kapitałowy wskaźnik co to jest
Co oznacza: wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło. Definicja Wskaźnik.

Czy przydatne?

Definicja Kapitałowy Wskaźnik

Co to jest: Wzór: pieniądze własny / aktywa ogółem Ustala udział kapitału własnego w majątku spółki. Im większa wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło samofinansowania. Wysoka wartość tego parametru wskazuje na wysoki stopień zabezpieczenia ryzyka

Definicje jak Kapitałowy Wskaźnik ze słownika ekonomicznego na W.

Definicja Wynik Finansowy Netto:
Co to jest Rezultat finansowy brutto zmniejszony o obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego wskaźnik kapitałowy co to jest.
Definicja Weksel Trasowany (Trata):
Co to jest Jeden z rodzajów weksla, który zawiera polecenie trasanta (wystawcy) do zapłaty z góry określonej sumy na rzecz reminenta wskaźnik kapitałowy definicja.
Definicja Współczynnik Beta:
Co to jest specyficznego Ustala zmianę kursów akcji w relacji do zmiany indeksu. Np. jeżeli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie tak zmienny jak przychód z portfela wskaźnik kapitałowy co znaczy.
Definicja Wskaźnik Altmana:
Co to jest kondycji finansowej danej jednostki. By go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników: w1 = pieniądze pracujący/aktywa ogółem w2 = zysk netto - dywidenda/aktywa ogółem w3 = zysk brutto wskaźnik kapitałowy słownik.
Definicja Wynik Finansowy Brutto:
Co to jest Rezultat finansowy przed odliczeniem jego obowiązkowych obciążeń (na przykład podatku wskaźnik kapitałowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: