metoda praw własności co to jest
Co oznacza: jednostce zależnej mająca na celu poprawne przedstawienie sprawozdania, gdy. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Metoda praw własności

Definicja z ang. Equity method, z niem. Equity-Methode.

Co to jest: Jedna z metod sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w jednostce dominującej i jednostce zależnej mająca na celu poprawne przedstawienie sprawozdania, gdy jednostki mają zupełnie różny profil działalności

Definicje jak Metoda praw własności ze słownika ekonomicznego na M.