miniaturowi giganci co to jest
Definicja: maĹ‚e, nierzadko jest wiÄ™ksze słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Miniaturowi giganci

Słownik: maĹ‚e, nierzadko jest wiÄ™ksze
Definicja:
"CzyĹ›ciciele" Ziemi, a więc mrówki, to najskuteczniejsza ĹĽywa istota naszego Ĺ›wiata, i co najistotniejsze, żadne ĹĽycie na naszej planecie bez mrówek byĹ‚oby niemoĹĽliwe. Brak mrówek i ich niesamowitych moĹĽliwoĹ›ci doprowadziĹ‚aby nasz "ziemski raj" w niedĹ‚ugim czasie do absolutnej zagĹ‚ady! Globalny mechanizm ekologiczny straciĹ‚‚aby potrzebnÄ… równowagÄ™, a ginÄ…ce i umierajÄ…ce lasy uniemoĹĽliwiĹ‚yby jakiejkolwiek formie ĹĽycia dalszy pobyt na ziemskiej planecie w zwiÄ…zku z brakiem koniecznej iloĹ›ci tlenu w atmosferze! I chociaĹĽ pojedyĹ„cza mrówka, tak jak ziarnko piasku, nic nie oznacza, to mln mrówek tworzy wysokointeligentny extra-organizm o niezbadanej kreatywnoĹ›ci i moĹĽliwoĹ›ciach! Mrówka znana jest z niewiarygodnej sprawnoĹ›ci i wydajnoĹ›ci, lecz w pierwszej kolejności ma nadzwyczajnie mocno rozwiniÄ™ty instynkt społeczny i poczucie przynaleĹĽnoĹ›ci paĹ„stwowej, co czyni je prawdziwym "podziemnym" mocarstwem, stojÄ…cym na straĹĽy czystoĹ›ci naszego ekosystemu! To przepotężny organizm o bezwarunkowym zmyĹ›le spoĹ‚ecznym i ogromnym poczuciu koleĹĽeĹ„stwa. Mrówki sÄ… wszÄ™dzie.Naukowcy dowodzÄ…, ĹĽe byĹ‚y juĹĽ 150 mlnów lat przed epokÄ… dinozaurów.MiÄ™dzy dwoma biegunami opanowaĹ‚y kaĹĽdy "kÄ…t" Ziemi.poprzez 24 godziny na dobÄ™ niestrudzenie penetrujÄ… ziemiÄ™ i drzewa! Ogólna ilość mrowek na Ziemi tworzy niewyobraĹĽalnÄ… cyfrÄ™! Jest ich wiÄ™cej niĹĽ 10 biliardów! To jedynka z szesnastoma zerami! Pomimo, ĹĽe mrówka przeciÄ™tnie waĹĽy 1 do 5 miligramów i mierzy Ĺ›rednio od 1milimetra do 8 centymetrów, to "gigantyczne wojsko", w skĹ‚ad którego wchodzi 10 tysiÄ™cy rozmaitych gatunków mrówek, waĹĽy nie mniej niĹĽ 6.5 miliarda ludzi zamieszkujÄ…cych kulÄ™ ziemskÄ…! "PaĹ„stwa" mrówek liczÄ… nierzadko po kilka mlnów, a czasami w jednym maĹ‚ym pustym ĹĽoĹ‚Ä™dziu mieszka ich tylko 50 sztuk. NiszczÄ… wszystko, co przebywa w pobliĹĽu ich gospodarstw i zagraĹĽa ich poĹĽywieniu, lecz w pierwszej kolejności niszczÄ… szkodniki i utylizujÄ… wszelakie odpady pochodzenia organicznego Wbrew pozorom nie sÄ… typowymi miÄ™soĹĽercami, a zjadajÄ… wiÄ™cej miÄ™sa niĹĽ wszystkie drapieĹĽniki wspólnie wziÄ™te! PoĹĽerajÄ… 90% padliny zalegajÄ…cej ziemski glob!
Odnosi siÄ™ to równieĹĽ do oczyszczania Ĺ›wiata z istot niepoĹĽÄ…danych, które zostaĹ‚y jakby celowo powoĹ‚ane do ĹĽycia na podobnej zasadzie, jak dobro towarzyszy zĹ‚u, czy kĹ‚amstwo prawdzie. OczywiĹ›cie trudno jest ustalić, co byĹ‚o pierwsze. Trzeba przyjąć zasadÄ™, ĹĽe na początku powstaje ĹĽycie, a po nim przychodzi Ĺ›mierć. To logiczne nastÄ™pstwo i kierunek ewolucji. ChociaĹĽ równie dobrze pasuje kolejność odwrotna.

powstania i roĹ›liny komunikujÄ… siÄ™ nawzajem jÄ™zykiem nieznanym dla normalnego zjadacza chleba, lecz równieĹĽ nie mniej efektywnie niĹĽ ludzie miÄ™dzy sobÄ…. RobiÄ… to takĹĽe dzięki dĹşwiÄ™ków i zapachów, jak ludzie.
Mrówki sÄ… w staĹ‚ym kontakcie ze sobÄ… i wiedzÄ… idealnie, co robiÄ… inne we wspólnej rodzinie. Liczne gruczoĹ‚y mrówek, to chemiczne fabryki, nieustannie produkujÄ…ce rozmaite substancje zapachowe, dzięki których insekty "rozmawiajÄ…" i perfumujÄ… własne ciÄ…gi komunikacyjne. KaĹĽdy zapach tej "chemicznej gramatyki" to sĹ‚owo, i nawet te same zapachy majÄ… nierzadko róĹĽne znaczenie, waĹĽna jest ilość i wzór.
WyobraĹşmy sobie, ĹĽe oto potężna armia gÄ…siennic atakuje liczne w lasach mieszanych akacje, które ze wzglÄ™du na wonny, sĹ‚odki nektar, przyciÄ…gajÄ… tysiÄ…ce amatorów darmowej uczty! Zaatakowane drzewa wydzielajÄ… jedynÄ… w swoim rodzaju substancjÄ™ zapachowÄ…, odbieranÄ… w caĹ‚ym lesie jak sygnaĹ‚ SOS! Na to tylko czekajÄ… czujne i pracowite mrówki(Spetzies Pseudomyrmex). WysyĹ‚ajÄ… nieliczny zwiad na przeszpiegi, który szybko i sprawnie
określa rodzaj i wielkość zagroĹĽenia.Za okres nadchodzi ich caĹ‚a armia! Miliony paszcz i jadowitych kolców!
Gdyby nie mrówki, Ĺ›redniej wielkoĹ›ci las zostaĹ‚yby w niespeĹ‚na kilka miesiÄ…cy ogryziony na "Ĺ‚yso" z liĹ›ci i z mĹ‚odych pÄ™dów, .poprzez wiecznie nienasycone gÄ…siennice! Nektar, to ważny surowiec, którego uĹĽywajÄ… do uprawy swoich miniaturowych "ogródków", bogatych w witaminy i mineraĹ‚y, niezbÄ™dne do mrówczego, pracowitego ĹĽycia. TĹ‚uste gÄ…siennice, to równieĹĽ smakowite kÄ…ski i równoczeĹ›nie realne zagroĹĽenie dla "producenta" sĹ‚odkiego nektaru. Niektóre rodzaje drzew wabiÄ… celowo mrówki swoim przepysznym nektarem, tylko po to, by ocalić mĹ‚ode pÄ™dy przed szkodnikami!Sredniej wielkoĹ›ci mrowisko niszczy w ciÄ…gu dnia, bagatela, 100 000 szkodników! lecz to jeszcze nie koniec mrówczej pracy!
W najwiÄ™kszych dĹĽunglach Ĺ›wiata na Ziemi, w Ameryce PoĹ‚udniowej, w dorzeczu potężnej Amazonki, ĹĽyjÄ… nieprzeliczone armie tych inteligentnych insektów.! Zwyczajnie sÄ… wszÄ™dzie. Gdyby zwaĹĽyć je tylko tam, okazaĹ‚oby siÄ™, ĹĽe masa mrówek czterokrotnie przekracza masÄ™ wszystkich zwierzÄ…t lÄ…dowych zaliczanych do krÄ™gowców!
Jedno ogromne drzewo kolonizuje okoĹ‚o 60 odmian mrówek.W koronie drzewa, miliony mrówek zakĹ‚adajÄ… i uprawiajÄ… własne ogrody-spiĹĽarnie. TaszczÄ… na takie drzewo tony ziemi i nasion, sĹ‚uĹĽÄ…cych do urzÄ…dzania swoich "dziaĹ‚ek pracowniczych". SÄ… mrówki(Atta i Acromyrmex) zwane sĹ‚onecznymi parasolami, których pracÄ™ moĹĽna porównać do pracy kombajnów zboĹĽowych, a które odcinajÄ… liĹ›cie i ĹşdĹşbĹ‚a trawy, gromadzÄ…c je jako humus do hodowli grzybów. Nawet wtedy kiedy niszczÄ… 50% zielonych liĹ›ci w lesie sÄ… nadal poĹĽyteczne. OczyszczajÄ… w ten sposób chore drzewa umoĹĽliwiajÄ…c nieprzerwanÄ… wegetacjÄ™ leĹ›nych olbrzymów. Jedna, ogromna mrówcza rodzina z gatunku mrówek leĹ›nych(Formica), zwanych popularnie "leĹ›nymi lekarzami", potrafi zebrać okoĹ‚o 20 kg zasuszonej w bryĹ‚kach ĹĽywicy, którÄ… oklejajÄ… zranione drzewa chroniÄ…c je przed mikrobami. SkÄ…d te szeĹ›cionogie mÄ…drale o mózgu wielkoĹ›ci ziarna piasku wiedzÄ…, ĹĽe ĹĽywica zawiera równieĹĽ bakteriobójcze Ĺ›rodki trudno jest ustalić, lecz tworzÄ… z resztek ĹĽywicy coĹ› na wzór wycieraczek do nóg i kilka razy na dzień dezynfekujÄ… te własne zrÄ™czne nóĹĽyny, zapobiegajÄ…c przenoszeniu bakterii i drobnoustrojów na drzewo, .poprzez co utrzymujÄ… w zdrowiu caĹ‚Ä… swojÄ… rodzinÄ™ i przy okazji drzewostan leĹ›ny. W najwyższym stopniu waleczna, to australijska buldog-mrówka(12mm dĹ‚ugoĹ›ci), zwana popularnie na skutek swojej skocznoĹ›ci "Jack Jumper". Tereny, które przemierza nazywane sÄ… autostradami Ĺ›mierci. Niszczy insekty i drobne zwierzÄ™ta. Jest spokrewniona z pra- mrówkÄ… od której wywodzi siÄ™ osa.Posiada podobne do osy ĹĽÄ…dĹ‚o i jad, lecz skĹ‚ad tego jadu nie jest tak efektywny w sile "raĹĽenia" jak jej koleĹĽanki po fachu (Paraponera clavata), która potrafi dwoma nakĹ‚uciami uĹ›miercić psa!

SÄ… równieĹĽ w Australii mrówki miodowe(Camponotus inflatus), które wlokÄ… za sobÄ… olbrzymiÄ… kroplÄ™ miodu przeznaczonÄ… do karmienia mĹ‚odych mrówek. SÄ… szczególnym przysmakiem aborygenów i nazwane .poprzez nich "sĹ‚odkÄ… zakÄ…skÄ…"
Mrówki sÄ… znane z talentów nawigacyjnych, jednak takim prawdziwym mistrzem od nawigacji jest mrówka pustynna(Cataglyphis fortis), która przy 50-stopniowym upale potrafi wybrać siÄ™ na poszukiwanie zdobyczy wykorzystujÄ…c swój genialny, jedyny w swoim rodzaju mechanizm nawigacyjny. Przy takim upale niesamowicie waĹĽna jest szybkość, a czasu jest mało. Potrafi oddalić siÄ™ od gniazda na kilkaset metrów i wraca po swoich Ĺ›ladach, wykorzystujÄ…c do tego "zamontowany" na staĹ‚e odlegĹ‚oĹ›ciomierz i krokomierz! DookoĹ‚a tylko piasek, a ona trafi z powrotem do otworu gniazda wielkoĹ›ci grosza i nie zrobi przy tym 1 cm wiÄ™cej drogi, którÄ… wykonaĹ‚a oddalajÄ…c siÄ™ od gniazda! Niezrównanym budowniczym wĹ›ród mrówek jest mrówka-tkacz(Oecophylla). Z ĹĽywych liĹ›ci zwijajÄ… kulÄ™, wykorzystujÄ…c do tego jedwabne nici, wytwarzane .poprzez larwy swojego gatunku. ZdumiewajÄ…ca szczelność, spotykana jedynie w szwajcarskich zegarkach, to sukces superdokĹ‚adnoĹ›ci, z której te mrówki sÄ… znane.
Mrówki poĹ›wiÄ™cajÄ… sporo czasu na udoskonalanie swoich stosunków społecznych w rodzinie. To co przedstawiajÄ…
badania naukowców przekracza najĹ›mielszÄ… fantazjÄ™! Mrówcze plemiona, to perfekcyjnie funkcjonujÄ…ce paĹ„stwa społeczne, gdzie kaĹĽdy z czĹ‚onków spoĹ‚ecznoĹ›ci nie ma nic innego w gĹ‚owie, tylko sĹ‚uĹĽbÄ™ dla swojego narodu!
Przy tym zakĹ‚adajÄ… własne uprawy grzybowe i ogródki, trzymajÄ…c w pogotowiu olbrzymiÄ… armiÄ™ wojska, która walczy z wrogiem, na przykĹ‚ad z mszycami i równoczeĹ›nie pozyskuje cenny surowiec na potrzeby caĹ‚ej rodziny.
Podziemne budowle, w których mieszkajÄ… mrówki posiadajÄ… mechanizm klimatyzacji i przewietrzania regulujÄ…cy z dokĹ‚adnoĹ›ciÄ… do jednego stopnia Celsjusza(!) koniecznÄ… temperaturÄ™, utrzymujÄ…cÄ… hodowlÄ™ grzybów i "ogródki"
w doskonaĹ‚ej kondycji wegetacyjnej.MaĹ‚o tego. PotrafiÄ… zmusić do niewolniczej pracy inne mrówcze plemiona, które pracujÄ… na ich potrzeby! OrganizujÄ… bez koniecznoĹ›ci(jak ludzie) stosowania nowoczesnej logistyki wojenne kampanie mlnów mrówek przeciwko obcym mrówkom, maszerujÄ…c na znaczące odlegĹ‚oĹ›ci, wykorzystujÄ…c do tego nawigacjÄ™ na sĹ‚oĹ„ce i gwiazdy!
Gdyby odnieść te wojny mrówek w stosunku do ludzi, szykujÄ…cych do boju mĹ‚odych mężczyzn, to armia tych niesamowitych insektów skĹ‚ada siÄ™ wyĹ‚Ä…cznie z dojrzaĹ‚ych, starszych kobiet!
Mrówka moĹĽe znacząco wiÄ™cej udĹşwignąć i pociÄ…gnąć niĹĽ stokrotność swojej wagi. Trzyma siÄ™ przy tym tak mocno gĹ‚adkiej powierzchni, ĹĽe wytrzymuje w takiej pozycji siĹ‚Ä™ 40- krotnego przyspieszenia ziemskiego!
(9.82m/s2). Siła potrzebna do uzyskania takiego osiągnięcia pozwolił by dźwignąć człowiekowi 15000 kg.(!)
W stosunku do ludzi, co wynika z obliczeĹ„ naukowców, trzeba sobie wyobrazić alpinistÄ™ bez zbezpieczeĹ„,
który "trzymajÄ…c siÄ™ sufitu" w pokoju musi wytrzymać w tej pozycji, nie zwaĹĽajÄ…c na to, ĹĽe do nóg ma podwieszone 15 samochodów osobowych marki Golf Volkswagen!
SÄ… mrówki skaczÄ…ce na odlegĹ‚ość 1m, co dla czĹ‚owieka, przyjmujÄ…c odpowiednie proporcje, wyniosĹ‚oby, bagatela, 100 metrów!
Tempo budowy osiedla u mrowek, to następny rekord! Gdyby ludzie chcieli tak szybko budowac, postawiliby drapacz chmur w momencie jednego tygodnia!
Jeden z bezprzykĹ‚adnych i równie niesamowitych rekordów szybkoĹ›ci mrówki naleĹĽy do pewnej tropikalnej jej odmiany. KtoĹ›, kto ma tylko mgliste pojÄ™cie o wartoĹ›ciach okreĹ›lajÄ…cych szybkość dĹşwiÄ™ku( 1224 km/godz., a więc 340m/s) otworzy ze zdumienia usta i szybko przeĹĽegna siÄ™... nogÄ…! OtóĹĽ ten maĹ‚y insekcik w czasie walki potrafi zamknąć własne kleszcze na zdobyczy z 40-krotnÄ… szybkość dĹşwiÄ™ku(sic!) DziÄ™kujÄ™! ProszÄ™ podać mi coĹ› zimnego, ponieważ od takich rewelacji robi siÄ™ sĹ‚abo! Naukowcy sprawdzajÄ… urzÄ…dzenia i komputery, czy rzeczywiĹ›cie to jest moĹĽliwe, lecz wielokrotne badania potwierdzajÄ… ten nieprawdopodobny rekord.To najszybsza reakcja mechaniczna w Ĺ›wiecie zwierzÄ…t lÄ…dowych! W Ĺ›rodowisku wodnym jest pewne "zwierzÄ…tko", jeszcze szybsze i Ĺ›miertelnie niebezpieczne!
To pewna odmiana meduzy(Chinorex fleckeri) wielkoĹ›ci piĹ‚ki noĹĽnej, zwana OsÄ… MorskÄ…, co przy jej talencie do zabijania jawi siÄ™ jak pieszczotliwy pseudonimek. Jej parzydeĹ‚ka o dĹ‚ugoĹ›ci nieraz 20 metrów atakujÄ… przeciwnika pod wodÄ… z szybkoĹ›ciÄ… 40000 razy wiÄ™kszÄ… niĹĽ przyspieszenie Ziemi umieszczajÄ…c pod skórÄ… ofiary
śmiercionośne kuleczki nawet przebijające pancerz kraba i po 3 milisekundach(!), co znaczy 10 razy szybciej
niż pompowanie poduszki powietrznej w samochodzie, atak jest już skończony. Ofiara w ciągu minuty wskutek paraliżu mięśni i zatrzymania pracy serca nie ma najmniejszych szans. Badania przeprowadzono w extra-nowoczesnym laboratorium uniwersytetu w Heidelbergu(Niemcy), wykorzystując do badań nowoczesną kamerę
o nieprawdopodobnych parametrach pozwalających wykonać na sekundę(to nie żarty!)ponad 4 miliony zdjęć!
Ta meduza to juĹĽ ostatni rekord szybkoĹ›ci mechanicznej zmierzonej w Ĺ›wiecie zwierzÄ…t. Szybsze moĹĽe tylko być Ĺ›wiatĹ‚o w próĹĽni albo...myĹ›l czĹ‚owieka zastanawiajÄ…cego siÄ™ nad niesamowitoĹ›ciÄ… Ĺ›wiata zwierzÄ…t i ludzi.
Wróćmy jednak do naszych poczciwych mrówek. KtoĹ› ‚‚aby pomyĹ›laĹ‚, jak mrówka, przeciwieństwo pracowitoĹ›ci, co jest absolutnie zgodne z prawdÄ…, moĹĽe mieć dziÄ™ki wzorowej organizacji ĹĽycia w mrowisku tyle wolnego czasu?!.
OkoĹ‚o 70% swojego pilnego i pracowitego ĹĽycia (ĹĽyjÄ… Ĺ›rednio 5 lat) odpoczywajÄ…, pielÄ™gnujÄ… ciaĹ‚o i zwyczajnie próĹĽniaczÄ… siÄ™! SpoĹĽywajÄ… wysokowartoĹ›ciowe produkty, dĹ‚ugo utrzymujÄ…ce stan sytoĹ›ci.
WielkÄ… zagadkÄ… dla naukowców i matematyków sÄ… ich fenomenalne zdolnoĹ›ci komunikacyjne. Zamiana informacji w skomplikowanych ciÄ…gach i magistralach komunikacyjnych w mrowisku nierzadko liczÄ…cym kilka mlnów mrówek zachwyca znawców inĹĽynierii ruchu i infrastruktury. PoruszajÄ… siÄ™ swobodnie, bez korków i spięć, a 6-cio milionowa kolonia mrówek potrzebuje do ĹĽycia jedynie 100 metrów kwadratowych powierzchni
(w wymiarze przestrzennym), która przy labiryntach i niezliczonych korytarzach siÄ™ga okoĹ‚o 10 metrów w gĹ‚Ä…b ziemi.
Ta niewielka część odsĹ‚oniÄ™tej tajemnicy z ĹĽycia mrówek, pochĹ‚onęła prawie 60 lat twórczej pracy dwóch naukowców- amerykaĹ„skiego socjobioologa Edwarda O. Wilson'a i niemieckiego naukowca Bertholda Hölldobler'a
ZnikniÄ™cie mrówek na Ziemi miaĹ‚oby fatalne wrÄ™cz nastÄ™pstwa. ZespóĹ‚ naukowców wyliczyĹ‚,ĹĽe w przeciÄ…gu ostatnich 5 lat w globalnym ekosystemie mrówki wykonaĹ‚y pracÄ™ wartÄ… wielu bilionów euro. PoĹ›rednio albo bezpoĹ›rednio w walce z insektami, z utylizacjÄ… odpadów organicznych, uĹĽyĹşnianiem ziemi, poszyć leĹ›nych, oczyszczaniem lasów i atmosfery. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo jesteĹ›my w naszym Ĺ›rodowisku od mrówek uzaleĹĽnieni. PamiÄ™tajmy o tym w czasie letnich wypadów do lasów