animator rynku akredytywa co to jest
Animator Rynku, Akredytywa, Akcje Zwykłe, Akcje Milczące, Aport, Abolicja Podatkowa, Arbitraż, A.

Sposoby na oszczędzanie na A

 • Co to jest Aktywa Definicja rzeczowy (środki gospodarcze) spółki. Znaczy także zasoby majątkowe spółki, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Co to jest Preferowane Akcje Definicja Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy
 • Co to jest Aneks Definicja Pisemna modyfikacja określeń zawartej przedtem umowy
 • Co to jest Finansowa Analiza Definicja gospodarczego w wielu zakresach, w pierwszej kolejności: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia
 • Co to jest Emisji Nowej Akcje Definicja Akcje młode, nie uprawniające do dywidendy
 • Co to jest Asymilacja Definicja Połączenie akcji zarejestrowanych w KDPW pod odmiennymi kodami
 • Co to jest Amortyzacja Definicja Wydatek zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Co to jest Akredytywa Definicja wyodrębnieniu poprzez bank, na wniosek dłużnika określonej stawki z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty
 • Co to jest Aktuariusz Definicja Osoba zajmująca się zastosowaniem matematyki i statystyki w określaniu ryzyka w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji
 • Co to jest Założycielskie Akcje Definicja Wydawane założycielom w zamian za usługi oddane poprzez nich przy tworzeniu firmy
 • Co to jest Portfelowa Analiza Definicja inwestycyjnego. Uwzględnia się ich rentowność, możliwości finansowe, a również wysokość ryzyka akceptowanego poprzez inwestora
 • Co to jest Afiliant Definicja Dom maklerski nie posiadający członkowstwa na giełdzie i korzystający z pośrednictwa członka giełdy przy składaniu swoich zleceń
 • Co to jest Gotówkowe Akcje Definicja Akcje, które są wydawane w zamian za wpłaty pieniężne
 • Co to jest Akcyza Definicja Pośredni podatek obciążający producentów i importerów wyrobów akcyzowych, podatek od obrotu towarami konsumpcyjnymi
 • Co to jest Złote Akcje Definicja Akcje dające szczególne uprawnienia decyzyjne, na przykład prawo veta
 • Co to jest Aportowe Akcje Definicja Akcje, które są wydawane za wniesione do firmy środki rzeczowe
 • Co to jest Awal Definicja Gwarancja spłaty weksla(czeku) poprzez osobę poręczającą(awalistę
 • Co to jest Asygnata Definicja Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty albo wypłaty środków z kasy
 • Co to jest Pierwszorzędne Akcje Definicja Mają ustabilizowaną wartość i dywidendę (blue chipsy), w stanach zjednoczonych ameryki 30 spółek Dow Jonesa
 • Co to jest Uprzywilejowane Akcje Definicja mają prawo do większej ilości głosów, stałej dywidendy niezależnie od wielkości zysku, do pierwszeństwa w podziale majątku spółki
 • Co to jest ACP - Average Collection Period Definicja sprzedaży/przeciętny stan należności z tytułu dostaw Ustala ile raz w ciągu roku spółka odnawia stan swoich należności. Parametr powinien
 • Co to jest Kosztów Rozliczeniowy Arkusz Definicja Tabelaryczne przedstawienie rodzajowego i podmiotowego rozliczania wydatków
 • Co to jest Notarialny Akt Definicja określonej czynności prawnej sporządzany poprzez uprawnioną do tego osobę (notariusz, biuro notarialne) w ściśle określonej formie, która
 • Co to jest Aprecjacja Definicja Zwyżka wartości rynkowej określonej waluty, papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych
 • Co to jest Eminenta Animator Definicja Ustala członka giełdy, który przez wzgląd na umową zawartą z eminentem zobowiązuje się do podtrzymania płynności określonego papieru
 • Co to jest Zleceń Arkusz Definicja spis zleceń na określony papier wartościowy. Zlecenia są przekazywane na giełdę przed sesją i brane pod uwagę przy ustaleniu kursu na danej
 • Co to jest Akcja Definicja współwłasności do kapitału firmy akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tak zwany dywidendy i do majątku firmy - w
 • Co to jest Gratisowe Akcje Definicja wypadku, gdy firma pokrywa podwyższony pieniądze akcyjny z własnych funduszy rezerwowych albo wypracowanego zysku
 • Co to jest Okaziciela Na Akcje Definicja wydane przed pełną wpłatą przypadającej na nie części kapitału akcyjnego. Za akcjonariusza uznaje się ich posiadacza
 • Co to jest Ask Definicja Skrót określający kurs sprzedaży, bank kwotuje kurs waluty obcej i kupna waluty krajowej
 • Co to jest Imienne Akcje Definicja odnotowuje się imiona i nazwiska akcjonariuszy i wiadomości o przeniesieniu własności na inne osoby (data operacji i wpisu).Mogą być
 • Co to jest Audytor Definicja rocznego bilansu spółki. Podejmuje działania podobne do biegłego księgowego, z tym, iż ponadto przeprowadza analizy finansowe, wycenę
 • Co to jest Vista A Definicja terminu, mogą zostać wypłacone w każdym momencie bez straty odsetek zawartych w umowie. Oszczędnościowe rachunki niewymagające wpłat w
 • Co to jest Arbitraż Definicja niewłaściwego relacji cenowego między cenami instrumentów rynku pieniężnego i walutowego i osiąganie w tej sytuacji zysku (przy nikłym
 • Co to jest Podatkowa Abolicja Definicja podatkowych. Podmiot gospodarczy uchylający się od płacenia podatków poprzez określony czas może ujawnić ten fakt unikając kary
 • Co to jest Aport Definicja Niepieniężny udział wnoszony do firmy poprzez akcjonariusza
 • Co to jest Milczące Akcje Definicja Ich właściciele nie mają wpływu na mechanizmy decyzyjne w przedsiębiorstwie niezależnie od ilości posiadanych akcji
 • Co to jest Zwykłe Akcje Definicja rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Nabywcy takich akcji posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnych zgromadzeniach i
 • Co to jest Akredytywa Definicja imieniu, aczkolwiek działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi
 • Co to jest Rynku Animator Definicja Ustala członka giełdy, który przez wzgląd na umową zawartą z giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.