komunikacja firmie co to jest
Definicja: kierownicze, lecz rĂłwnieĹĽ planuje, przewodzi i kontroluje słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Komunikacja w firmie

Słownik: CzÄ™sto nie doceniamy jak waĹĽnym procesem w firmie jest komunikowanie siÄ™. Za pomocÄ… przekazĂłw interpersonalnych nie tylko realizuje siÄ™ funkcje kierownicze, lecz rĂłwnieĹĽ planuje, przewodzi i kontroluje.
Definicja: CzÄ™sto nie doceniamy jak waĹĽnym procesem w spółce jest komunikowanie siÄ™. Za pomocÄ… przekazów interpersonalnych nie tylko realizuje siÄ™ funkcje kierownicze, lecz równieĹĽ planuje, przewodzi i kontroluje. Nie zdajemy sobie sprawy ile problemów decydujących i konfliktów moĹĽe przynieść spĹ‚aszczenie komunikacji i sprowadzenie jej tylko do jednej formy (notatka sĹ‚uĹĽbowa).

Notatki, pisemne polecenia sĹ‚uĹĽbowe sÄ… czÄ™stÄ… formÄ… przekazywania informacji. Osoba piszÄ…ca notatkÄ™, zwykle w poĹ›piechu i warunkach stresu, uĹĽywa skrótów myĹ›lowych znanych tylko sobie. Odbiorca, dekodujÄ…c przekaz, interpretuje go i przetwarza na formÄ™ zrozumiaĹ‚Ä… dla siebie. RóĹĽnice w rozumieniu przekazu miÄ™dzy nadawcÄ… a odbiorcÄ… mogÄ… być znaczące. Takie sytuacje prowadzÄ… do tego, ĹĽe ĹĽadna z zainteresowanych osób jak i spółka nie osiÄ…ga zamierzonego celu.

Zanim jednak przejdziemy do peĹ‚nej analizy problemu komunikowania siÄ™ w spółce, naleĹĽy Ĺ›ciĹ›le go zdefiniować. Tak jak w razie PR i tutaj mamy do czynienia z ponad 90 róĹĽnymi definicjami. Najprostsza z nich rozumie komunikowanie siÄ™ jako mechanizm interpersonalny za poĹ›rednictwem mowy, znaków i gestów (sĹ‚owa, dĹşwiÄ™ki, litery, gestykulacja).

mechanizm komunikacji moĹĽna przedstawić równieĹĽ za pomoca modelu:

Nadawca - - Komunikat (kodowanie – kanaĹ‚ – dekodowanie) - - Odbiorca

JeĹ›li w komunikacji zabraknie jednego z obiektów wymienionych w schemacie uznaje siÄ™, ĹĽe komunikowanie nie nastÄ…piĹ‚o. OczywiĹ›cie wiadomość mogĹ‚a być wysĹ‚ana poprzez nadawcÄ™, lecz w ogóle nie musiaĹ‚a być odebrana. Komunikat moĹĽe być równieĹĽ częściowo zakĹ‚ócony poprzez tak zwany szumy, a więc wszystkie zewnÄ™trzne dĹşwiÄ™ki sĹ‚yszalne w trakcie dekodowania komunikatu. O peĹ‚nym procesie mówimy wtedy, kiedy miÄ™dzy nadawcÄ… a odbiorcÄ… nastÄ…pi sprzężenie zwrotne.

Przeszkody w komunikowaniu siÄ™

RóĹĽnorodność przeszkód w ĹĽyciu codziennym jest nieograniczona. Szczególnie dostrzegalne to jest wĹ‚aĹ›nie w spółce. Niekiedy nawet o tym nie wiedzÄ…c, niektórzy pracownicy nieĹ›wiadomie zakĹ‚ócajÄ… i nie dopuszczajÄ… do siebie waĹĽnych informacji. CzÄ™sto starsi w spółce bojÄ…c siÄ™ mĹ‚odszych i bardziej aktywnych kolegów sÄ… obojÄ™tni na ich propozycje, które dotyczÄ… dobra spółki. Ten problem pokazuje nam, ĹĽe przekaz nie musi być znieksztaĹ‚cony tylko poprzez „szum” lecz i równieĹĽ poprzez zwykĹ‚e systemy obronne czĹ‚owieka. Takiego typu przeszkody moĹĽna wyeliminować tylko jeĹ›li zmusi siÄ™ niektórych w spółce do wiÄ™kszej samoĹ›wiadomoĹ›ci i dojrzaĹ‚oĹ›ci w pracy zespoĹ‚owej.

Dobry manager powinien dostrzegać tego typu problemy na każdym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Do najpowaĹĽniejszych przeszkód w komunikacji moĹĽna zaliczyć:

- róĹĽnice w postrzeganiu – ludzie o innym stopniu wyksztaĹ‚cenia mogÄ… rozumieć ten sam komunikat caĹ‚kowice inaczej. Trzeba zrozumieć, ĹĽe rozumienie niektórych informacji zaleĹĽy równieĹĽ od otoczenia. Szef chwalÄ…cy pracownika za dobrze przeprowadzonÄ… kampaniÄ™ reklamowÄ… myĹ›li o zmotywowaniu innych pracowników. poprzez zespóĹ‚ moĹĽe to być jednak odebrane jako sukces „podlizywania siÄ™”.

- róĹĽnice jÄ™zykowe – Komunikat moĹĽe być dobrze zrozumiany tylko wtedy, kiedy uĹĽywa siÄ™ jÄ™zyka zrozumiaĹ‚ego dla obydwu stron. Szef zespoĹ‚u musi wystrzegać siÄ™ tak zwany sĹ‚ów etykiet. MówiÄ…c o niektórych ludziach, ĹĽe sÄ… „powolni” albo „leniwi” czÄ™sto zapoczÄ…tkowuje tak zwany „ sukces Pigmaliona”. SĹ‚owa etykiety mogÄ… stać siÄ™ przepowiedniami. CzĹ‚owiek nazywany „powolnym” moĹĽe zacząć w to wierzyć a to w sposób oczywisty przeĹ‚oĹĽy siÄ™ na jego efektywność w pracy.

Emocje

- emocje i nieufność – W warunkach duĹĽego stresu w spółce moĹĽe dojść do caĹ‚kowitego znieksztaĹ‚cenia komunikatów. Manager powinien dbać o atmosferÄ™ otwartoĹ›ci, racjonalnoĹ›ci i w pierwszej kolejności zaufania. Dobry zespóĹ‚ w przedsiÄ™biorstwie, szczególnie ten pracujÄ…cy nad waĹĽnym projektem, musi wystrzegać siÄ™ reakcji emocjonalnych. Gniew, odruchy obronne, zazdrość muszÄ… zostać wyleminowane. Liczy siÄ™ dobro zespoĹ‚u i projektu nad którym aktulanie siÄ™ pracuje a nie wĹ‚asne ambicje.

- niezgodność miÄ™dzy komunikacjÄ… werbalnÄ… i niewerbalnÄ… - JÄ™zyk jest fundamentalnym narzÄ™dziem, które sĹ‚uĹĽy do komunikacji. WysyĹ‚ana poprzez nas wiadomość jest bardzo mocno zaleĹĽna od wszystkich czynników pozawerbalnych. Trudno abyĹ›my chwalili pracownika na forum nerwowo przy tym gestykulujÄ…c.

Na skuteczność komunikacji w spółce wywierajÄ… wpĹ‚yw formalne kanaĹ‚y informacji jak i istniejÄ…ca struktura wĹ‚adzy, specjalizacja zadaĹ„. Sztywne kanaĹ‚y informacji sprawdzajÄ… siÄ™ najlepiej przy najprostszych zadaniach. Z kolei luĹşna forma kanaĹ‚u informacji daje „dokĹ‚adność” w dziaĹ‚aniu spółki. Przy kanaĹ‚ach sztywnych w najwyższym stopniu zadowolny bÄ™dzie kierownik ekipy. Z kolei przy kanaĹ‚ach zdecentralizowanych wiÄ™ksze zaodowolenie bÄ™dzie po stronie zespoĹ‚u pracowników.

Dla kierowników i przywódcaów zespoĹ‚ów osobiĹ›cie polecam pozycjÄ™ „zarządzanie” J. Stonera i Ch. Wankela (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne) WiÄ™kszość informacji zawartych w tym artykule pochodzi wĹ‚aĹ›nie z tej ksiÄ…ĹĽki.