pojä™cie motywacji co to jest
Definicja: nauk zajmujÄ…cych siÄ™ interpretacjÄ… ludzkich zachowaĹ„ słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Pojęcie motywacji

Słownik: Motywacja to ukĹ‚ad motywĂłw ludzkiego postÄ™powania - element badaĹ„ wielu nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralnoĹ›ci i ogĂłlnie biorÄ…c nauk zajmujÄ…cych siÄ™ interpretacjÄ… ludzkich zachowaĹ„).
Definicja: OdróĹĽnia siÄ™ trwaĹ‚Ä… strukturÄ… motywacyjnÄ…, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postÄ™powaniu, od aktualnej motywacji, wywoĹ‚ujÄ…cej okreĹ›lone zachowanie w danym kontekĹ›cie sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako wewnÄ™trzny system, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie i kieruje na osiÄ…gniÄ™cie celu. Rodzaje motywacji sÄ… klasyfikowane wg potrzeb i pragnieĹ„ ludzkich.

MotywacjÄ™ (natura zjawisk motywacyjnych) moĹĽna okreĹ›lić jako psychiczny mechanizm regulacji. WpĹ‚ywa ona na przebieg mechanizmów umysĹ‚owych i steruje dziaĹ‚aniami w ten sposób, by zapewnić równowagÄ™ miÄ™dzy jednostkÄ… a otoczeniem i jej rozwój.
Motywacja to mechanizm psychicznej regulacji, od którego zaleĹĽy kierunek ludzkich czynnoĹ›ci i ilość energii, jakÄ… na realizacjÄ™ danego kierunku czĹ‚owiek jest gotów poĹ›wiÄ™cić. Tak wiÄ™c motywacja to mechanizm wewnÄ™trzny, warunkujÄ…cy dÄ…ĹĽenie ku okreĹ›lonym celom.

Cele takie moĹĽna podzielić na dwie klasy: na cele dodatnie, jest to takie, do osiÄ…gniÄ™cia których zmierzamy (dobry stopieĹ„, pochwaĹ‚a, popularność wĹ›ród otoczenia, sympatie innych), i ujemne, a więc takie których staramy siÄ™ uniknąć (krytyka, zĹ‚y stopieĹ„, niechęć innych osób, pogardy innych, uszkodzenia ciaĹ‚a)

W podobny sposób moĹĽna podzielić mechanizmy motywacyjne, mówiÄ…c o motywacji dodatniej, warunkujÄ…cej "dÄ…ĹĽenie do" motywacji ujemnej - obawa albo niechęć.
Pragnienia i obawy majÄ… pewne cechy wspólne ze wszystkimi innymi procesami motywacyjnymi. Trzy z nich moĹĽna uznać za fundamentalne:
1. mechanizmy motywacyjne majÄ… kierunek - pragnienia pobudzajÄ… do osiÄ…gniÄ™cia przedmiotu pragnieĹ„, a obawy do unikniÄ™cia ĹşródĹ‚a obaw.
2. mechanizmy motywacyjne posiadają natężenie - oznacza to, że pobudzeni pragnień albo obaw skutkuje w następstwie stan podniecenia, podekscytowania, jest to zmiany energetyczne w zachowaniu (wzrost albo spadek sił)
3. Mechanizmom motywacyjnym towarzyszą w razie realizacji dodatnie, a w przypadku niemożności ujemne stany emocjonalne (przykrość, przyjemność ).
WpĹ‚yw motywów na kierunek dziaĹ‚ania

CzĹ‚owiek u którego powstaĹ‚y sprecyzowane pragnienia, kieruje siÄ™ zasadÄ… selekcji, zasada ta to motyw. Pierwsze symptomy selekcji obserwuje siÄ™ u dzieci około 7 - 8 miesiÄ…ca ĹĽycia.
SelekcjonujÄ…cy wpĹ‚yw pragnieĹ„ wzrasta w miarÄ™ zbliĹĽania siÄ™, a maleje w miarÄ™ oddalania od przedmiotu pragnieĹ„. Trzeba przyznać, ĹĽe czasami obserwuje siÄ™ przypadki pozornie zupeĹ‚nie niezgodne z opisanÄ… zasadÄ…. Zdarza siÄ™, ĹĽe element, który z oddali wyglÄ…daĹ‚ bardzo atrakcyjnie, z bliska traci swojÄ… wartość przyciÄ…gajÄ…cÄ…. Tego rodzaju zdarzenie straty "siĹ‚y przyciÄ…gania" poprzez element pragnienia miewa dwie ekipy powody:
1 - ono jest wywołane brakiem znajomoĹ›ci przedmiotu, w zwiÄ…zku z tym przypisywaniem mu cech których nie posiada;
2 - bywa ono wywołane konfliktowymi, dodatnimi i ujemnymi, cechami przedmiotu.
wedle tym co powiedziano wyĹĽej, motywy pobudzajÄ… do zbliĹĽania siÄ™ ku przedmiotom i zjawiskom majÄ…cym wartość pozytywnÄ… i do oddalania od elementów i zjawisk o wartoĹ›ci negatywnej. Czasami jednak mogÄ… zajść okolicznoĹ›ci, które skĹ‚aniajÄ… do zachowaĹ„ przeciwnych - do oddalania siÄ™ od tego co ma pozytywnÄ… wartość. W ĹĽyciu ludzi sytuacje, w których trzeba wykonać "reakcje okrężne", sÄ… bardzo czÄ™ste (na przykład by pozbyć siÄ™ bólu, trzeba narazić siÄ™ chwilowo na wiÄ™kszy ból -w trakcie zabiegu ).
W podsumowaniu powyższych rozważań możemy sformułować następujące twierdzenia:
- Motywy stanowią zasadę selekcji działań podejmowanych poprzez człowieka.
- Selekcja dokonuje siÄ™ w taki sposób, by jak w najwyższym stopniu zbliĹĽyć siÄ™ do przedmiotu pragnieĹ„ ( albo oddalić od tego
-Selekcyjny wpĹ‚yw motywów zaleĹĽy od tego, jak odlegĹ‚y jest element motywu - im bliĹĽej tego przedmiotu, tym wiÄ™kszy wpĹ‚yw selekcyjny.
- Selekcyjny wpĹ‚yw motywów zaleĹĽy od ich siĹ‚y; przy maĹ‚ej motywacji selekcja jest " niepewna", przy optymalnej
- selekcja elastyczna, przy bardzo duĹĽej - staje siÄ™ sztywna.
- Wtedy gdy na drodze do celu pojawiają się przeszkody, powstaje konieczność wykonania " reakcji okrężnej".
Przy bardzo duĹĽym pobudzeniu motywów taka reakcja nie moĹĽe dojść do skutku.
Wpływ pragnienia sukcesu

Jednym z motywów, który odgrywa waĹĽnÄ… rolÄ™ pobudzajÄ…ca do wysiĹ‚ku w nauce szkolnej, jest marzenie sukcesu.
Siła pragnienia sukcesu powoduje m. in. następujące ważne cechy działania:
- poziom osiÄ…gniÄ™tych wyników,
- wytrwaĹ‚ość w dÄ…ĹĽeniu do celów
- gotowość do podejmowania trudnych zadań.
marzenie o bardzo duĹĽej sile sprawia, ĹĽe czĹ‚owiek staje siÄ™ zdolny do podejmowania dziaĹ‚aĹ„ wymagajÄ…cych pokonywania ogromnych oporów wewnÄ™trznych ( a więc pokonania motywów ujemnych o duĹĽym natężeniu). Takie > marzenie wyĹ‚Ä…cza inne, niezgodne z nim kierunki dziaĹ‚ania.
Klasyczny tu jest przykĹ‚ad Demostenesa, u którego powstaĹ‚o bardzo mocne > marzenie zostania ogromnym mówcÄ…. Na drodze do realizacji tego pragnienia stanÄ…Ĺ‚ brak odpowiednich moĹĽliwoĹ›ci - Demostenes miaĹ‚ sĹ‚ by gĹ‚os, krótki oddech, jÄ…kaĹ‚ siÄ™ i sepleniĹ‚. Dlatego teĹĽ jego pierwsze wystÄ…pienie publiczne skoĹ„czyĹ‚o siÄ™ kompromitacjÄ…. Dla realizacji pragnieĹ„ podjÄ…Ĺ‚ róĹĽnorodne dziaĹ‚ania takie, jak:
OgoliĹ‚ sobie brodÄ™ i brwi, ĹĽeby nie ukazywać siÄ™ ludziom, póki nie poprawi swojej dykcji. DeklamowaĹ‚ dĹ‚ugie teksty poetyckie z kamykami w ustach. Nad ramieniem uwiesiĹ‚ sobie ostry miecz, który raniĹ‚ go przy kaĹĽdym gwaĹ‚towniejszym ruchu. W ten sposób chciaĹ‚ siÄ™ pozbyć psujÄ…cego Ĺ‚adnÄ… postawÄ™ podnoszenia ramion. Dla wzmocnienia gĹ‚osu deklamowaĹ‚ nad brzegami wzburzonego morza. Ponadto osiem razy przepisywaĹ‚ pokaĹşnej objÄ™toĹ›ci dzieĹ‚o Tucydydesa, ‚ by "przyswoić " sobie jego styl.
Jak widać z powyĹĽszego przykĹ‚adu > marzenie sukcesu dziaĹ‚a jako zasada okreĹ›lajÄ…ca wybór kierunku dziaĹ‚ania. OkazaĹ‚o siÄ™, jednak, ĹĽe mocne > marzenie sukcesu sprzyja podejmowaniu zadaĹ„ o Ĺ›rednim poziomie trudnoĹ›ci, zadaĹ„ zawierajÄ…cych Ĺ›redni stopieĹ„ ryzyka i wybieraniu spoĹ›ród rozmaitych czynnoĹ›ci tych, które mogÄ… doprowadzić do jak najszybszego osiÄ…gniÄ™cia celu. ZupeĹ‚nie inaczej wpĹ‚ywa obawa przed niepowodzeniem. Silna obawa pobudza do wyboru zadaĹ„ bardzo Ĺ‚atwych ( albo bardzo trudnych, zawierajÄ…cych mało lub wyjÄ…tkowo duĹĽo ryzyka, a takĹĽe skĹ‚ania do unikania takich sytuacji, które mogĹ‚yby stanowić dla czĹ‚owieka prawdziwÄ… próbÄ™ siĹ‚.
ZaleĹĽnoĹ›ci powyĹĽsze nietrudno zaobserwować w praktyce wychowania. Tak na przykĹ‚ad dzieci, u których wystÄ™puje mocne > marzenie sukcesu, majÄ… lepsze wyniki w szkole, wykazujÄ… wiÄ™kszy stopieĹ„ wytrwaĹ‚oĹ›ci przy wszystkich moĹĽliwych do rozwiÄ…zania zadania. ZupeĹ‚nie inaczej zachowywać siÄ™ bÄ™dÄ… dzieci, u których dominuje obawa przed niepowodzeniem. Dzieci te osiÄ…gajÄ… rezultaty niĹĽsze niĹĽby to uzasadniaĹ‚y ich zdolnoĹ›ci i przypadek; najczęściej wybierajÄ… zadania za trudne lub teĹĽ zadania za Ĺ‚atwe. Wbrew "zdrowemu rozsÄ…dkowi" trudno je skĹ‚onić do tego aby podejmowaĹ‚y siÄ™ zadaĹ„ realistycznych, tego, co z pewnym nakĹ‚adem siĹ‚ i ryzyka majÄ… szansÄ™ zrobić.
> marzenie sukcesu i obawa przed niepowodzeniem to tylko przykĹ‚ady. U kaĹĽdego czĹ‚owieka wystÄ™pujÄ… róĹĽne motywy i odpowiednio do tego róĹĽne "zasady wyboru".
Tak na przykład w okolicy pragnienia sukcesu bardzo częstym motywem wpływającym na wyniki szkolne jest > > marzenie aprobaty.
ModyfikujÄ…cy wpĹ‚yw motywów na percepcjÄ™

MówiÄ…c o modyfikujÄ…cym wpĹ‚ywie motywów , mamy na myĹ›li fakt, ĹĽe pod wpĹ‚ywem pragnieĹ„ ( albo obaw ta sama rzecz spostrzegana jest inaczej, niĹĽ wtedy, gdy pragnienia sÄ… nieobecna. IstniejÄ… zaleĹĽnoĹ›ci miÄ™dzy stanem naszych motywów a metodą widzenia Ĺ›wiata. Jak siÄ™ okazuje nasze pragnienia "upiÄ™kszajÄ…" element pragnieĹ„ czyniÄ…c go na przykĹ‚ad jaĹ›niejszym niĹĽ jest w rzeczywistoĹ›ci. Ten "upiÄ™kszajÄ…cy " wpĹ‚yw pragnieĹ„ znamy dobrze z potocznego doĹ›wiadczenia. Wiadomo, ĹĽe czĹ‚owiekowi zakochanemu piÄ™kna wydaje siÄ™ osoba , w której inni nie mogÄ… dopatrzyć siÄ™ urody, wiadomo ile blasku ma zabawka, którÄ… dziecko chciaĹ‚o aby posiąść, a jak bardzo traci ona ten urok, kiedy > > marzenie zostaĹ‚o zaspokojone. Nadawanie przedmiotom pragnieĹ„ jasnych barw znajduje słowo teĹĽ w symbolach literackich. Tak na przykĹ‚ad symbole" jasnej Ĺ‚Ä…ki" u Stefana Ĺ»eromskiego.
Motywy a mechanizmy pamięci

Stwierdzono, ĹĽe motywy wpĹ‚ywajÄ… na selekcjÄ™ materiaĹ‚u zapamiÄ™tanego i odtworzonego. ZapamiÄ™tywanie staje siÄ™ duĹĽo efektywniejsze, jeĹĽeli dotyczy spraw leĹĽÄ…cych w sferze motywów czĹ‚owieka. Zachodzi teĹĽ zdarzenie przeciwne - skĹ‚onność do zapamiÄ™niedroga tego, o czym pamiÄ™tać jest niewygodnie.
Motywacja a mechanizmy poznawcze

Istnieją podstawy do stwierdzenia, że motywy działają "wyolbrzymiająco" na mechanizmy poznawcze
pozostajÄ…ce z nimi w zwiÄ…zku skojarzeniowym. NaleĹĽy przy tym pamiÄ™tać, ĹĽe motywy wystÄ™pujÄ… w dwóch formach: sÄ… motywy dodatnie i ujemne. ''WyolbrzmiajÄ…cemu wpĹ‚ywowi'' motywów dodatnich odpowiada kierunek pragnieĹ„. Z kolei motywy ujemne mogÄ… przybierać dwie róĹĽne formy: mogÄ… być skoncentrowane na Ĺşródle przykroĹ›ci (na celu ujemnym) ( albo na tym, co usuwa przykrość(na celu dodatnim)
Wtedy gdy koncentrujemy siÄ™ na Ĺşródle niebezpieczeĹ„stwa, dÄ…ĹĽymy do usuniÄ™cia siÄ™ od przedmiotu, którego siÄ™ lÄ™kamy. Z kolei, gdy koncentrujemy siÄ™ na celu dodatnim, skupiamy siÄ™ na osiÄ…gniÄ™ciu tego, co nas chroni ( albo co pozwala nam uporać siÄ™ z przykroĹ›ciÄ….
Drugiemu nastawieniu odpowiadać będzie inna percepcja sytuacji i inna ocena możliwości powodzenia. Zamiast uwrażliwienia na niebezpieczeństwo pojawia się uwrażliwienie na wszystko, co pozwala go uniknąć. Zamiast poczucia nieuchronnej klęski pojawia się wiara w możliwość powodzenia ucieczki.
PobudzajÄ…cy wpĹ‚yw motywów na czynnoĹ›ci czĹ‚owieka

Motywy mają wpływ pobudzający na człowieka. Ten pobudzający wpływ ma dwojakie skutki: Prowadzi on do zmian energii i sprawności działania.
Z potocznego doświadczenia wiemy, że nasza zdolność do wysiłku wzrasta wtedy, gdy bardzo nam na czymś zależy. Wraz ze zwiększeniem się intensywności pragnień wzrasta szybkość działań, siła, a także odporność na zmęczenie.
Systematyczne badania psychologiczne pozwoliĹ‚y na określenie kilku faktów charakteryzujÄ…cych zaleĹĽność miÄ™dzy siĹ‚Ä… pragnieĹ„ a zdolnoĹ›ciÄ… do wysiĹ‚ku, i energiÄ… dziaĹ‚ania.
Tak więc, po pierwsze, ustalono, ze gdy wzrasta intensywność pragnień, zwiększa się także tempo przebiegu czynności.
ZaleĹĽność miÄ™dzy siĹ‚Ä… pragnieĹ„ (motywacji) a wielkoĹ›ciÄ… wysiĹ‚ku wkĹ‚adanego w dziaĹ‚anie ma róĹĽnorodne skutki. W pierwszej kolejności tÄ™, ĹĽe czĹ‚owiek jest w stanie zrobić tym wiÄ™cej, im bardziej mu zaleĹĽy na tym, co robi - potrafi zrobić wiÄ™cej dlatego, ĹĽe pracuje szybciej i jest bardziej odporny na zmÄ™czenie. MoĹĽna powiedzieć, ĹĽe jednym z najlepszych sposobów usuniÄ™cia skutków zmÄ™czenia jest pobudzenie motywacji
Fakt, ĹĽe motywacja skutkuje przyĹ›pieszenie tempa dziaĹ‚ania, ĹĽe wymaga wytrwaĹ‚oĹ›ci, ĹĽe zwiÄ™ksza odporność na zmÄ™czenie, ma waĹĽne nastÄ™pstwa. W pierwszej kolejności to, ĹĽe nakĹ‚adowi wiÄ™kszej energii odpowiada zwiÄ™kszony wysiĹ‚ek i, co z tym siÄ™ wiÄ…ĹĽe, w dalszej konsekwencji wiÄ™ksze zmÄ™czenie. Inaczej mówiÄ…c, dziaĹ‚ania w warunkach duĹĽego napiÄ™cia motywacji sÄ… pod wzglÄ™dem psychologicznym ''kosztowniejsze'', po zakoĹ„czeniu - wyczerpanie wiÄ™ksze. Nic wiÄ™c dziwnego, ĹĽe ludzie, którzy, jak siÄ™ powiada, ''wkĹ‚adajÄ… caĹ‚Ä… energie w to co robiÄ…'', czasami ''spalajÄ… siÄ™ w pracy''. Owo ''wkĹ‚adanie caĹ‚ej energii'' bazuje na duĹĽym pobudzeniu motywacji, na intensywnym pragnieniu realizacji postawionych celów, ''spalanie siÄ™ w pracy'' to caĹ‚kowite poĹ›wiÄ™cenie siĹ‚ aĹĽ do granic wyczerpania. Wielu z nas wie zresztÄ… z wĹ‚asnego doĹ›wiadczenia, ĹĽe po okresie intensywnej dziaĹ‚alnoĹ›ci, kiedy z maksymalnym nakĹ‚adem siĹ‚ dÄ…ĹĽyliĹ›my do czegoĹ›, co uwaĹĽaliĹ›my za bardzo waĹĽne, kiedy wszystkie siĹ‚y skupiliĹ›my na osiÄ…gniÄ™ciu tego wĹ‚aĹ›nie celu, po jego osiÄ…gniÄ™ciu ''opadamy z siĹ‚'' - nic nam siÄ™ nie chce, nie potrafimy nawet cieszyć siÄ™ z osiÄ…gniÄ™tych wyników.
JeĹ›li nie ma dodatkowych przeszkód, przy silnej motywacji czĹ‚owiek wykonuje wiÄ™cej i lepiej. Dlatego teĹĽ wydajność i jakość pracy zaleĹĽÄ… od motywacji, ( a więc od chÄ™ci zrobienia dobrze. WaĹĽnÄ… sprawÄ… jest jednak nie tylko wielkość motywacji, lecz to, czego motywacja dotyczy - motywacja moĹĽe dotyczyć róĹĽnych aspektów produktu. Tak wiÄ™c moĹĽe chodzi o to, aby zrobić jak najszybciej i jak najwiÄ™cej - wtedy na ogóĹ‚ pomija siÄ™ jakość tego, co siÄ™ robi.
Motywacja a sprawność działania

Wielu ludzi zauwaĹĽa, ĹĽe wtedy, gdy im na czymĹ› szczególnie zaleĹĽy, potrafiÄ… wykonać rzeczy, których w innych warunkach nie byliby w stanie zrobić, ĹĽe w tej sytuacji ich inteligencja okazuje siÄ™ bardziej skuteczna, ĹĽe przychodzÄ… im do gĹ‚owy liczne pomysĹ‚y, ĹĽe lepiej spostrzegajÄ… i rozumiejÄ…, co dzieje siÄ™ naokoĹ‚o nich. SÄ… teĹĽ tacy, którzy majÄ… doĹ›wiadczenie akurat odwrotne. TracÄ… zdolność do jasnego myĹ›lenia.
Nietrudno zauważyć, ze przypadek publicznego wystąpienia jest czynnikiem pobudzającym motywację.
Z licznych badaĹ„ wynika, ĹĽe zarówno niedobór motywacji, jak równieĹĽ jej nadmiar mogÄ… mieć szkodliwy wpĹ‚yw na wyniki dziaĹ‚ania ucznia.
Trzeba dodać , ĹĽe wszelakie rodzaje motywacji Ĺ‚atwo osiÄ…gajÄ… poziom, który moĹĽna aby okreĹ›lić jako zbyt duĹĽy. Na ogóĹ‚ motywacji utrzymuje siÄ™ w obszarze Ĺ›rednim i trzeba wyjÄ…tkowych okolicznoĹ›ci, aby nabraĹ‚a nadmiernego natężenia. To zastrzeĹĽenie nie odnosi siÄ™ jednak do motywacji typu lÄ™kowego - zwiÄ…zanej z pragnieniem unikniÄ™cia niepowodzenia, nagany, wstydu i tym podobne LÄ™k jest tym rodzajem motywacji, który ma duĹĽÄ… Ĺ‚atwość narastania do nadmiernych wielkośćów i z powodu do dezorganizacji zachowania siÄ™ ludzi. dlatego szczególnie szkodliwy wpĹ‚yw na moĹĽliwoĹ›ci intelektualne ucznia posiada motywacji oparta na lÄ™ku przed karÄ….
CoĹ› zupeĹ‚nie odwrotnego moĹĽna powiedzieć o motywacji wystÄ™pujÄ…cej w formie zainteresowania. Zainteresowanie nigdy nie osiÄ…ga natężenia, które mogĹ‚oby zdezorganizować czynność. Dlatego teĹĽ uczniowie, u których dominujÄ…cym motywem uczenia siÄ™ jest zainteresowanie, nie sÄ… naraĹĽeni na zastraszajÄ…cy wpĹ‚yw nadmiernej motywacji.
U niektórych osób dochodzi do tak duĹĽego natężenia motywacji negatywnej, iĹĽ prowadzi do dezorganizacji wszystkich powaĹĽniejszych mechanizmów ĹĽyciowych. Czy jest na to jakaĹ› porada ? Jedynym ze sposobów bywa zmiana motywacji.
Wzbudzanie motywacji

OtóĹĽ po to, ‚ by powstaĹ‚ motyw, muszÄ… być speĹ‚nione pewne warunki. Trzy z nich zasĹ‚ugujÄ… na szczególnÄ… uwagÄ™.
Po pierwsze , czĹ‚owiek musi czegoĹ› potrzebować ( albo teĹĽ musi mieć do wykonania jakieĹ› zadanie. Nie zaspokojona potrzeba ( albo nie wykonane zadanie sÄ… ĹşródĹ‚em napiÄ™cia ( tak zwany napiÄ™cia motywacyjnego)
Po drugie, czĹ‚owiek musi dostrzec ( ( albo wyobrazić sobie, czy teĹĽ pomyĹ›leć ), ĹĽe istnieje czynnik, który moĹĽe potrzebÄ™ zaspokoić ( ( albo przeciwnie. - czynnik, który moĹĽe przyczynić siÄ™ do zwiÄ™kszenia potrzeby. Czynnik zaspakajajÄ…cy potrzebÄ™ ma wartość gratyfikacyjnÄ… dodatniÄ…, z kolei czynnik wzmagajÄ…cy potrzebÄ™ - wartość gratyfikacyjnÄ… ujemnÄ…. Czynniki te bywajÄ… okreĹ›lane jako nagroda i kara.
Po trzecie człowiek musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach potrafi osiągnąć zaspokojenie potrzeby ( ( albo osiągnięcie zadania. A zatem człowiek musi oceniać szansę powodzenia działań (osiągnięcia nagrody ( ( albo usunięcia kary) jako wyższe od zera.
Natężenie motywu jest funkcjÄ… trzech wymienionych czynników. JeĹ›li brak któregoĹ› z nich, motyw nie wystÄ™puje. z kolei gdy chcemy wzbudzić ( ( albo wzmóc motywacjÄ™, musimy oddziaĹ‚ywać na te wĹ‚aĹ›nie czynniki. NaleĹĽy tu wspomnieć o czynnikach staĹ‚ych i zmiennych.
OddziaĹ‚ywanie na motywacjÄ™ wymaga wpĹ‚ywania zarówno na czynniki staĹ‚e jak i zmienne. OddziaĹ‚ywanie na czynniki staĹ‚e bazuje na ksztaĹ‚towaniu mechanizmu potrzeb, wytwarzaniu skal wartoĹ›ci, wytwarzaniu przeĹ›wiadczeĹ„ na temat wĹ‚asnych wartoĹ›ci i moĹĽliwoĹ›ci zawartych w otoczeniu.
z kolei oddziaĹ‚ywanie na czynniki zmienne bazuje na wzbudzaniu potrzeb, stosowania nagród i kar, informowaniu o moĹĽliwoĹ›ciach zawartych w wypadku czy manipulowaniu tymi moĹĽliwoĹ›ciami.
Potrzeba

fundamentalnym warunkiem stworzenia motywacji sÄ… potrzeby i zadania. PojÄ™cie potrzeba ma wykorzystanie do opisania do wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci ĹĽyciowych istot polegajÄ…cej na tym, ze dla zachowania ich przy ĹĽyciu, dla ich prawidĹ‚owego funkcjonowania i rozwoju niezbędna jest staĹ‚a zamiana ze Ĺ›rodowiskiem: pobieranie ze Ĺ›rodowiska róĹĽnych obiektów i oddawanie otoczeniu wytwórów ich przemiany. Potrzeba uczestniczy w regulacji zachowania wtedy, gdy zostanie pobudzona. Zaspokojenie potrzeby jest moĹĽliwe dziÄ™ki dziaĹ‚aniu kilku waĹĽnych systemów, takich od których zaleĹĽy:
- wykrywanie stanu potrzeby
- uruchamianie ogólnej aktywnoĹ›ci
- wytwarzanie pogotowia
zatrzymanie aktywności
Wielkość potrzeb a motywacja

Od czego zależy wielkość potrzeby ? pozornie wydawało aby się , że potrzeba jest tym większa, im większy brak. Jednak tego rodzaju zależności występują tylko w dziedzinie średnich natężeń potrzeb, a i wtedy mają pewne ograniczenia.
W niektórych sytuacjach obserwuje siÄ™ sukces paradoksalny polegajÄ…cy na unikaniu przedmiotu zaspokajajÄ…cego potrzebÄ™, o ile zbyt dĹ‚ugo czekaĹ‚o siÄ™ na ten element.
CaĹ‚y mechanizm przebiega inaczej, gdy w nowym miejscu nie udaĹ‚o siÄ™ znaleźć niczego, co aby, choć częściowo, zaspokoiĹ‚o dawne potrzeby. Wtedy nastÄ™pujÄ… zmiany rozpadowe w osobowoĹ›ci. Przejawem tych zmian moĹĽe być stan lÄ™ku, rozwiniÄ™cie postaw agresywnych. Tak wiÄ™c dĹ‚ugotrwaĹ‚e niezaspokojenie waĹĽnych potrzeb i niemoĹĽność znalezienia sposobów zastÄ™pczych prowadzić moĹĽe do gĹ‚Ä™bokich zaburzeĹ„ osobowoĹ›ci. Pobudzenie potrzeby jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczajÄ…cym do stworzenia motywu. IstotnÄ… rolÄ™ odgrywajÄ… wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci czynników za pomocÄ… których potrzeba ma być zaspokojona. W niniejszym opracowaniu staraĹ‚am siÄ™ wykazać , jak znaczÄ…cy wpĹ‚yw na zachowanie siÄ™ ludzi ma motywacja.
WpĹ‚yw motywów na zachowanie siÄ™ zaleĹĽy od wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ci motywów, od ich rodzaju i natężenia. To zaĹ›, jakie motywy zostanÄ… pobudzone, uzaleĹĽnione jest od stanu potrzeb, do dostÄ™pnoĹ›ci czynników zaspokajajÄ…cych potrzebÄ™ ( ( albo zagraĹĽajÄ…cych czymĹ› czĹ‚owiekowi, od oszacowania prawdopodobieĹ„stwa, ĹĽe dziaĹ‚anie zmierzajÄ…ce do zaspokojenia potrzeby ( ( albo unikniÄ™cia szkody, moĹĽe siÄ™ powieść. Motywacja zaleĹĽy równieĹĽ od przeszkód i niepowodzeĹ„ spotykanych na drodze do realizacji motywu.
Spostrzeganie czynników zaspakajajÄ…cych potrzeby ( ( albo zagraĹĽajÄ…cych, ocena prawdopodobieĹ„stwa osiÄ…gniÄ™cia sukcesu czy poniesienia szkody, przewidywanie niepowodzeĹ„ i trudnoĹ›ci, - dokonuje siÄ™ na ogóĹ‚ Ĺ›wiadomie. Tak wiÄ™c wszystko, co czĹ‚owiek sobie uĹ›wiadamia, wpĹ‚ywa na jego motywacjÄ™; dziÄ™ki temu stan Ĺ›wiadomoĹ›ci oddziaĹ‚uje regulujÄ…co na stan czĹ‚owieka.
UĹ›wiadomienie wĹ‚asnych motywów jest >fundamentalnym warunkiem kontroli nad nimi. UĹ›wiadomienie moĹĽe mieć róĹĽne formy i róĹĽny stopieĹ„, a w koĹ„cu i kontrola nad sobÄ… ma rozmaity zasiÄ™g.
NajprostszÄ… formÄ… Ĺ›wiadomoĹ›ci wĹ‚asnych motywów jest stwierdzenie wĹ‚asnego pragnienia - potrafiÄ… to kilkuletnie dzieci, które zdajÄ… sobie sprawÄ™ z tego , czego chcÄ…, lecz na ogóĹ‚ nie wiedzÄ… ''dlaczego''. Wbrew pozorom nie bywa to chęć zaznaczenia wĹ‚asnego ''ja'', ale zwyczajnie przejaw tego, ĹĽe tu wĹ‚aĹ›nie natrafiliĹ›my na granice Ĺ›wiadomoĹ›ci dziecka - ono nic wiÄ™cej nie wie na temat swoich pragnieĹ„.
W miarÄ™ rozwoju Ĺ›wiadomoĹ›ci czĹ‚owiek zdobywa coraz szerszÄ… orientacje w swoich motywach, i rozumie je coraz lepiej. Orientacja poszerza siÄ™ w róĹĽnych kierunkach.

Na zakoĹ„czenie, chociaĹĽ skromne, pragnÄ™ dodać, iĹĽ moim zdaniem mechanizmy motywacyjne peĹ‚niÄ… bardziej skomplikowanÄ… a zarazem waĹĽniejszÄ… rolÄ™ w ĹĽyciu czĹ‚owieka, poniewaĹĽ wysiĹ‚ek wĹ‚oĹĽony poprzez nas w ów mechanizm, prowadzi do osiÄ…gniÄ™cia okreĹ›lonych, jakĹĽe waĹĽnych dla nas wszystkich, ĹĽyciowych celów. OczywiĹ›cie przy tym towarzyszÄ… nam róĹĽnego rodzaju emocje, które staraĹ‚em siÄ™ moĹĽliwie dobrze opisać. Motywacja > z kolei pomaga nam stać siÄ™ ludĹşmi bardziej wartoĹ›ciowymi zarówno dla innych jak i dla samego siebie, co powinno czynić z nas ludzi peĹ‚nowartoĹ›ciowych dla spoĹ‚eczeĹ„stwa.
CzĹ‚owiek jest istotÄ…, która spoĹ›ród innych organizmów ĹĽywych wyróĹĽnia siÄ™ tym, ĹĽe jest w stanie Ĺ›wiadomie i samodzielnie stawiać przed sobÄ… konkretne cele. Moim zdaniem to jest swoistego rodzaju dar, który daje nam przewagÄ™ nad innymi istotami ziemskimi i powinniĹ›my to moĹĽliwie dobrze wykorzystać