demokracja siła ludu co to jest
Definicja: jest współczesna demokracja? Jaką ma moc i jakie daje możliwości słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Demokracja - siła ludu.

Słownik: Czy współcześnie można mówić jeszcze o demokracji czy już o e-edemokracja, władzy ludu wspomaganej poprzez technologiczne wiadomości? Jak postrzegana jest współczesna demokracja? Jaką ma moc i jakie daje możliwości?
Definicja: Demokracja to siła, władza ludu – „demos” – lud i „kratos - władza”. Wedle pojęciem to jest – „ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo przez swych przedstawicieli, to jest kraj o takim ustroju, formie organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi”. Definicja to towarzyszyło ludzkości od czasów antycznych, aktualnie jednak nabrało wyjątkowego zabarwienia. Demokracja stała się gdyż prawem, przywilejem, mówimy o niej w mediach, polityce czy w czasie naszych prywatnych rozmów. Jej fundamentem są prawne ograniczenia rządu, trójpodział władzy czy także równowaga władz i e-demokracja, a więc demokracja wspomagana poprzez nowe technologiczne wiadomości.” Coraz częściej spotykamy się z opinią, iż to właśnie media mają znaczący wpływ na obecne postrzeganie demokracji.
Wielość i różnorodność środków masowego przekazu, lecz w pierwszej kolejności ich obiektywność i bezstronność ma pomagać obywatelom w podejmowaniu właściwych decyzji. W najwyższym stopniu widoczne to jest w czasie kampanii wyborczych. Przewarzająca część obywateli podejmuje decyzje opierając się na informacjach z prasy, telewizji czy Internetu. Coraz większą popularnością cieszą się telewizyjne debaty wyborcze, gdzie widzowie, regularnie w stosunkach na żywo, mogą poznać kandydatów. Ważną właściwością demokracji medialnej jest ujawniane prawdziwych informacji, bez cenzury czy pomijania istotnych kwestii. Nie to jest jednak tak łatwe i oczywiste tak, jak byśmy chcieli. Nie na wszystkie systemy mamy wpływ.
W zależności od rodzaju przekazu i rodzaju medium prawdziwość czy pewność informacji może nie być używana w stu procentach. Prawie każdy przekaz jest manipulacją. „Dziennikarze mogą mieć aspiracje aby być obiektywnymi, lecz informacje nieuchronnie przechodzą poprzez filtr subiektywnych odbiorców i ocen jednostek i organizacji, dla których pracują. Dziennikarska rzetelność ma ogromnie znaczenie dla budowania zaufania dla mass mediów, a również w pewien sposób wpływa na postawy socjalne.”
Współcześnie obywatele posiadają swobodny dostęp do informacji, w każdej chwili
i bez jakichkolwiek ograniczeń. Rozwój technologiczny daje odbiorcom sposobność aktywnego uczestnictwa w przekazie informacji przez tworzenie ich, a nie tylko bierny odbiór.
T. Goban-Klas prezentując miejsce demokracji w społeczeństwie informacyjnym przedstawia dwa jej typy: „aktualną, reprezentacyjną wykonywaną poprzez wybieranych co kilka lat przedstawicieli narodu, i drugą, przyszłościową, demokracje deliberacyjną zakładającą zastosowanie nowych interakcyjnych technologii teleinformacyjnych, w tym Internetu, dla stałego dialogu władzy i obywateli.” Wg S. Splichala fundamentalne warunki demokracji to: dobre poinformowanie obywateli, zainteresowanie społeczeństwa sprawami politycznymi, równość w podejmowaniu decyzji. T. Goban-Klas podkreśla jednak, iż mino tak sprzyjających warunków technologicznych społeczeństwo jest niedoinformowane. Wzrasta przewaga rozrywki nad wiadomością. Liczy się atrakcyjność danej informacji i korzyści jakie niesie jej przedstawienie – sprzedanie. Spada zainteresowanie polityką w szczególności wśród młodych ludzi, którzy przestają ufać w realizacje obietnic wyborczych. Nie wszyscy obywatele mają jednakowy dostęp do forów dyskusyjnych. Dobre przygotowanie obywateli do pełnienia roli świadomego obywatela nie jest więc proste, zależy nie tylko od mediów, lecz również ich politycznego przygotowania i indywidualnych kompetencji. Można więc zauważyć, iż demokracja jest wyraźnie uzależniona od dostępu do informacji. I aczkolwiek współcześnie potrzebujemy tej informacji coraz więcej, to wielość i prędkość jej przepływu utrudnia regularnie wielu osobom odkrycie prawdy. Rozwój środków masowego przekazu daje sposobność bezpośredniego udziału w procesach podejmowania decyzji, dostępu do wielu informacji, również rządowych, powiększa zaangażowanie w życie polityczne państwie.
Media zaczynają być coraz bardziej używane w życiu politycznym. Wyraźnie rysują się tutaj dwa aspekty. Pierwszy to zastosowanie mediów w czasie wyborów, jako nowy sposób oddawania głosów. I drugi – jako szeroki wachlarz możliwości marketingu politycznego. Zwolennicy elektronicznych wyborów określanych regularnie jako e-voting przekonują o zaletach takiego metody głosowania. Podkreślają w pierwszej kolejności ułatwienia jakimi dysponują wyborcy, powiększoną frekwencje wyborczą czy także mniejsze wydatki ich przeprowadzenia. Z drugiej jednak strony wymaga to dokładnego przygotowania, każdy z obywateli powinien mieć zapewniony udział w wyborach. aczkolwiek najtrudniejszym dla wielu wydaje się przekonanie społeczeństwa do takiego procesu wyborczego.
Media są aktualnie fundamentem kampanii wyborczych i głównym metodą dotarcia do wyborców. Debaty telewizyjne, ogłoszenia wyborcze czy sms-y, mają przekonać do wyboru danego kandydata, kreują sylwetki przyszłych polityków. Masowe środki przekazu wpływają na relacje pomiędzy władzą a obywatelami. Internetowe spotkania odbywają się niezależnie od czasu czy miejsca. Wybory stają się coraz częściej jedynie formalnością, a o przejęciu władzy decyduje świat mediów.
Wolność jaką daje nam demokracja przejawia się nie tylko w naszym życiu politycznym, lecz w pierwszej kolejności w wolności słowa i wyrażania własnych poglądów. Wolność słowa pozwala na swobodne wypowiadanie się. Nasze uczestnictwo w świecie mediów może byś dwojakie. Możemy być nadawcami informacji – mając swobodny dostęp do różnych form przekazu mamy sposobność wypowiadania się, prezentowania swoich poglądów. Z drugiej strony, możemy być odbiorcami. Wolnie i świadomie możemy wybierać te media, z których korzystamy, te wiadomości, które przyjmujemy, uznając za istotne i ważne dla nas. Demokracja i jej rozwój dają nam sposobność wyboru medium z jakiego korzystamy, jak chociażby wybór pomiędzy stacjami prywatnymi, publicznymi czy telewizją internetową. Coraz większą popularnością cieszą się kanały tematyczne, dla odbiorców bardziej zainteresowanych konkretną dziedziną życia.
Zwolennicy wpływu technologii informacyjnej na demokrację są przekonani, iż uchroni to świat przed kolejnymi dyktaturami, tworzeniem zamkniętych społeczeństw. Wiadomość jest tak wszechobecna w naszym życiu, iż niemożliwe wydaje się całkowite odcięcie się od niej. „Chyba, iż się odetnie cały państwo od (tele)komunikacji ze światem zewnętrznym, lecz to już dziś trudno brać pod uwagę.”
Można powiedzieć, iż demokracja w społeczeństwie informacyjnym to w pierwszej kolejności sposobność świadomego wyboru. To okazja do stanowienia o sobie, podejmowania decyzji w zgodzie z własnym sobą. To świadome korzystanie z mediów, będących ważną częścią egzystencji. Selektywne przyjmowanie i przetwarzanie informacji. Takie użytkowanie mediów, które może przynieść jak najwięcej korzyści, zarówno jednostce jak i społeczeństwu.
poezja:
Witkowska M., Cholawo – Sosnowska K., Społeczeństwo inform@cyjne. Istota, rozwój, wyzwania.
Wawrzak – Chodaczek M., Środki masowego przekazu a socjalne kształtowanie rzeczywistości, w Media a Nauka.
Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój
Goban – Klas T., Cywilizacja medialna