infovide matrix innowacyjności co to jest
Definicja: projekcie uczestniczyło 119 organizacji z całego świata słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Infovide-Matrix o innowacyjności

Słownik:
Przedsiębiorstwo Infovide-Matrix razem z amerykańską spółką doradczo-analityczną Cutter Consortium przeprowadziły badania nt. innowacyjności firm. W projekcie uczestniczyło 119 organizacji z całego świata.
Definicja: Badanie ujawniło, iż około 70% spółek koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych wytwórów i usług na bazie istniejących technologii (mechanizm określany jako Value Innovation). Odsetek spółek realizujących ten schemat innowacji wielokrotnie przekracza proc. przedsiębiorstw skupiających się na szablonowych działaniach badawczo-rozwojowych. Z badań wynika również, iż spółki efektywnie realizujące projekty innowacyjne posiadają kulturę organizacyjną inspirującą tego typu przedsięwzięcia i dysponują rozwiniętymi mechanizmami kierowania procesem innowacyjnym.

Raport „The Enterprise Innovation Revolution”, przygotowany poprzez Infovide-Matrix i Cutter Consortium koncentruje się na analizie procesu innowacyjnego między innymi w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej. Badania pozwoliły zidentyfikować wiodące organizacje, które wskutek prowadzonych projektów innowacyjnych osiągnęły rezultaty w znaczny sposób usprawniające ich działalność. W trakcie projektu badawczego analitycy Infovide-Matrix pytali spółki o stopień ich zaangażowania w (mechanizm innowacyjny, oczekiwania stawiane takim projektom, ocenę sukcesów i źródła efektów i porażek przy realizacji projektów innowacyjnych. Badania wykonywane na zasadzie samooceny przeprowadzono wśród 119 międzynarodowych organizacji z różnych obszarów: 15% to spółki z sektora bankowo-finansowego, 14% stanowiły spółki zajmujące się konsultingiem informatycznym, 11% - administracja publiczna i wojsko.

„Badania wskazują, że wdrożenie procesu innowacyjnego jest głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Skuteczność projektów innowacyjnych zależy jednak od wkomponowania ich w kompleksowy mechanizm kierowania przedsiębiorstwem. Co ważne innowacyjność przestaje być kojarzona wyłącznie z definicją wynalazku jako rezultatu tradycyjnego procesu badawczo-rozwojowego (R&D). Znacząco bardziej rozpowszechnione są nowe formy działań innowacyjnych: innowacyjność wartości, innowacja w zarządzaniu i innowacja w modelu biznesowym przedsiębiorstwa” – mówi Borys Stokalski, wiceprezes zarządu Infovide-Matrix.

Z badań wynika, iż blisko 70% spółek wykazuje aktywność w obszarze „Value Innovation” – oznaczającym tworzenie innowacji na bazie istniejących technologii. Jedynie 30% spółek skupia się na obszarze „wynalazczości”, związanym z działami badań i rozwoju, będącymi tradycyjnym źródłem innowacji przemysłowych.
Jak zwiększyć szanse powodzenia i zminimalizować ryzyko porażki

wg badań, ponad 37% spółek uznało, iż ich projekty innowacyjne nie osiągnęły zamierzonych celów, a w razie wprowadzania przełomowych innowacji ponad 50% projektów skończyła się porażką.

Liderzy innowacyjności coraz częściej reprezentują kompleksowe podejście do innowacji, unikając doraźnych rozwiązań (ad-hoc). Wykorzystują przy tym inicjatywy oddolne, odpowiednio wspierane poprzez kierownictwo. Równocześnie warto podkreślić, że podwójnie skuteczniej projekty innowacyjne realizują spółki posiadające mocne działy badań i rozwoju (R&D).

„Podstawowa różnica pomiędzy liderami innowacji a maruderami jest związana ze stopniem inicjowania spontanicznych propozycji pracowników wspieranych poprzez zarząd. Brak systemów zarządczych i zaangażowania ze strony kierownictwa stanowią główne powody porażek (mechanizmów innowacyjnych” – dodaje Michał Paluśkiewicz, Przywódca Ekipy Kompetencyjnej Business Transformation Services.

ważną rolę w kreowaniu (mechanizmów innowacyjnych odgrywa również odpowiednia kultura organizacyjna, inspirująca pracowników do dokonywania ciągłych usprawnień. Badania wykazały, iż wsparcie zarządu i właściwa kultura organizacyjna stanowią główne czynniki sprzyjające skutecznej innowacji. Do czynników będących przeszkodą dla skutecznego rozwoju spółki należy pomiędzy innymi hierarchiczna kultura korporacyjna (command & control).

Warto odnotować, iż ponad 24% badanych spółek mierzy niektóre aspekty efektywności procesu innowacyjnego, ale z braku powszechnie dostępnych danych porównawczych (benchmarków) nie są one w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków z otrzymanych danych. To natomiast otwiera pole do działania dla instytucji naukowych i spółek konsultingowych, mogących opracować swoje techniki mierzące innowacyjność organizacji na rynku