w systemie jednolitym, w trakcie którego istnieje sposobność składania i realizowania zleceń kupna i sprzedaży po danym kursie dogrywka Jak lepiej.
 • Co to jest DAGMAR - Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results Informacje celów reklamy wykorzystywany do oceny jej rezultatów. Zasadniczo jest złożony z trzech części. Bada oddziaływania na konsumentów poszczególnych czynników dagmar - defining advertising goals for measured advertising results Kiedy.
 • Co to jest Kasowy Dowód Znaczenie Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty albo wypłaty środków z kasy dowód kasowy Od czego zależy.
 • Co to jest DVP (Delivery Versus Payment) Co znaczy Wydanie przy płatności. Reguła dokonania transakcji giełdowych polegająca na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki dvp (delivery versus payment) Na czym polega.
 • Co to jest Deprecjacja Krzyżówka Wywołane poprzez mechanizmy rynkowe obniżenie waluty krajowej w relacji do walut obcych deprecjacja Różnice.
 • Co to jest Zabezpieczający Depozyt Co to jest Stawka, którą inwestor musi wpłacić otwierając pozycję na rynku terminowym. Suma ta wynosi określony proc. wartości kontraktu depozyt zabezpieczający Wady i zalety.
 • Co to jest Dewizy Słownik Zagraniczne formy płatności przedsiębiorstwom, należą do nich: weksle, papiery wartościowe etc dewizy Podobieństwa.
 • Co to jest Dziennik Czym jest Służy do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych dziennik Czemu.
 • Co to jest Stopa Dyskontowa Co oznacza Parametr procentowy stanowiący fundament do oszacowania dyskonta dyskontowa stopa Co gorsze.
 • Co to jest Deflacja Tłumaczenie zmniejszeniem dochodów osób fizycznych i prawnych, a co za tym idzie, obniżeniem liczby kredytobiorców. Zjawiska współwystępujące: spadek produkcji i przyrost deflacja Porównaj.
 • Co to jest Dewaluacja Przykłady Wywołany decyzją rządu jednorazowy spadek wartości waluty krajowej dewaluacja Porównanie.
 • Co to jest Dy Definicja Iloraz wartości dywidendy na wartość rynkową firmy. Umożliwia dokonanie porównania celowości inwestycji w akcje z efektywnością pozostałych lokat dy Dlaczego.
 • Co to jest Depozytariusz Encyklopedia Powierzone tej instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są poprzez nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności inwestycji depozytariusz Jak lepiej.
 • Co to jest Rachunkowości Dyrektywy Jak działa Opracowywane odgórnie (poprzez komisję europejską) dyrektywy mające ujednolicić prowadzenie rachunkowości dyrektywy rachunkowości Kiedy.
 • Co to jest Księgowy Dowód Czy jest Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania albo stworzenia operacji i będący fundamentem dokonania zapisu księgowego dowód księgowy Od czego zależy.
 • Co to jest Podporządkowany Dług Pojęcie Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami dług podporządkowany Na czym polega.
 • Co to jest Dilligence Due Wyjaśnienie Badanie mające na celu wszechstronną ocenę aktywności podmiotu, który może zostać nabyty i dla przedstawienia jej w negocjacjach due dilligence Różnice.
 • Co to jest Maklerski Dom Opis Spółka działająca na rynku wtórnym we własnym imieniu, na cudzy rachunek dom maklerski Wady i zalety.
 • Co to jest Dotacja Informacje Wyrównanie poprzez kraj rentowności niektórych gałęzi działalności gospodarczej, dzięki wypłaty środków pieniężnych dotacja Podobieństwa.
 • Co to jest Denominacja Znaczenie Wymiana waluty na kapitał o niższych nominałach przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen towarów i usług denominacja Czemu.

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.