ludzkie plemie co to jest
Definicja: Dosyć kontrowersyjne ujÄ™cie tematu ĹĽycia w spoĹ‚eczeĹ„stwie słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy LUDZKIE PLEMIE

Słownik: Dosyć kontrowersyjne ujÄ™cie tematu ĹĽycia w spoĹ‚eczeĹ„stwie.
Definicja: *** STADO LUDZKIEGO PLEMIENIA ***

Na temat tego czy czĹ‚owiek jest istotÄ… spoĹ‚ecznÄ… zdania sÄ… podzielone. WiÄ™kszość jest o tym przekonana, lecz takie poglÄ…dy gĹ‚oszÄ… w pierwszej kolejności politycy i róĹĽni przywódcy, którym szerokie rzesze sÄ… potrzebne do speĹ‚nienia swych potrzeb i pragnieĹ„, gĹ‚ównie manipulacyjnych. Zapewne teĹĽ za chÄ™ciÄ… wcielania siÄ™ i gĹ‚oszeniem potrzeby przynaleĹĽnoĹ›ci stojÄ… róĹĽne ulegĹ‚oĹ›ci samych czĹ‚onków jak wygodnictwo, bezradność czy sztuczne wcielenie - zniewolenie jako konsekwencja tychĹĽe i pogodzenie siÄ™ z nimi i uwaĹĽanie tego za normÄ™ .

Powszechnie gĹ‚osi siÄ™ , ĹĽe czĹ‚owiek jest istotÄ… stadnÄ…, ponieważ bez innych ĹĽyć nie moĹĽe, nie umie i nie chce. W czasie gdy wg badaĹ„ psychologów ludzie sÄ… podzieleni mniej wiÄ™cej po poĹ‚owie na tych, którym naprawdę ĹĽycie w ekipie pasuje i na samotników spotykajÄ…cych siÄ™ z innymi jak przyjdzie im na to ochota. I to jest teĹĽ zgodne z teoriami polaryzacji pól , grup i wszelkich mechanizmów. Czy by czĹ‚owiek jako istota bÄ™dÄ…ca na szczycie ewolucji musi koniecznie ĹĽyć w stadzie jak antylopa ? W koĹ„cu czĹ‚owiek ma wbudowanÄ… samoĹ›wiadomość i intuicje i potrafi ĹĽyć samodzielnie, a potrzeba przynaleĹĽnoĹ›ci Ĺ›wiadczy raczej o niedojrzaĹ‚oĹ›ci albo rezygnacji z siebie. I choć wiadomo populacje róĹĽniÄ… siÄ™ pod wzglÄ™dem poziomu rozwoju to jednak czasy ciemnoty Ĺ›redniowiecza dawno za nami jak i za wiÄ™kszoĹ›ciÄ… rozwiniÄ™tych narodów.

Czy wiÄ™c tak strasznie potrzebne sÄ… tĹ‚umy i miliony do szczęścia? Pewnie, ĹĽe ludzie przydajÄ… siÄ™ do edukacji i rozwoju i aby radować siÄ™ ĹĽyciem, cieszyć siÄ™ nimi i uczyć poprzez poznawanie siebie w kontakcie z innymi. Jednak po piewsze wtedy kiedy ma siÄ™ na to ochotÄ™, po drugie w sposób wolny tzn. wynikajÄ…cy z wyboru motywowanego dobrem i miĹ‚oĹ›ciÄ…, a nie lÄ™kiem. A w pierwszej kolejności kaĹĽdy ĹĽyje sam tak jak sam rodzi siÄ™ i umiera. Nie ĹĽeby koniecznie uciekać na pustynie , lecz kaĹĽdy ma prawo do wolnoĹ›ci , w tym do samotnoĹ›ci, a w czasie gdy to jest spoĹ‚ecznie paranoicznie niekceptowane , populacje bojÄ… siÄ™ tego jak wirusa , a przywódcy straty owieczek. No i w koĹ„cu samemu siÄ™ chyba decyduje w jaki sposób i na jakich zasadach przebiegajÄ… kontakty z innymi ?. A sprawÄ™ realizacji tych potrzeb isnienia i posiadania znajomych lepiej pozostawić Bogu, ponieważ wtedy sÄ… to najleprsze dla nas znajomoĹ›ci.

WedĹ‚ug mistyka i jasnowidza z Tybetu - Lobsanga Rampy - czĹ‚owieka, który miaĹ‚ zadanie pokazania Ĺ›wiatu duchowoĹ›ci Wschodu - plemiona zamieszkujÄ…ce bliski wschód to bardzo stara rasa, która poprzez wieki efektywnie opieraĹ‚a siÄ™ ewolucji robiÄ…c wszystko aby tylko nie rozwijać siÄ™ duchowo - uĹĽywali ĹĽycia, robili wszelakie moĹĽliwe ekscesy .Walki miÄ™dzy plemionami skĹ‚aniaĹ‚y do jak najwiÄ™kszego powiÄ™kszania siÄ™ iloĹ›ciowego kaĹĽdego z nich by stać siÄ™ silniejszymi od sÄ…siadów. Dodatkowym problemem tych ludów byĹ‚ zdaje siÄ™ mocne zagÄ™strzenie , brak terenów i walka o nie i jakieĹ› koszmarne upodlenie poprzez przywódców plemienia, ojców rodów i tym podobne

Z kolei znany dziennikarz zajmujÄ…cy siÄ™ badaniem psychologii zachowaĹ„ zwierzÄ…t Vitus.B Drecher w bestselerze "ReguĹ‚a przetrwania" opisuje taki eksperyment kiedy to dzikie stado zwierzÄ…t ( bodajĹĽe koni ) zamkniÄ™to sztucznie na maĹ‚ej powierzchni. I zastanawiajÄ…ce jest co zaobserwowano. Mianowicie wszystkie te same wynaturzenia, dewiacje i aberracje wystÄ™pujÄ…ce w caĹ‚ej naturze jedynie u gatunku ludzkiego. MoĹĽe wiÄ™c jednym z gĹ‚ównych problemów wspóĹ‚czesnych spoĹ‚eczeĹ„stw jest brak wolnoĹ›ci i sztuczne zniewolenie. AĹĽ nazbyt wyraĹşnie widać to w ogromnych miastach.

Czy miasto to taki genialne osiÄ…gniÄ™cie ludzkoĹ›ci, czy moĹĽe jedynie wypadkowa ludzkiej bezradnoĹ›ci, wygodnictwa i zĹ‚udzeĹ„ ? . SilÄ… rzeczy przynaleĹĽnoĹ›c do Ĺ›rodowiska miejskiego zmusza bÄ…dĹş do akceptacji mieszczaĹ„skiego wygodnictwa bÄ…dĹş do tÄ™sknoty za "wolnoĹ›ci kÄ™skiem jada jakim" czy teĹĽ nie wiadomo za czym. Miasto pozbawia kontaktu z naturÄ… - rozumienia jej i praw przyrody. Wychowanie w Ĺ›rodowisku miejskim tworzy wiÄ™c kalekiego czĹ‚owieka fermowego majÄ…cego wbudowane zamiast zdrowych zasad natury spoĹ‚eczne szaleĹ„stwo. JedynÄ… formÄ… kontaktu z naturÄ… poĹ‚Ä…czonÄ… z ucieczkÄ… od zniewolenia jest sex i moĹĽe dlatego tyle z nim problemów, zakazów i nieporozumieĹ„ i neurotycznego traktowania go.

Zarówno ludzie zajmujÄ…cy siÄ™ ekstremalnymi sportami jak i gĹ‚Ä™boko medytujÄ…cy mówiÄ… , ĹĽe w czĹ‚owieku drzemiÄ… wrÄ™cz nieograniczone pokĹ‚ady siĹ‚ i moĹĽliwoĹ›ci . Ludzie ci odkrywajÄ… na nowo prawdziwy kontakt z naturÄ… i swojÄ… wĹ‚asnÄ… naturÄ™ i siĹ‚y witalne. Wygodnictwo miejskie doprowadziĹ‚o do skrajnego ich zaniku, w tych warunkach górÄ™ bierze lenistwo i marazm, które pogĹ‚Ä™biajÄ… jedynie cierpienie i frustracjÄ™ i prowadzÄ… do autodestrukcyjnego pragnienia Ĺ›mierci. Nawet na duchowej Ĺ›cieĹĽce nawoĹ‚uje siÄ™ do wyrzucenia z siebie wszystkiego co niekomfortowe bez wyciÄ…gniÄ™cia z tego wĹ‚aĹ›ciwej edukacji, by tylko stać siÄ™ spoĹ‚ecznie uĹĽytecznym, ĹĽyć bogato i szczęśliwie. Paranoiczne gonienie za sukcesami dla samych efektów jest wyraĹşnÄ… oznakÄ… zniewolenia i nieuĹ›wiadamianego buntu jako potrzeby wolnoĹ›ci. A gĹ‚oszenie takich poglÄ…dów oznakÄ… przywiÄ…zania i pogodzenia ze zniewoleniem wĹ‚asnym i innych.


Co aby ktoĹ› nie mówiĹ‚ i tak jest częściÄ… natury, a nie mózgiem podĹ‚Ä…czonym do komputera i majÄ…cym dla wygody i zabezpieczenia zebrane wokóĹ‚ siebie pewne stadko kolĹĽków , kóĹ‚ko wzajemnej adoracji. Dlatego istnieje potrzeba zgodnoĹ›ci z naturÄ… , a nie odcinanie siÄ™ w uznaniu swej wyĹĽszoĹ›ci . Warto teĹĽ poznać swojÄ… naturÄ™, intencje i rolÄ™ w stadzie ludzkiego plemienia : czy jest siÄ™ wilkiem czy owcÄ… i dlaczego , a moĹĽe kimĹ› innym. Nawet bajki o zwierzÄ™tach sÄ… pouczajÄ…ce - np : Ludzie jak zwiÄ™rzÄ™ta wybierajÄ… siÄ™ na wczasy : orzeĹ‚ sam , lew z kociakiem , a osioĹ‚ z caĹ‚Ä… rodzinÄ…... :) , lepszy wolnoĹ›ci kÄ…sek jada jaki ...
I warto z natury czerpać mÄ…drość ponieważ sporo moĹĽna skorzystać.

W naturze kaĹĽde zwierzÄ™ zna własne miejsce w ekipie - ponieważ tak dla wspólnego dobra jest najkorzystniej. W niewoli wszelakie instynkty samozachowawcze zazwyczaj biorÄ… w Ĺ‚eb, lub całkowicie wariujÄ… i dla zrekompensowania poczucia zniewolenia wiÄ™kszość chce być przywódcÄ… : provide'rem , choć tak naprawdÄ™ skapitulowaĹ‚a i zrezygnowaĹ‚a z siebie byle przeĹĽyć. Ta rezygnacja + brak wiary w własne siĹ‚y jest chyba gĹ‚ównÄ… dolegliwoĹ›ciÄ… dzisiejszej ludzkoĹ›ci.
Dlatego szanujÄ™ ludzi, którzy ani nie dali siÄ™ zwariować wyĹ›cigowi szczurów, paranoi bycia szefem, ani teĹĽ nie skapitulowali tylko potrafili znaleźć wĹ‚aĹ›ciwe sobie miejsce i być dobrym w tym co robiÄ…. SzanujÄ™ i doceniam gdy ktoĹ› mówi : jestem tylko fachowcem od przetykania zlewu, a robi to naprawdÄ™ dobrze , ponieważ lubi , robi to z sercem , ciÄ…gle siÄ™ uczÄ…c. lecz jeĹ›li od razu uwaĹĽa siÄ™ za mistrza ĹĽycia czy polityki i ma jakieĹ› wymogi i dogmatyczne oczekiwania wobec innych - to cóĹĽ : sorry ...

Dzisiaj czĹ‚owiek jest tak juĹĽ cywilizowany, ĹĽe potrafiĹ‚ uĹ‚oĹĽyć sobie ĹĽycie eliminujÄ…c wszelakie zagroĹĽenia i w miĹ‚ym komforcie upatruje swój postÄ™p i wyĹĽszość nad Ĺ›wiatem przyrody. JakoĹ› tej wyĹĽszoĹ›ci jednak wogóle nie widać gdy przyjrzeć siÄ™ dokĹ‚adnie motywom kierujÄ…cym jego zachowaniem i powszechnÄ… walkÄ… o przeĹĽycie bez ĹĽadnych reguĹ‚. Co ciekawe im wyĹĽsza pozycja spoĹ‚eczna tym lÄ™k o przetrwanie wyĹĽszy i sposoby walki o byt mniej cywilizowane albo bardziej zniewolone, choć Ĺ‚adnie zakumuflowane. Wykorzystywanie inteligencji do walki o przeĹĽycie kosztem innych jest domenÄ… nie ludzi , lecz bestii . Sorry wiÄ™c, lecz takiego zdziczenia i zwyrodnienia w Ĺ›wiecie przyrody siÄ™ nie znajdzie ponieważ po prostu aby wyginęła. Natura rzÄ…dzi siÄ™ twardymi prawami. Tylko czĹ‚owiek potrafi Ĺ‚amać prawa natury i to przeĹĽyć uwaĹĽajÄ…c to jeszcze za postÄ™p cywilizacyjny, spoĹ‚eczny i za swojÄ… wyĹĽszość.

Wiadomo, ĹĽe kto ĹĽyje w zniewoleniu od urodzenia smaku wolnoĹ›ci raczej nie zna. JeĹ›li orĹ‚a podrzucić do kurnika bÄ™dzie chodziĹ‚ jak kura. Trudno wtedy zauwaĹĽyć, ĹĽe do stada zostaĹ‚o siÄ™ wcielonym siĹ‚Ä… i uwaĹĽa siÄ™ to za naturalny porzÄ…dek rzeczy. Gorzej kiedy to przekonanie przekazuje siÄ™ dalej, a to siÄ™ dzieje równieĹĽ na duchowej Ĺ›cieĹĽce. WyraĹĽa siÄ™ to wtedy uznawaniem hierarchii i systemem podlegĹ‚oĹ›ci psiej sfory mimo gĹ‚oszenia wolnoĹ›ci od autorytetów i dawania jej sobie i innym. WyraĹşnie widać to u ludzi gĹ‚oszÄ…cych , ĹĽe rozwijajÄ… siÄ™ duchowo jaki jest rozdĹşwiÄ™k pomiÄ™dzy ich poglÄ…dami, a formÄ… stosunku i przejawiania w ĹĽyciu codziennym bazujÄ…cych na typowych spoĹ‚ecznych stereotypach. PoĹ‚Ä…czenie mieszczaĹ„skich , asekuranckich norm i obyczajów z rozwojem duchowym , który z zaĹ‚oĹĽenia powinien siÄ™ opierać na odwadze wolnoĹ›ci daje bardzo niemacznÄ… mieszankÄ™ niespotykanÄ… chyba dotÄ…d w dziejach ludzkoĹ›ci.

U podĹ‚oĹĽa wszystkich dzisiejszych spoĹ‚eczeĹ„stw dalej funkcjonujÄ… systemy oparte o zniewoleniu i zwiÄ™rzÄ™cym lÄ™ku o przetrwanie jako spadek po niewolnictwu, dyktaturach, zbrodniczoĹ›ci i sÄ… ich raczej kiepskÄ… i nietrwaĹ‚Ä… podstawÄ….. FunkcjonujÄ… nie tyle w strukturach paĹ„stwa , co w umysĹ‚ach czĹ‚onków, ponieważ wypadkowa tego co eprezentujÄ… czĹ‚onkowie jest przyczynÄ… tego co siÄ™ dzieje w spoĹ‚eczeĹ„strwie podobnie jak wojen . I trzeba mieć tego Ĺ›wiadomość, ĹĽe wiÄ™kszość spoĹ‚eczeĹ„stw zostaĹ‚a utworzonÄ… siĹ‚Ä… przez zniewolenie jednostek, ponieważ to wpĹ‚ywa na zachowania spoĹ‚eczne, które przejmuje siÄ™ automatycznie gdy siÄ™ do nich naleĹĽy. I dzisiejsza demokracja mało wymienia gdyĹĽ decyduje karmiczna spuĹ›cizna czĹ‚onków. Sama demokracja wywalczona siĹ‚Ä… , a więc buntem to teĹĽ ĹĽadna wolność tylko chwilowa zmiana ukĹ‚adu siĹ‚ i wymiana jednego zniewolenia na inne .


aktualnie na Ĺ›wiecie mamy powszechnie panujÄ…cÄ… demokracjÄ™. Za szczyt demokracji uwaĹĽa siÄ™ demokracjÄ™ St. Zjedn. Ameryki , która teĹĽ sporo tejĹĽe na Ĺ›wiecie dzielnie wprowadziĹ‚a , albo jest dopiero w trakcie. Jednak gdy przyjrzeć siÄ™ dokĹ‚adnie Stanon jest jedno z bardziej zniewolonych systemem paĹ„stw na Ĺ›wiecie, gdyĹĽ praktycznie wszystko jest kontrolowane. Manipulacja, kĹ‚amstwo, oszustwo i brak szacunku dla jakiegokolwiek ĹĽycia, walka bez ĹĽadnych praw bije o Ĺ‚eb kaĹĽdÄ… dĹĽunglÄ™. Wolność gĹ‚oszona to zwykĹ‚a iluzja bazujÄ…ca na naiwnoĹ›ci bÄ…dĹş skrajnie niskim poczuciu wartoĹ›ci obywateli, którzy dajÄ… siÄ™ na to nabrać i jeszcze gotowi sÄ… za to zginąć. Faktem jest , ĹĽe zdecydowana wiÄ™kszoĹ›c ĹĽyje poprostu strachem, który motywuje do gĹ‚upiej walki albo ulegĹ‚oĹ›ci i zatracania siebie w walce o przyszĹ‚ość , która nigdy nie nadchodzi.


Skutki wynikajÄ…ce z tej przynaleĹĽnoĹ›ci opartej na lÄ™ku sÄ… nie czĹ‚owieka , a poĹĽaĹ‚owania godne . Powszechny syndrom dezaprobaty a więc paniczna chęć udowadniania , ĹĽe jest siÄ™ w porzÄ…dku, ĹĽe jest siÄ™ przydatnym, ĹĽe speĹ‚nia siÄ™ normy , neurotyzm , nerwice i depresje to wĹ‚aĹ›nie spoĹ‚eczne wynalazki. No i dalej nacjonalizm - nieakceptacja "odmieĹ„ców" i nietoleracja "obcych" - tych z innego stada... Sztuczne przekonanie o swej wyĹĽszoĹ›ci i wolnoĹ›ci , wprowadzanie siĹ‚Ä… "demokracji" na caĹ‚ym Ĺ›wiecie... Zamiast wiÄ™c cieszyć siÄ™ innym czĹ‚owiekiem i rozwijać siÄ™ poprzez wspólne wolne spontaniczne kontakty - to na takie zagrywki i wojny marnowana jest zdecydowana wiÄ™kszość energii i pieniÄ™dzy.

Póki naleĹĽy siÄ™ do stada ze względu przynaleĹĽnoĹ›ci przejawia siÄ™ czy siÄ™ do tego przyznaje czy nie , swiadomość, mentalność stadnÄ… ,mieszczaĹ„skÄ… opartÄ… na zniewoleniu. Nawet jeĹ›li zrozumiesz swÄ… wolność w sensie odpowiedzialnoĹ›ci i tworzenia swojego bytu tj. dopiero ĹĽycie satysfakcjÄ… i wolnym tworzeniem, lecz nie wolnoĹ›ciÄ… zrealizowanÄ… ponieważ podstawy nadal sÄ… jakie byĹ‚y i samo rozumienie tego to za maĹ‚o , choć rozumienie wolnoĹ›ci umysĹ‚u jest pierwszym krokiem do poczucia bezpieczeĹ„stwa , samostanowienia , a nawet tworzenia wĹ‚asnego Ĺ›wiata to nadal podlega siÄ™ spoĹ‚ecznemu uwarunkowaniu . Dlatego jedynie caĹ‚kiem samodzielne powstanie siebie od nowa daje wolność, a do tego potrzebny jest dystans i samodzielne odkrycie jak siÄ™ chce ĹĽyć i kim siÄ™ jest.

by zĹ‚apać dystans wobec tej przynaleznoĹ›ci moĹĽe warto choć raz i poprzez jakiĹ› czas pobyć naprawdÄ™ samotnym pustelnikiem, trzeba uwierzyć , ĹĽe bez wsparcia stadka teĹĽ da siÄ™ ĹĽyć i teĹĽ moĹĽe to być ciekawe. Tylko poprzez chwile samotnoĹ›ci moĹĽna poznać nature , siebie i absolut . Tylko poprzez doĹ›wiadczenie samotnoĹ›ci moĹĽna poznać przeciwieĹ„stwo przynaleĹĽnoĹ›ci. Jednak nie moĹĽe to być ucieczka, ani teĹĽ szukanie atrakcji , odlotów i lepszych jazd. A wiÄ™c jak to zrobić ? zazwyczaj nic nie trzeba robić , tylko pozwolić w odpowiednim momencie i uwaĹĽać aby nie przegapić. lecz jak juĹĽ chodzi o szczegóĹ‚y to moĹĽna przytoczyć powiedzenie : " Nie marzenie , ale chęć szczera zrobi z ciebie oficera "

Im bardziej poznaje siÄ™ prawa mieszczaĹ„skiego spoĹ‚eczeĹ„stwa tym bardziej ma siÄ™ ochotÄ™ być wolnym dzikim zwierzÄ™ciem odkrywajÄ…cym samemu swÄ… prawdziwÄ… naturÄ™, godność, czego siÄ™ naprawdÄ™ pragnie i jak siÄ™ chce ĹĽyć i co robić, kim siÄ™ jest i chce być. Jednak do tego potrzebna jest odwaga odrzucenia tego co siÄ™ juĹĽ ma , za kogo siÄ™ uwaĹĽa, decyzji spróbowania i zaczÄ™cia inaczej, od podstaw, postawienia na szali wszystkiego. Kto ma odwagÄ™ to zrobić ? Ten kto ma odwagÄ™ siÄ™ przyznać czy obecne ĹĽycie naprawdÄ™ go zadowala go w peĹ‚ni. lecz w pierwszej kolejności potrzebne jest pytanie czy moĹĽliwe jest inne ĹĽycie ? WiÄ™kszość mĹ‚odych ludzi zadaje sobie takie pytanie jednak spoĹ‚eczny matrix dość efektywnie od tego odciÄ…ga i to wszystko uniemoĹĽliwia. lecz oczywiĹ›cie to jest przecieĹĽ moĹĽliwe , wiÄ™c wszystko przed TobÄ… , znajdziesz rozwiÄ…zanie jeĹ›li tego naprawdÄ™ chcesz ! OdpowiedĹş istnieje i szuka CiÄ™ ! :)

NajwiÄ™kszym mieszczaĹ„skim ogranicznikiem postÄ™pu jest w koĹ„cu trwanie w bezpiecznym status quo, w takim kokonie gotowców na kaĹĽdÄ… moĹĽliwÄ… okazjÄ™ - zorganizowania ĹĽycia tak by mieć nad nim kontrolÄ™ , zabezpieczać siÄ™ prze wszystkimi moĹĽliwymi klÄ™skami , gĹ‚odu , chĹ‚odu i nieszczęścia i braku towarzystwa, przeciwko skrajnoĹ›ciom, lecz teĹĽ tym samym i rozwojowi. Po części czemuĹ› to sĹ‚uĹĽy, lecz czy taka maĹ‚a stabilizacja siÄ™ opĹ‚aca ? JeĹ›li uwaĹĽasz to za zĹ‚o niezbędne , które naleĹĽy kontrolować to o czym to Ĺ›wiadczy ? Czy ĹĽycie wg spoĹ‚ecznych wzorców daje satysfakcjÄ™, peĹ‚niÄ™ ĹĽycia , speĹ‚nienia ?

Czy jest się wtedy wolnym naprawdę i szczęśliwym ?
Czy można wtedy powiedzieć , że żyje się miłością : godnie , prawo, odważnie i całym sobą ?
Czy napewno wiesz co w ĹĽyciu jest najwaĹĽniejsze ?
Odpowiedz sobie sam , tj. tylko Twoje ĹĽycie !