akcje kupić sprzedać analiza co to jest
Definicja: techniczną. Artykuł stanowi próbę przybliżenia obydwu metod analizy inwestorom.

Czy przydatne?

Co znaczy Które akcje kupić, a które sprzedać? Analiza fundamnetalna

Słownik: By trafnie ulokować swój pieniądze w konkretnych papierach wartościowych inwestcor ma do wyboru dwie podstwowe sposoby analizy: fundamentalną i techniczną. Artykuł stanowi próbę przybliżenia obydwu metod analizy inwestorom początkującym.
Definicja: Dwie sposoby i obydwie dążą do jednego celu: dokonanie trafnej decyzji inwestycyjnej z racji na oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko, jakie dany inwestor jest w stanie zaakceptować. W dochodzeniu do tego celu sposoby te wykorzystują zgoła różne narzędzia. W analizie podstawowe chodzi generalnie o to, by kupować papiery wartościowe, które są niedowartościowane, a więc ich wartość rynkowa jest niższa od wartości rzeczywistej i sprzedawać papiery wartościowe, które są przewartościowane, a więc ich wartość rynkowa jest wyższa od wartości rzeczywistej. Można to zapisać w następującej formule:

C<W - sygnał kupna
C>W - sygnał sprzedaży

Gdzie: C – cena rynkowa akcji, W- wartość rzeczywista spółki przypadająca na 1 akcję

Cena rynkowa jest znana dla każdego inwestora, może ją zobaczyć w każdej chwili nie wysilając się zanadto, wystarczy przeczytać gazetę z notowaniami giełdowymi, obejrzeć telewizyjną relację z giełdy papierów wartościowych czy sprawdzić w internecie. Problem z wartością rzeczywistą danej spółki – ją trzeba oszacować. Wykorzystuje się do tego analizę czynników podstawowych (fundamentalnych), które można podzielić na trzy ekipy:

1. Czynniki makroekonomiczne
2. Czynniki powiązane z branżą, w której dana spółka działa
3. Czynniki dotyczące już samej spółki

jeżeli chodzi o dwa pierwsze punkty, to kwestia jest bardzo prosta i nie obrażę nikogo, >>jeżeli nic o nich nie napiszę. Napiszę tylko, ze w pkt 1 chodzi o to, by ocenić, czy inwestycje w akcje opłacają się bardziej niż na przykład kupno nieruchomości, dzieła sztuki, nowego futra dla żony, czy znaczków pocztowych. Z kolei w pkt 2 należy rozważyć, czy inwestycja w branże na przykład budowlaną jest bardziej opłacalna niż inwestycja na przykład w branżę technologii informacyjnych.

Schody zaczynają się gdy dochodzimy do pkt 3, a więc badanie mikroekonomiczna danej spółki. Generalnie chodzi o to, by oszacować wartość bieżącą danej inwestycji (zakupu akcji tej spółki) i porównać ją z ceną, jaką należy aktualnie za tę inwestycję (za akcje tej spółki) zapłacić na rynku. Do tego celu wykorzystuje się szereg metod matematycznych, które dla początkującego inwestora są zbyt trudne do zrozumienia, a co dopiero do wykorzystania, a dla inwestora doświadczonego – zbyt pracochłonne. Lepszym wyjściem okazuje się badanie syntetycznych parametrów obrazujących atrakcyjność konkretnej inwestycji kapitałowej. Do najpopularniejszych parametrów zaliczyć można: parametr cena do zysku (C/Z), cena do wartości księgowej (C/WK) i stopa dywidendy (D). Wskaźniki te publikowane są w prasie biznesowej takiej jak: Puls biznesu czy Parkiet.

> parametr C/D znaczy jaką cenę należy zapłacić za 1 zł zysku osiąganego z danej akcji. Jest wyznaczany przez relację ceny rynkowej 1 akcji/zysku netto przypadającego na 1 akcje. Na ogół im jest niższy - tym lepiej.

Innym typem parametru jest C/WK, pokazuje on w jakim stopniu dorobek księgowy (wartość księgowa) spółki pokryty jest jej wartością rynkową. Wyznacza się go przez relację ceny rynkowej 1 akcji /wartości księgowej 1 akcji. W razie gdy >> parametr ten jest większy od 1 znaczy to, iż rynek wycenia wyżej akcje danej spółki, niż wynikałoby to z jej wartości księgowej, a więc wartość rynkowa jest wyższa od wartości księgowej tej spółki (może być to sygnałem kupna takiego waloru !). Kiedy z kolei >> parametr ten przyjmuje wartość mniejszą od 1 mamy sytuacje odwrotną. Jednakże wartość tego parametru nie może być traktowana jednoznacznie, bo zdarza się, iż takie same wartości C/WK dla dwóch spółek mogą oznaczać coś innego. Wynika to ze struktury majątku tych spółek, C/WK dla spółek handlowych jest zazwyczaj większy od 1, z kolei dla spółek przemysłowych – mniejszy.

następnym parametrem jest stopa dywidendy, wyznacza się ją przez relację dywidendy przypadającej na 1 akcję/ceny rynkowej 1 akcji * 100%. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych wartość tego parametru jest fundamentalną przesłanką do zakupu bądź sprzedaży danego waloru. Polski rynek kapitałowy ciągle jest uznawany za rynek wschodzący, niemniej jednak również u nas stosuje się ten >> parametr z ogromnym powodzeniem.

Oprócz analizy >> parametrów, każdy inwestor, któremu nie jest obojętny los jego kapitału powinien śledzić bieżące doniesienia z rynku i zapoznawać się z okresowymi raportami finansowymi spółek, jak i czytać komunikaty spółek giełdowych. Każda notowana na giełdzie spółka ma wymóg publikowania okresowych rezultatów finansowych, można z nich wywnioskować jak wymienia się rozmiar i struktura majątku spółki, jakie zyski albo utraty spółka wykazał i jakie są źródła tych strat/zysków. Z komunikatów można z kolei dowiedzieć się o wszystkich istotnych wydarzeniach mających nastąpić w przyszłości spółki, na przykład podpisanie umowy z partnerem zagranicznym, zamierzenie zakupu innej spółki, zmiana zarządu i tym podobne

...w >następnym artykule zostanie w skrócie przedstawiona badanie techniczna papierów wartościowych