wojownik ĺšwiatĺ‚a co to jest
Definicja: to jest autorskie ujÄ™cie , zdefiniowanie kim jest wojownik Ĺ›wiatĹ‚a słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Kim jest Wojownik Światła ?

Słownik: to jest autorskie ujÄ™cie , zdefiniowanie kim jest wojownik Ĺ›wiatĹ‚a ?
Definicja:
*** Kim jest wojownik światła ? ***

Droga wojownika Ĺ›wiatĹ‚a jest jednÄ… z dwóch podstawowych dróg rozwoju w formie ludzkiej, który przebiega na dwa metody zaleĹĽnie od przejawiania duszy i wynikajÄ…cego z tego zazwyczaj opowiadania siÄ™ za jednÄ… z podstawowych kwestii ĹĽyciowej : mieć czy być ? Rozwój ewolucyjny , który moĹĽna okreĹ›lić drogÄ… egoisty, ze wzglÄ™du na identyfikacje z ego osobowym i stopniowe odkrywanie duchowej natury to droga typowa ukierunkowana na "mieć". Droga idealistycznego stawiania na "być", na rozwój duchowy, to droga istot majÄ…cych jeszcze pamięć i Ĺ›wiadomość mocy , miĹ‚oĹ›ci i mÄ…droĹ›ci, wartoĹ›ci duchowych, lecz uczÄ…cych siÄ™ z róĹĽnym skutkiem przejawiać je w Ĺ›wiecie materialnym , tj. wĹ‚aĹ›ciwa droga wojownika Ĺ›wiatĹ‚a .


Droga wojownika jako droga rozwoju duchowego istniaĹ‚a w wiÄ™kszoĹ›ci staroĹĽytnych kultur i dotyczyĹ‚a edukacji ĹĽycia i przejawiania mocy i mÄ…droĹ›ci Ĺ›wiatĹ‚a w materii przez walkÄ™, lecz nie z innymi tylko jako nauke , ĹĽe ĹĽycie tu opiera siÄ™ na walce Ĺ›wiatĹ‚a z ciemnoĹ›ciÄ… , i polegaĹ‚a na ćwiczeniu siÄ™ w doskonaĹ‚oĹ›ci w ĹĽyciu ziemskim : opanowywaniu swoich sĹ‚aboĹ›ci, emocji, iluzji w walce Ĺ›wiatĹ‚a z ciemnoĹ›ciÄ… w sobie. Wojownik Ĺ›wiatĹ‚a tym róĹĽni siÄ™ od ideaĹ‚u rycestwa Ĺ›redniowiecznego , ĹĽe rozumie walkÄ™ na poziomie wewnÄ™trznym, a więc w swoim umyĹ›le i to, ĹĽe walczy i ĹĽyje dla swojego dobra , a później dla dobra innych i Ĺ›wiata.

Wojownika cechuje wiÄ™c nie wojowanie, wygrywanie czy werwa i przebojowość jak się mÄ™skim i czasem ĹĽeĹ„skim, zazwyczaj zakompleksionym wojusom wydaje, nie realizowanie jakichĹ› cudzych spoĹ‚ecznych zasad, moralnoĹ›ci , czy zorganizowanej religijnoĹ›ci, jak siÄ™ egoistom i konformistom zdaje , ani teĹĽ buntownicze rozrabianie pseudowojowników.
Prawdziwego wojownika niepasjonuje wiÄ™c walka z innymi, ani pastwienie siÄ™ , ani wygrywanie , ani gonienie za sukcesami, ani teĹĽ sprawdzanie siebie , ale walka z tymi skĹ‚onnoĹ›ciami w sobie podobnie jak ze skĹ‚onnoĹ›ciami do wszelkiej agresji, destrukcji , uleganiu wĹ‚asnej próĹĽnoĹ›ci , emocjom, zĹ‚u , sĹ‚aboĹ›ci i kompromisom.

Wojownik to ktoĹ› posiadajÄ…cy i przestrzegajÄ…cy kodeks, dla wĹ‚asnego dobra i dla dobra Ĺ›wiata , lecz wyĹ‚Ä…cznie swój wĹ‚asny kodeks oparty jednak zawsze na wartoĹ›ciach duchowych : dobru, mÄ…droĹ›ci i miĹ‚oĹ›ci i szacunku wolnoĹ›ci. Kodeks to przestrzeganie zasad duchowych wykonywanych w rzeczywistoĹ›ci ziemskiej szkoĹ‚y. Droga wojownika to jest wiÄ™c samodoskonalenie , rozwój i przejawiania Ĺ›wiatĹ‚a w sobie przez wĹ‚asne wolne i prawe staranie . Wojownik odkrywa kodeks i jego potrzebÄ™ i sedno przestrzegania go w sobie , w swoim sercu, dla siebie, dla swego dobra .


Wojownika Ĺ›wiatĹ‚a cechuje bezkompromisowe trzymanie siÄ™ zasad dobra , Ĺ›wiatĹ‚a , nieagresji , pokoju i prawdy , lecz nie jak deski ratunkowej , ani teĹĽ nie jako uwaĹĽania siÄ™ za lepszego, a w prawdziwej wolnoĹ›ci od zarządzania siÄ™ intencjÄ… lÄ™ków , obaw, rywalizacji i oszukiwania siÄ™.
PodstawÄ… dla wojownika jest wolność i Ĺ›wiatĹ‚o , odwaga i prawda , pokój i dobro.
Wojownika cechuje luz , opanowanie i spokój , gotowość i czujność, pewność.
Bycie wojownikiem Ĺ›wiatĹ‚a to zarządzanie siÄ™ dobrem , wolnoĹ›ciÄ… , Ĺ›wiatĹ‚em, prawdÄ… i pokojem.
To zarządzanie siÄ™ sercem , mÄ…droĹ›ciÄ… i intuicjÄ… , to stawianie na wiarÄ™ , miĹ‚oĹ›c i ufność.

Wojownik to bezkompromisowy idealista upatrujÄ…cy w wolnym, samodzielnym i prawym rozwoju swego ducha w ziemskiej szkole wĹ‚asne dobro i dobro Ĺ›wiata i oto walczÄ…cy. Bycie wojownikiem znaczy dojrzaĹ‚ość duchowÄ… a więc poziom Ĺ›wiadomoĹ›ci i intencji ponad poziomem ego bez negacji siebie i swoich biznesów. Wojownik Ĺ›wiatĹ‚a kocha Ĺ›wiatĹ‚o i potrafi poĹ›wiÄ™cać swój czas i energie dla tworzenia Dobra. Wojownik pasjonuje siÄ™ grÄ… w ĹĽycie a więc odkrywanie i urzeczywistnianie swej prawdziwej istoty i przestrzega zasad a więc praw natury , ĹĽycia i kreacji.

Wojownikiem nie musi być wiÄ™c ani ktoĹ› ekspansywny , strasznie mÄ™ski , przebojowy czy wielce znaczÄ…cy. Wojownikiem moĹĽe być subtelna , drobna kobieta majÄ…ca wĹ‚asne zasady moralne, duchowe, oparte na wĹ‚asnej wewnÄ™trznej dyscyplinie, podÄ…ĹĽajÄ…ca wĹ‚asnÄ… drogÄ… opartÄ… na Ĺšwietle. SiĹ‚Ä… wojownika jest wiÄ™c hart ducha , wiara i pewność , odwaga z tego wynikajÄ…ca i konsekwencja i determinacja. CechÄ… wojownika jest trzymanie siÄ™ swoich zasad lecz i ciÄ…gĹ‚e odkrywanie , ciÄ…gĹ‚y rozwój i poznawanie.

Wojownik to ktoĹ› rozwijajÄ…cy , posiadajÄ…cy moc wĹ‚asnym staraniem, a wiÄ™c w sposób godny , wolny i prawy , wĹ‚asnÄ… odwagÄ… i staraniem bez wykorzystywania innych, bez oszukiwania , bez kompromisów . KtoĹ› odwaĹĽnie trzymajÄ…cy siÄ™ zasad dobra i Ĺ›wiatĹ‚a, prawdy i mÄ…droĹ›ci , kierujÄ…cy siÄ™ motywacjami Ĺ›wiadomymi , odpowiedzialnymi i mÄ…drymi potrzebami i intencjami duszy i pragnieniami doĹ›wiadczania wspaniaĹ‚oĹ›ci ĹĽycia. Wojownik Ĺ›wiatĹ‚a to Idealista w dobrym sĹ‚owa tego znaczeniu a więc bez ucieczki od rzeczywistoĹ›ci w której ĹĽyje i bez naiwnoĹ›ci wobec praw natury , zasad ĹĽycia ziemskiego.


Wojownika pasjonuje walka gdyĹĽ pasjonuje go ĹĽycie w jego caĹ‚ej peĹ‚ni, jednak walka jako gra oparta na strategii walki dobra ze zĹ‚em, pasji przygody, realnego doĹ›wiadczania prawdziwego ĹĽycia wszystkimi zmysĹ‚ami podporzÄ…dkowanymi miĹ‚oĹ›ci , zachwytowi do genialnoĹ›ci i wspaniaĹ‚oĹ›ci tego ĹĽycia , Ĺ›wiata i caĹ‚ego powstania. Wojownik ĹĽyje wiÄ™c pasjÄ… , zachwytem i miĹ‚oĹ›ciÄ… do ĹĽycia , radoĹ›ciÄ… i wdziÄ™cznoĹ›ciÄ… do stwórcy za ĹĽycie jak teĹĽ wdziÄ™cznosciÄ… do mistrzów i nauczycieli , którymi moĹĽe byc kaĹĽda napotkana istota.OdwrotnoĹ›ciÄ… drogi wojownika jest droga pozbawiona wszelkich zasad , oparta na oszustwie, manipulacjach , spryciarstwie dla samego li tylko przeĹĽycia i wygody. To droga zniewolonego , wystraszonego tchórza oparta na zwÄ…tpieniu, lÄ™ku , uleganiu Ĺ›wiadomie zĹ‚u , ciemnej stronie mocy w przekonaniu potrzeby obrony siebie tymi metodami. To egoistyczna , niedojrzaĹ‚a duchowo , ziemska droga oparta na ĹĽyciu w iluzji ego i wszelkich jego uĹ‚omnoĹ›ciach i identyfikowaniu siÄ™ z nimi i na zwierzÄ™cych wyobraĹĽeniach o koniecznoĹ›ci drapieĹĽnej walki o byt Ĺ‚adnie opakowanych w spoĹ‚ecznych normach moralnoĹ›ci , zasadach, przekonaniach i wierzeniach .

Wojownik Ĺ›wiatĹ‚a nie jest chodzÄ…cym ideaĹ‚em, doĹ›wiadcza wielu upadków i zna ich smak , lecz nie robi z tego tragedii i nie traci wiary i nadzieji. Wojownik w swych wolnych poszukiwaniach i odkrywaniu siebie bywa nieraz pocieszny , nieraz wyglÄ…da na szalonego , na dobrego naiwnego prostaczka, lecz zawsze jest szczery i autentyczny, wzniosĹ‚y i przekonujÄ…cy swym przykĹ‚adem, wzbudzajÄ…cy nie tylko Ĺ›miech , radość lecz zachwyt , entuzjazm i zaufanie. Wojownik zaraĹĽa swÄ… pasjÄ… , ĹĽarem serca dlatego jest teĹĽ uznawany za niebezpiecznego dla zorganizowanych spoĹ‚ecznoĹ›ci.

Droga egoisty z kolei to droga mieszczaĹ„skich sĹ‚aboĹ›ci , kompleksów , kapitulacji , buntu nieĹ›wiadomego , ĹĽycia wiarÄ… w potrzeby kompromisów , ulegĹ‚oĹ›ci i ĹĽycia zniewoleniem i wynikajÄ…cym z niego faĹ‚szem , oszustwem, zakĹ‚amaniem i zdradÄ… i samooszukiwaniem . To droga niewolnika wĹ‚asnych sĹ‚aboĹ›ci na czele z lÄ™kiem przed prawdÄ…, bólem , Ĺ›mierciÄ… .Droga ĹĽycia w uĹ‚udzie swego sukcesiartwa, samczego mÄ™stwa, kobiecej wyĹĽszoĹ›ci i niedojrzaĹ‚ej miĹ‚oĹ›ci. To przekonanie o byciu zĹ‚ym z natury i koniecznoĹ›ci bycia kontrolowanym zakazami.

Droga egoisty to ludzka droga ewolucyjna , i tych istot za Ĺ›wiata duchowego, tak zagubionych , ĹĽe uznajÄ…cych siÄ™ za upadĹ‚ych i niemajÄ…cych odwagi i siĹ‚y do przyznania się i uporania z tym, ĹĽyjÄ…cych buntowniczÄ… zabawÄ… w przyjemnoĹ›ci , nierozumiejÄ…cych swej wolnoĹ›ci speĹ‚niajÄ…cych siÄ™ przez realizacje swych kompleksów, urazów, próĹĽnoĹ›ci i podnoszenie jakoĹ›ci zabawy równieĹĽ przez zauwaĹĽenie korzyĹ›ci i przyjemnoĹ›ci w skutkach rozwoju duchowego do którego podchodzÄ… z egoistycznymi motywacjami podobnie interesownie i warunkowo jak do miĹ‚oĹ›ci .


Wojownik to ktoś rozumiejący najwyższą jakość życia opartego na świetle i wolności jako wyższą od opartej na zasadzie przyjemności, lecz oczywiście zgodnego z zasadą przyjemności.
Droga wojownika to poprostu droga dojrzaĹ‚oĹ›ci duchowej , choć nie zawsze ĹĽyciowej i Ĺ›wiadomoĹ›ciowej , jednak to wolność od buntu niedojrzaĹ‚ych egoistów bawiÄ…cych siÄ™ w ĹĽycie jak maĹ‚e dzieci realizujÄ…ce własne kompleksy na czele z kompleksem mÄ™skoĹ›ci i kobiecoĹ›ci i trzymajÄ…cych siÄ™ wspólnie jak przeraĹĽone zwierzÄ…tka stadne i nazywajÄ…cych to miĹ‚oĹ›ciÄ….

BroniÄ… wojownika jest cisza i spokój , medytacja, lecz medytacja idealistyczna , dla dobra piÄ™kna i chwaĹ‚y niebios. Droga egoisty w koĹ„cu teĹĽ prowadzi do odkrycia korzyĹ›ci pĹ‚ynÄ…cych z medytacji, jednak takie intencje egoistyczne to ciÄ…gle jest ĹĽycie buntem i zniewoleniem i robieniem parodii z rozwoju duchowego , który z zaĹ‚oĹĽenia opiera siÄ™ na czystych, idealistycznych pobudkach , a więc na wolnoĹ›ci od wszelkich pragnieĹ„ poza ĹĽyciem Ĺ›wiatĹ‚em.


Wojownikiem moĹĽna siÄ™ stać wyĹ‚Ä…cznie przez samodzielne poszukiwania duchowe oparte na szczerych intecjach odkrycia prawdy bez szukania w tym korzyĹ›ci, prawdy wolnej od tego co osobiĹ›cie i ogólnie znanej i odkrycie tego w sobie . Droga wojownika wynika ze Ĺ›wiadomoĹ›ci, ĹĽe ĹĽycie tutaj to walka Ĺ›wiatĹ‚a z ciemnoĹ›ciÄ…. Wojownik Ĺ›wiatĹ‚a ĹĽyje dla osiÄ…gniÄ™cia wolnoĹ›ci i doskonaĹ‚oĹ›ci duchowej tutaj i zrealizowania potÄ™gi swego ducha, a nie uwolnienia z materii i od cierpienia jak w drodze egoisty. Wynika to ze Ĺ›wiadomoĹ›ci swojej wĹ‚asnej decyzji zejĹ›cia w materie , jak teĹĽ celu i sensu zejĹ›cia i wziÄ™cia odpowiedzialnoĹ›ci za to i osiÄ…gniÄ™cia z tego najwyĹĽszych moĹĽliwych korzyĹ›ci.

Jedynie taka Ĺ›wiadomość prowadzi do wĹ‚aĹ›ciwie rozumianego prawdziwego rozwoju duchowego inaczej to jest raczej rozwój umysĹ‚owy obejmujÄ…cy Ĺ›wiadomość istnienia nadĹ›wiadomego stanu umysĹ‚u i naukÄ™ korzystania z niego podporzÄ…dkowanego przeĹĽyciu i zaspokajaniu pragnieĹ„ , a dopiero później poznawaniu mÄ…droĹ›ci i ew. transcendencji. Sam cel ĹĽycia jest wtedy nie caĹ‚kiem jasny , zazwyczaj w jakimĹ› stopniu przejÄ™ty od innych jak na przykład poglÄ…d o ewolucji, o przyjemnoĹ›ciach podobnie decyzjÄ™ zejĹ›cia uwaĹĽana jest wtedy za swój bĹ‚Ä…d , upadek czy wypadek przy pracy. Prawdziwego rozwoju duchowego nie moĹĽna Ĺ‚Ä…czyć z mieszczaĹ„skim strachem i marudzeniem , trzeba wybrać i iść na caĹ‚ość w pewnoĹ›ci swej decyzji .

Droga wojownika opiera siÄ™ na odwadze i nieustraszonoĹ›ci, która nie jest brakiem lÄ™ku lecz gotowoĹ›ciÄ… na spotkanie siÄ™ z samym sobÄ… , równieĹĽ ze swym smutkiem, strachem , to przekraczanie strachu i otwieranie na caĹ‚Ä… prawde o sobie , na stopniowym akceptowaniu swej materialnoĹ›ci w sposób mÄ…dry , bez ulegania ego , bez poddawania siÄ™ swej materialnoĹ›ci , bez spryciarkiego wygodnictwa. Droga wojownika ambitnie , samodzielnie szukajÄ…cego sensu ĹĽycia i samorealizacji to niesamowita ciÄ…gĹ‚a przygoda i odkrywanie wciÄ…ĹĽ coĹ› nowego o Ĺ›wiecie , ludziach , o sobie , o Bogu , wszechĹ›wiecie.

z kolei spryciarskie unikanie konfrontacji z przykrymi stronami ĹĽycia zadowolonego ze swojej przebiegĹ‚oĹ›ci egoisty jak kaĹĽde dziaĹ‚anie oparte na strachu okupowane jest sporÄ… cenÄ…, stratÄ… jakoĹ›ci ĹĽycia i stosunku z innymi , odkrywane dopiero po fakcie. Ĺ»ycie jest genialnie urzÄ…dzone, ponieważ liczy siÄ™ na kaĹĽdym kroku odwaga, a kaĹĽde tchórzostwo sĹ‚ono kosztuje. Ĺ»ycie kaĹĽdy krok genialnie weryfikuje i to co naprawdÄ™ cenne zawsze zawdziÄ™cza siÄ™ sobie , swej odwadze. Prawda zawsze siÄ™ obroni , a za prawdziwym sukcesem stoi autentyczna odwaga wolna od mieszczaĹ„skich asekuracji. Wojownik to rozumie i nigdy nie cofa siÄ™ przed prawdÄ…, zdarzeniami ĹĽycia w jego peĹ‚ni, z niczego nie rezygnuje z samego asekuracyjnego strachu czy kompromisu.

Droga wojownika wynika więc ze świadomości celu i sensu tego życia materialnego opartego na walce światła z ciemnością i sensu samodzielnego wygrania tego życia wedle zasadami prawości. Droga wojownika zaczyna się po osiągnięciu dojrzałości duchowej tj. świadomości wolności od innych , celu i sensu życia , istnienia zaślepienia ego, wolności umysłu i wolności ducha i opieraniu się na sobie.

DojrzaĹ‚oĹ›c duchowÄ… moĹĽna osiÄ…gnąć przez medytacje , lecz z czystymi, szczytnymi intencjami poznania samemu, wszystkiego : Boga , siebie , celu ĹĽycia , swej natury i tak dalej Tylko samodzielne odkrycie poprzez wglÄ…d daje wolność , a wiÄ™c dojrzaĹ‚ość duchowÄ… a więc prawdziwÄ… duchowość , a nie zabawÄ™ w odkrywanie w medytacji nowych przyjemnoĹ›ci, samych atrakcji jak w ziemskiej drodze.

"Czasem potrzeba odrobiny szleĹ„stwa, aby postawić następny krok. Wojownik korzysta z tej odrobiny szaleĹ„stwa, gdyż ani na wojnie, ani w miĹ‚oĹ›ci nie sposób wszystkiego przewidzeć "

A teraz jeśli chcesz pomyśl :
Czy napewno wiesz już czego chcesz, o co grasz i o co naprawdę warto grać ?
Czy napewno znasz już jakie są najwyższe kwoty i czy warto o nie grać ?
Czy napewno nie bÄ™dziesz ĹĽaĹ‚owaĹ‚ swoich kompromisów ?
Czy napewno wiesz czego naprawde chcesz ?

Spokojnie , jeśli będziesz miał szczere marzenie i odwagę , napewno się dowiesz !

" Imagine , is no heaven , is easy if you try ..."

Good Luck!

****** Poezja tematu *******

1. Droga miĹ‚ujÄ…cego Pokój Wojownika - D. Millman
2. Wojownik Światła - P. Coehlo
3. Szambala - Ĺšwieta ĹšcieĹĽka Wojownika - Ch. Trungpa
4. Dar Orła - C. Castaneda
5. Odwaga - Radość niebezpiecznego życia - Osho