mä…dry rolnik szkodzie co to jest
Definicja: wykupywania polis? Ubezpieczyciele szacują że tak, zwłaszcza, że anomalie pogodowe i.

Czy przydatne?

Co znaczy MÄ…dry rolnik po szkodzie

Słownik: Czy znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych z dopĹ‚atami budĹĽetu paĹ„stwa na nowych zasadach skĹ‚oni rolnikĂłw do czÄ™stszego wykupywania polis? Ubezpieczyciele szacujÄ… ĹĽe tak, zwĹ‚aszcza, ĹĽe anomalie pogodowe i straty z nimi zwiÄ…zane sÄ
Definicja: MÄ…dry rolnik po szkodzie

WedĹ‚ug wstÄ™pnych szacunków Ministerstwa Rolnictwa, tegoroczne zbiory owoców bÄ™dÄ… aĹĽ o 90 procent mniejsze od planowanych. Wywołane tym utraty wyniosÄ… około 5 mld zĹ‚. Wszystkiemu winne sÄ… przymrozki, które nawiedziĹ‚y PolskÄ™ na przeĹ‚omie kwietnia i maja. W czasie gdy wiÄ™kszość polskich producentów nie ubezpieczyĹ‚o swoich sadów.
Pogoda juĹĽ od lat nie rozpieszcza rolników. Konsekwencje gradobić z 2005 roku, susze w 2006, czy ostatnie chĹ‚ody, pokazujÄ… jak nieprzewidywalna jest pogoda i na jak wielkie utraty naraĹĽeni sÄ… rolnicy wskutek zdarzeĹ„ o charakterze klÄ™sk ĹĽywioĹ‚owych. Gradobicia, huragany, powodzie, czy poĹĽary powodujÄ… powaĹĽny uszczerbek w pierwszej kolejności w uprawach i majÄ…tku trwaĹ‚ym gospodarzy. PojawiajÄ…ca siÄ™ coraz wiÄ™ksza liczba zagroĹĽeĹ„, których nie da siÄ™ przewidzieć i samodzielnie przed nimi ochronić, jest przesĹ‚ankÄ… do szukania wĹ‚aĹ›ciwych metod ograniczania ryzyka prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci.

Spokojniejszy sen

Najprostszym i w zasadzie jedynym metodą na spokojniejszy sen rolnika jest ubezpieczanie siÄ™ przed niepoĹĽÄ…danymi skutkami anomalii pogodowych. Kalkulacja oparta na zaĹ‚oĹĽeniu, ĹĽe moĹĽe nie zdarzy siÄ™ nic zĹ‚ego najczęściej siÄ™ nie sprawdza. - Często powtarzajÄ…ce siÄ™ klÄ™ski ĹĽywioĹ‚owe powoli skĹ‚aniajÄ… gospodarzy do rozwaĹĽenia ofert ubezpieczycieli – mówi Katarzyna Kasztelan Przybylska dyrektor biura organizacji i wsparcia sprzedaĹĽy Concordia Polska TUW - Teraz dodatkowÄ… zachÄ™tÄ… dla rolników moĹĽe siÄ™ okazać moĹĽliwość ubezpieczenia z dopĹ‚atÄ… budĹĽetu paĹ„stwa.
Ustawa weszĹ‚a w ĹĽycie z koĹ„cem kwietnia. Na dzieĹ„ dzisiejszy umoĹĽliwia ona ochronÄ™ producenta rolnego przed niektórymi szkodami katastroficznymi. – Na razie wyĹ‚Ä…cznie Concordia Polska TUW posiada ten wytwór w swojej ofercie – informuje Katarzyna Kasztelan Przybylska - Nie ograniczamy siÄ™ jednak do sprzedaĹĽy ubezpieczeĹ„ z dopĹ‚atÄ… i równolegle promujemy pozostaĹ‚e specjalistyczne dodatkowe ubezpieczenia. Ma to na celu jak idealne sprostanie wymaganiom ustawodawcy, jednoczeĹ›nie zapewniajÄ…c caĹ‚oĹ›ciowÄ… ochronÄ™ biznesów producentów rolnych. Andrzej Janc, dyrektor Biura UbezpieczeĹ„ Rolnych w Concordia Polska TUW, tĹ‚umaczy, ĹĽe ryzyko przymrozków wiosennych w razie upraw szczególnych, na przykład sadów, jest tak duĹĽe, ĹĽe ubezpieczyciele nie sÄ… zainteresowani oferowaniem tego typu ochrony. Proponowane kwoty musiaĹ‚aby być bardzo wysokie. Z kolei ubezpieczyciele proponujÄ… ubezpieczenia od przymrozków wiosennych w razie szablonowych upraw rolniczych, na przykład zbóĹĽ, roĹ›lin oleistych, buraków cukrowych.

Uwaga grad

PrzykĹ‚adem ubezpieczenia zawartego w pakiecie ubezpieczeĹ„ dotowanych sÄ… ubezpieczenia gradowe, jednak Concordia zaleca wykupienie dodatkowego pakietu na zasadach komercyjnych. Od poĹ‚owy maja do koĹ„ca sierpnia trwa moment, w którym uprawy rolne w najwiÄ™kszym stopniu naraĹĽone sÄ… na utraty wywołane opadami gradu. - Dlatego warto zapewnić sobie szerszÄ… ochronÄ™ ubezpieczeniowÄ… – dla szkód mniejszych niĹĽ 30% w plonie – ostrzega Andrzej Janc dyrektor do spraw ubezpieczeĹ„ rolnych Concordia Polska TUW - DuĹĽÄ… zaletÄ… ubezpieczeĹ„ komercyjnych jest fakt iĹĽ odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego zaczyna siÄ™ juĹĽ od 8% straty plonu. w razie dotowanych jeĹĽeli szkody w plonie gĹ‚ównym wyniosÄ… mniej niĹĽ 30% odszkodowanie nie bÄ™dzie wypĹ‚acane. WspóĹ‚robota z firmÄ… Vereinigte Hagel VVaG czoĹ‚owym ubezpieczycielem upraw od gradobicia w Niemczech, pozwoliĹ‚a Concordii TUW na opracowanie wytwórów ubezpieczeniowych, speĹ‚niajÄ…cych oczekiwania klienta zarówno pod wzglÄ™dem zakresu ubezpieczenia, jakoĹ›ci obsĹ‚ugi i likwidacji szkód.