wskaźnik kapitałowy wirr co to jest
Wskaźnik Kapitałowy, Wirr, Wig20, Wynik Finansowy Netto, Współczynnik Beta, Wskaźnik Altmana.

Sposoby na oszczędzanie na W

 • Co to jest Finansowy Wynik Definicja rezultat osiągnięty poprzez jednostkę, jako wynik prowadzenia działalności. Liczony jako różnica między przychodami i kosztami
 • Co to jest Nadzwyczajne Wyniki Definicja Zysk albo utrata powstała wskutek zdarzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością jednostki (na przykład zdarzenia losowe
 • Co to jest Warset Definicja Nazwa mechanizmu obsługującego warszawską giełdę
 • Co to jest Obrotów Wolumen Definicja Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku
 • Co to jest Weksel Definicja bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został
 • Co to jest Warrant Definicja cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Warrant daje posiadaczowi prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego
 • Co to jest WIG (Warszawski Indeks Giełdowy Definicja Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego , obejmujący akcje firm notowanych na rynku fundamentalnym
 • Co to jest Trata Trasowany Weksel Definicja Jeden z rodzajów weksla, który zawiera polecenie trasanta (wystawcy) do zapłaty z góry określonej sumy na rzecz reminenta
 • Co to jest Wartość bieżąca (netto) środków trwałych Definicja Wartość początkowa środków trwałych zmniejszona o ich dotychczasowe umorzenie
 • Co to jest Wartość początkowa (brutto) środków trwałych Definicja Cena nabycia, wydatek wytworzenia albo cena rynkowa środków trwałych
 • Co to jest Wartości niematerialne i prawne Definicja Wszystkie prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do zastosowania dłuższego niż 1 rok
 • Co to jest Brutto Finansowy Wynik Definicja Rezultat finansowy przed odliczeniem jego obowiązkowych obciążeń (na przykład podatku
 • Co to jest Zadłużenia Ogólnego Wskaźnik Definicja Ustala udział całości zobowiązań w finansowaniu działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru wahają się w
 • Co to jest Altmana Wskaźnik Definicja danej jednostki. By go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników: w1 = pieniądze pracujący/aktywa ogółem w2 = zysk netto
 • Co to jest Beta Współczynnik Definicja zmianę kursów akcji w relacji do zmiany indeksu. Np. jeżeli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie
 • Co to jest Netto Finansowy Wynik Definicja obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego
 • Co to jest Wig20 Definicja Jeden z indeksów WGPW obejmujący akcje 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych
 • Co to jest Wirr Definicja Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego, obejmujący akcje, których łączna wartość rynkowa wynosi 1% kapitalizacji giełdowej
 • Co to jest Kapitałowy Wskaźnik Definicja Ustala udział kapitału własnego w majątku spółki. Im większa wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.