rocznica zamachu jana pawĺ‚a co to jest
Definicja: 26. rocznica zamachu na Jana PawĹ‚a II słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy 26. rocznica zamachu na Jana Pawła II

Słownik: 26. rocznica zamachu na Jana PawĹ‚a II
Definicja: DziĹ› mija 90. rocznica zakoĹ„czenia objawieĹ„ fatimskich i 26. rocznica zamachu na Jana PawĹ‚a II. Wizje, w których Matka BoĹĽa za poĹ›rednictwem trojga dzieci z Fatimy: Łucji, Hiacynty i Franciszka wezwaĹ‚a Ĺ›wiat do modlitwy i pokuty i zapowiedziaĹ‚a cierpienia Europy poddanej dwóm systemom totalitarnym, to w najwyższym stopniu znane orÄ™dzie maryjne skierowane do caĹ‚ej ludzkoĹ›ci.

W orÄ™dzie fatimskie wpisana zostaĹ‚a wizja biskupa w bieli, który podÄ…ĹĽajÄ…c z trudem ku KrzyĹĽowi miÄ™dzy ciaĹ‚ami mÄ™czenników, pada jak martwy pod kulami z broni palnej. W wizjÄ™ tÄ™, zwanÄ… trzeciÄ… tajemnicÄ… fatimskÄ…, wpisuje siÄ™ zamach na Jana PawĹ‚a II z 13 maja 1981 roku

Trzecia tajemnica fatimska zostaĹ‚a ujawniona w 2000 roku, przed beatyfikacjÄ… Hiacynty i Franciszka. Jan PaweĹ‚ II beatyfikowaĹ‚ dwoje pastuszków 13 maja 2000 roku. Tacie ĹšwiÄ™temu towarzyszyĹ‚ ogromny fotografik Adam Bujak. WyznaĹ‚ on, ĹĽe okres, w którym widziaĹ‚ Jana PawĹ‚a II modlÄ…cego siÄ™ na grobie Hiacynty i Franciszka, a później rozmawijÄ…cego z siostrÄ… ŁucjÄ…, byĹ‚ jednym z najpiÄ™kniejszych w jego ĹĽyciu.

Adam Bujak fotografowaĹ‚ wówczas takĹĽe kulÄ™, która przeszyĹ‚a ciaĹ‚o Jana PawĹ‚a II w czasie zamachu w 1981 roku, a która znajduje siÄ™ w koronie figury Matki BoĹĽej Fatimskiej. Artysta wspomina, ĹĽe pomysĹ‚ sfotografowania kuli wydawaĹ‚ mu siÄ™ nierealny, lecz biskup i kustosz Fatimy zgodzili siÄ™. Zaprosili go do kaplicy Matki BoĹĽej i obiecali zdjąć koronÄ™ i dać mu jÄ…. Zdejmowanie korony z kulÄ… to byĹ‚o mistyczne wydarzenie - wpomina Adam Bujak. PamiÄ™ta teĹĽ, ĹĽe gdy dostaĹ‚ koronÄ™ do rÄ™ki, byĹ‚ caĹ‚y mokry. OdwróciĹ‚ jÄ… i we wnÄ™trzu, w niebieskiej kulce, która zwieĹ„cza koronÄ™, pod krzyĹĽem, zobaczyĹ‚ lekko wgniecionÄ… kulÄ™, która uderzyĹ‚a w kość Ojca ĹšwiÄ™tego.

Adam Bujak wspomina, ĹĽe przebywaĹ‚ poprzez godzinÄ™ z koronÄ… Matki BoĹĽej Fatimskiej i nie Ĺ›miaĹ‚ dotknąć kuli, która jest wielkÄ… relikwiÄ…. CaĹ‚y czas siÄ™ trzÄ…sĹ‚ i baĹ‚, ĹĽe zdjÄ™cia bÄ™dÄ… poruszone, lecz wyszĹ‚y bardzo piÄ™knie. I pokazujÄ… ten straszny dokument - kulÄ™, która teĹĽ jest w jakimĹ› stopniu Ĺ›wiadkiem tego, co potwierdziĹ‚o siÄ™ w objawieniach fatimskich - mówi.

tata ĹšwiÄ™ty byĹ‚ przekonany, ĹĽe Matka BoĹĽa w czasie zamachu na niego zmieniĹ‚a bieg kuli. MówiĹ‚ o jednej rÄ™ce, która strzelaĹ‚a, i o drugiej, która prowadziĹ‚a kulÄ™. Siostra Łucja podzielaĹ‚a tÄ™ interpretacjÄ™