ceduła giełdy warszawskiej co to jest
Ceduła Giełdy Warszawskiej, Cena Rynkowa, Cena Ewidencyjna, Czynne Rozliczenia Międzyokresowe, Czek.

Sposoby na oszczędzanie na C

 • Co to jest Operacyjny Cykl Definicja Liczba dni, gdzie przebiega mechanizm: wymiany gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę
 • Co to jest Cło Definicja Podatek od towarów przenoszonych poprzez granicę celną danego państwa
 • Co to jest Emisyjna Cena Definicja Cena, która pojawia się na rynku pierwotnym przy sprzedaży albo subskrypcji akcji
 • Co to jest Wyrównawcze Cło Definicja Cło dotyczące towarów dotowanych, stosuje się je, aby wyrównać ich ceny z towarami niedotowanymi
 • Co to jest Netto Sprzedaży Cena Definicja towarów i usług, zmniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy i wydatki powiązane z samą sprzedażą
 • Co to jest Tranzytowe Cło Definicja Cło nałożone na towary przewożone poprzez dane kraj
 • Co to jest Koniunkturalny Cykl Definicja zatrudnienia. Mechanizm ten w klasycznym schemacie zawiera cztery etapy: depresja - faza ożywienia – faza boomu gospodarczego – recesja
 • Co to jest CPI (Consumer Price Index) Definicja który podaje informacje o łącznych zmianach cen dóbr i usług w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji
 • Co to jest C/WK (cena/wartość księgowa) Definicja Parametr cena/wartość księgowa. Iloraz wartości rynkowej firmy na jej wartość księgową
 • Co to jest Importowe Cło Definicja Cło nałożone na towary wywożone
 • Co to jest Scoring Credit Definicja kredytowej wnioskodawcy. Bierze się pod uwagę jego dochody, liczba i rozmiar zobowiązań, stan majątkowy i dla rodziny
 • Co to jest CAPM (Capital Asset Pricing Model) Definicja ryzyko szacowane przy udziale współczynnika beta ze spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego
 • Co to jest Nominalna Cena Definicja kapitale akcyjnym. Jest dla wszystkich akcji danej firmy jednakowa. Można ją zwiększyć, na przykład poprzez zasilenie kapitału akcyjnego
 • Co to jest Giełdy Członek Definicja maklerskim, akcjonariusz giełdy, uprawniony poprzez Radę Giełdy do aktywności na giełdzie i zawierania transakcji
 • Co to jest Czarter Definicja Umowa najmu środka transportowego (na przykład samolot) na określony czas (czarter na czas) albo określony kurs(czarter na kurs
 • Co to jest Consulting Definicja Najczęściej działalność doradcza prowadzona na przykład na rzecz podmiotu gospodarczego poprzez grupę wyspecjalizowanych doradców
 • Co to jest Ratio Current Cr Definicja aktywa bieżące/(pasywa bieżące +bieżąca rata kredytu kapitałowego) Parametr ustala umiejętność do zdobycia poprzez firmę gotówki na zapłatę
 • Co to jest Cesja Definicja przeniesienie wierzytelności, ma miejsce przez wzgląd na umową między cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może
 • Co to jest Ceps Definicja Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję
 • Co to jest Czek Definicja udziela bankowi pisemnego zlecenia bezwzględnego wypłacenia określonej stawki z jego rachunku konkretnej osobie (czek imienny) albo
 • Co to jest Międzyokresowe Rozliczenia Czynne Definicja Wydatki ponoszone poprzez jednostkę dotyczące przyszłych okresów. W bilansie wykazyane jako pozycja aktywów
 • Co to jest Ewidencyjna Cena Definicja Stała cena (niezmienna poprzez pewien czas), przyjęta do wartościowej ewidencji rzeczowego składnika majątku
 • Co to jest Rynkowa Cena Definicja Cena, która ustalana jest na giełdzie, na rynku pozagiełdowym albo rynku transakcji prywatnych
 • Co to jest Warszawskiej Giełdy Ceduła Definicja Wartościowych w Warszawie Spółka akcyjna, raczej podające informacje o kształtowaniu się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.