Dym

Definicja: substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w postaci aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, itp. Ilość wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały.

Wszystkie pojęcia z zakresu Szkolenia BHP Wrocław.

Szkolenia BHP:

  • MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO » rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C
  • LAKMUS » barwnik stosowany w chemii jako wskaźnik kwasowości roztworów wodnych
  • OGNIE LOTNE » niespalone, rozżarzone cząstki materiału palnego przenoszone za

Co to jest DYM?