negocjacje kapitałem ludzkim co to jest
Definicja: ponad 691 mln 295 tys. euro - dla kogo słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Negocjacje nad Kapitałem Ludzkim

Słownik: W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się I spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Pieniądze Ludzki. Woj. Śląskiego otrzyma ponad 691 mln 295 tys. euro - dla kogo?.
Definicja:

Głównym celem Programu jest umożliwienie pełnego zastosowania zasobów ludzkich przez przyrost zatrudnienia. Służyć ma również podniesieniu poziomu wykształcenia i zmniejszeniu regionów wykluczenia społecznego. Całość stawki, jaką przeznaczono na jego realizacje, wynosi prawie 11,5 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

Program Operacyjny Pieniądze Ludzki jest zbudowany z dwóch części: pierwszej – wdrażanej centralnie (priorytety I-VI) i drugiej- wdrażanej regionalnie (VII-X). Proporcjonalnie rzecz ujmując, na komponent regionalny przewiduje się przeznaczyć około 60 % całości alokacji, co daje prawie 6 651 740 312 euro.


Dla Województwa Śląskiego przypadnie ok. 691 295 002 euro, z czego najwięcej środków przeznaczono na priorytet VII, a więc Rynek pracy otwarty dla wszystkich i promocja integracji socjalnej - 384 499 024 euro. Podział środków na pozostałe priorytety przedstawia się następująco: priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - 165 085 822 euro, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie - 114 675 628 euro, priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju regionów wiejskich - 27 034 528 euro.

Program Pieniądze Ludzki, podobnie jak pozostałe programy sektorowe, jest zarządzany na szczeblu centralnym. Koordynatorem działań związanych z realizacją priorytetów VI-IX będzie Województwo Śląskie, pełniące w ramach komponentu regionalnego funkcję Instytucji Pośredniczącej. Ponadto, Samorząd Województwa będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentów charakteryzujących mechanizm realizacji komponentu regionalnego Programu Pieniądze Ludzki w Województwie Śląskim. Stanowi on - konieczne z punktu widzenia województwa śląskiego - uzupełnienie zorientowanego infrastrukturalnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed krajami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji i tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Wedle założeniami Strategii Lizbońskiej i celami polityki spójności państwoów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego zastosowania zasobów pracy i wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, nauka, integracja socjalna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a również zagadnienia powiązane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia i promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego zastosowania potencjału zasobów ludzkich, przez przyrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, pomniejszenie regionów wykluczenia społecznego i wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Program Operacyjny Pieniądze Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i w 15 % ze środków krajowych. Całość stawki, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL projekty będą mogły realizować:
 • instytucje rynku pracy, • instytucje szkoleniowe, • jednostki administracji rządowej i samorządowej, • przedsiębiorcy, • instytucje otoczenia biznesu, • organizacje pozarządowe, • instytucje mechanizmu oświaty i szkolnictwa wyższego, • inne podmioty.W porównaniu do poprzedniej wersji projektu Programu – z 31 maja br. – treść tego dokumentu uległa zmianie, wynikającej w pierwszej kolejności z przeprowadzonych konsultacji socjalnych Programu, jak również z dokonanej poprzez niezależnych ekspertów ewaluacji ex - ante jego zapisów. Przez wzgląd na tym treść Programu wymieniła się w następujący sposób:
 • poprawiona została część diagnostyczna w pierwszej kolejności przez uzupełnienie istniejących zapisów o bardziej pogłębione analizy poszczególnych regionów wsparcia (na przykład opis współpracy III sektora z administracją publiczną, opis polskiego szkolnictwa zawodowego, wiadomości na temat mechanizmu ochrony zdrowia i kadr medycznych), • dodany został rozdział opisujący regionalną charakterystykę regionów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dane statystyczne dotyczące polskich województw, • znacznej modyfikacji uległy wskaźniki realizacji Programu, zarówno w dziedzinie ich definicji jak i dodane zostały wartości bazowe parametrów i oszacowane ich wartości docelowe, • podkreślono rozwiązania wspierające równy dostęp dla kobiet i mężczyzn w dostępie do oferowanego wsparcia, • położono większy akcent na kwestię przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy przez uwypuklenie horyzontalnej zasady równości szans, • zapisy Programu zostały dostosowane do naniesionych w diagnozie zmian między innymi przez odniesienie się do głownych wyzwań polskiego rynku pracy, kondycji szkolnictwa zawodowego i rozwoju sektora ekonomii socjalnej, • powiększona została stawka dofinansowania całego Programu a również alokacje na poszczególne Priorytety.
NEGOCJACJE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ
Projekt PO KL został skierowany do Komisji Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego mechanizmu ewidencji projektów i komunikacji SFC 2007 (mechanizm for Fund Management in the European Community 2007 - 2013) celem rozpoczęcia oficjalnych negocjacji. Wedle informacjami uzyskanymi od przedstawicieli Komisji Europejskiej mechanizm negocjacyjny może potrwać nawet do połowy 2007 roku. Wedle regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszy strukturalnych moment kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów zaczyna się już w chwili przesłania Programu do Komisji Europejskiej. Termin rozpoczęcia naboru wniosków w procedurze konkursowej będzie zatem uzależniony od czasu trwania i zakresu zmian dokonanych w toku negocjacji.

DALSZE PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU Pieniądze LUDZKI
aktualnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych procedur i wytycznych, niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania funduszy strukturalnych w 2007 r. W szczególności przygotowywany jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL i Książka mechanizmów PO KL, zawierające szczegółowe wiadomości i wytyczne dla instytucji zaangażowanych w mechanizm absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


źródło http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/