możliwości jakie stwarza co to jest
Definicja: e-learningu w szkole słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Możliwości jakie stwarza e-learning w edukacji szkolnej.

Słownik: Unowocześnienie i ulepszenie oświaty nie jest możliwe bez istotnego przełomu w edukacyjnym użyciu technologii informacyjnej. Artykuł porusza problem e-learningu w szkole.
Definicja: Z sporym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, iż w perspektywie kilkunastu lat technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego zdecydowanej większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Bez podstawowych zdolności związanych z tą technologią nie będzie możliwe wykonywanie większości zawodów i uzupełnianie posiadanych kwalifikacji i nabywanie nowych. Pozyskiwanie, opracowywanie i stosowanie informacji stanie się częścią typowych działań prywatnych i zawodowych. Wobec tego oświata już dziś staje przed koniecznością przygotowania absolwentów szkół do sprawnego posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem informatycznym i telekomunikacyjnym.
E-learning (dla dydaktyka) to nauczanie – uczenie się przy użyciu Internetu i komputerów, głównie na odległość. Taką formę nauki wspiera oprogramowanie komputerowe zwane platformą e-learning. Nauka szkolna w procesie modernizacji może wiele skorzystać z możliwości jakie daje e-learning. Sporo rozwiązań pochodzących z tej formy kształcenia może z powodzeniem wspomagać tradycyjne lekcje szkolne. Stworzenie wtedy coś w rodzaju kształcenia hybrydowego (blended learning), które skupia w sobie zalety nauczania tradycyjnego i e-learningu. Takie połączenie pozwoli zminimalizować niektóre wady nauki szkolnej. Odpowiednikiem może być problemem związany z brakiem wyrównanego poziomu wiedzy w ekipie. Przez wzgląd na czym nauczyciel zwykle ukierunkowuje się na tak zwany przeciętego ucznia. Tracą na tym jednostki poniżej średniej (nie są w stanie nadążyć za materiałem) i powyżej średniej (nudzą się na lekcji, nie wykorzystują swoich możliwości i tak dalej). Innym problemem, w rozwiązaniu którego może pomóc e-learning jest brak czasu na to, aby w trakcie lekcji zarówno nabyć konieczną wiedzę jak i zastosować ją do wykonywania różnorodnych zadań i należycie utrwalić. Przez wzgląd na tym lekcje używane są głównie do przekazu wiedzy, a kształtowanie zdolności, powtarzanie i utrwalanie spychane jest na pracę swoją ucznia. Następny problem to kształcenie uczniów niepełnosprawnych i chorych, którzy poprzez dłuższy czas albo w ogóle nie mogą uczęszczać do szkoły. Takich problemów można wymienić jeszcze więcej. Wszystkie mają jedną wspólną cechę – trudno je rozwiązać w ramach tradycyjnego modelu lekcji. Stąd także zasadne wydaje się sięgnięcie do e-learningu
ustalenie to stało się w ostatnich latach popularne za sprawą korporacji i uczelni, które wdrożyły kształcenie na odległość przy zastosowaniu Internetu albo Intranetu. Zalety tej formy kształcenia są wielorakie, stąd także jej rosnąca popularność. Kontakt nauczyciela z uczniem możliwy jest za pośrednictwem Internetu, dzięki technikom informatyczno – telekomunikacyjnym i dzieje się w trybie synchronicznym (w momencie rzeczywistym, jednoczesna obecność w sieci ucznia i nauczyciela) albo asynchronicznym (uczeń sam wybiera czas edukacji, nie ma przy tym bezpośredniego kontaktu z nauczycielem). W warunkach szkolnych przydatny może być właśnie tryb asynchroniczny. Posiada on następujące zalety:
1. elastyczność – zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych znajdujących się na płytach CD, stronach WWW albo platformach e-learning z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, poprzez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu;
2. zindywidualizowany czas i tempo edukacji, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia;
3. sposobność samokontroli uzyskiwanych wyników;
4. odpowiedni chwilę na przemyślenie poznawanego materiału, który w warunkach typowej lekcji jest raczej bardzo krótki;
5. łatwość aktualizacji i uzupełniania źródeł wiedzy;
6. łatwość monitorowania pracy i osiągnięć uczniów.
nauka asynchroniczna może być prowadzona dzięki specjalnie skonstruowanych stron WWW, poczty elektronicznej, list i grup dyskusyjnych i multimediów na płytach CD. Jednakże, zdecydowanie najwspanialszym pośrednikiem między uczniem a nauczycielem jest specjalne oprogramowanie, zwane popularnie platformą e-learning. W ramach mechanizmu informatycznego zwanego platformą e-learning wyróżniamy: LMS (Learning Management Mechanizm) mechanizm informatyczny tworzący środowisko dostępowe i administrujące procesem nauczania i LCMS (Learning Content Management mechanizm) mechanizm informatyczny umożliwiający tworzenie materiałów szkoleniowych i lekcji udostępnianych sposobami e-learning. Najczęściej to jest połączenie bazy danych zawierającej wiedzę merytoryczną (czasami z sporym udziałem multimediów), modułu poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego, czatu, modułu testującego nabytą wiedzę i zdolności, systemu logowania ucznia i elektronicznego dziennika. Uczeń ma dostęp do modułu szkoleniowego (z merytoryczną wiedzą i zadaniami do wykonania) za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się. Dzięki poczcie elektronicznej ma sposobność utrzymywania kontaktu z nauczycielami i innymi uczniami. Tą drogą dostarcza nauczycielowi własne prace i otrzymuje ich recenzje. Nauczyciel ma dostęp do modułu administracyjnego, w którym dokonuje zapisu uczniów i monitoruje ich aktywność i postępy w nauce. Również mechanizm tworzenia struktury szkolenia i umieszczania w nim konkretnych materiałów merytorycznych przebiega sprawnie dzięki mechanizmom tego modułu. Kontrola postępów ucznia możliwa jest dzięki rozbudowanym testom.
Przydatność narzędzi e-learningowych w realiach szkolnych może być spora o ile zostaną wykorzystane poprawnie. W pierwszej kolejności, powinny być one używane w specyficzny sposób – do wspomagania szablonowych lekcji. to jest dobra sposób na pozalekcyjne dostarczenie potrzebnej wiedzy, dzięki czemu w trakcie lekcji nauczyciel będzie mógł skupić się na takim nauczaniu, które bazuje na operowaniu wiedzą w celu rozwiązania problemów. W ten sposób platforma e-learningowa powinna umożliwić sprawne wprowadzenie na lekcje metod problemowych, czy szerzej aktywizujących. Oprócz tego może ułatwić utrwalenie wiedzy dzięki testom, które uczeń rozwiązywałby, po zapoznaniu się z odpowiednim materiałem, jeszcze przed przyjściem na lekcję. Możliwe jest również powstanie innego rodzaju materiałów (treści merytorycznych i zadań do wykonania i testów) - dla uczniów z brakami, aby mogli je nadrobić poza lekcjami i dla uczniów znakomitych, aby mogli rozwijać własne umiejętności dzięki dodatkowej pracy. Natomiast dla uczniów niepełnosprawnych albo chorych można utworzyć zbiór lekcji umożliwiających naukę bez uczęszczania do szkoły. Taka forma nabywania wiedzy będzie dla uczniów bardziej kształcąca i atrakcyjna. Zwiększy się ich motywacja i zaangażowanie w mechanizm kształcenia.
aktualnie można wymienić następujące pomysły na zastosowanie narzędzi e-learningowych w nauki szkolnej:
1. Do tworzenia i udostępniania dokumentacji nauczycielskiej typu: elektroniczny dziennik lekcyjny, program nauczania, standardy wymogów, program działań wychowawczych. Możliwe jest udostępnianie tych dokumentów on – line uczniom i ich rodzicom. Wiadomości dotyczące poszczególnych uczniów powinny być dostępne wyłącznie dla osób zainteresowanych (logowanie z hasłem). Platforma e-learning daje sposobność powstania oddzielnego konta dla każdego ucznia. W ten sposób można znacząco poprawić obieg informacji między szkołą a uczniami i ich rodzicami. Elementem tego mechanizmu, zapewniającym interakcję, powinna być poczta elektroniczna i programy do komunikacji natychmiastowej.
2. Do tworzenia i udostępniania własnych, elektronicznych środków dydaktycznych (mapy, zestawy zdjęć, elektroniczne podręczniki, fragmenty tekstów źródłowych, naukowych i literackich – z obudową dydaktyczną, fragmenty videoów, pliki dźwiękowe, wykresy, diagramy, prezentacje multimedialne, programy komputerowe, testy, ćwiczenia). Platformy e-learning regularnie zawierają swoje narzędzia do tworzenia źródeł wiedzy. Każdy uczeń, w ramach swojego konta, może uzyskać dostęp do tych źródeł wiedzy, które pomogą mu w przygotowaniu się do lekcji albo w rozwiązaniu zadania. W mechanizm tworzenia elektronicznych środków dydaktycznych mogą być zaangażowani uczniowie – to będzie sposób na ich zaktywizowanie. swoje środki dydaktyczne uniezależnią nauczyciela od wytwórów komercyjnych i pozwolą, w sposób pełniejszy, dostosować przebieg lekcji do postawionych celów. Platforma e-learning pozwala na wprowadzenie obowiązkowych testów po każdej partii materiału, dzięki czemu uczeń będzie zobligowany do opanowania tych informacje, które nauczyciel uzna za najistotniejsze dla danej lekcji. Ponadto, elektroniczne źródła wiedzy wydają się być dla uczniów bardziej atrakcyjne niż tradycyjne. Korzystanie z nich będzie dla uczniów przygotowaniem do funkcjonowania w realiach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
3. Do testowania i oceniania wiedzy i zdolności uczniów. Służą do tego elektroniczne testy, które mogą sprawdzać poziom osiągnięcia poprzez każdego ucznia celów operacyjnych poszczególnych zajęć. Skonstruować je można z ważnym udziałem tak zwany pytań z wyposażeniem, w których odpowiedzi udziela się po analizie mapy, diagramu, tabeli, zajęcia i tym podobne, sprawdzających nie tylko wiedzę, lecz również zdolności. Stosować należy dwojakiego rodzaju testy: uczące – a więc takie, które w razie udzielenia błędnej odpowiedzi odeślą do odpowiedniej bazy wiedzy i sprawdzające – a więc takie, które automatycznie będą punktowały każdą odpowiedź i podawały końcowy rezultat. Platformy e-learning dysponują narzędziami do generowania testów.
Pewnym problemem dla nauczycieli chcących używać z narzędzi e-learningu może być fakt, iż platformy e-learningowe, tak jak każde oprogramowanie, szkoła musi kupić i umieścić na serwerze ( albo nabyć taką wersję, która dostępna jest na serwerze dostawcy). Jednakże, w Internecie natrafić można na platformy kompletnie darmowe. Odpowiednikiem jest oprogramowanie Moodle dostępne na stronie http://moodle.org/ w dziale „Download”. Program ten działa we wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Powinien być zainstalowany na serwerze obsługującym PHP i wyposażonym w bazę danych MySQL. Wspomniana strona WWW umożliwia bezpłatne pobranie tego dodatkowego oprogramowania i programu spolszczającego samą platformę.
Moodle złożona jest z modułu uczniowskiego i administracyjnego. Do tego pierwszego dostęp uzyskuje osoba zapisana na konkretny kurs. Może używać z wirtualnych lekcji, wykonywać postawione zadania, rozwiązywać testy i uczestniczyć w forum dyskusyjnym. Wykonanie zadania i rozwiązanie testu może wiązać się z otrzymaniem oceny. Do modułu administracyjnego ma dostęp wyłącznie nauczyciel. Może on tworzyć strukturę i materiały kursu (w formie plików tekstowych i binarnych), zapisywać uczestników, stawiać zadania, generować testy, wystawiać oceny, moderować forum dyskusyjnym, dawać ogłoszenia dla uczniów i monitorować ich aktywność. Obserwując aktualne tendencje w dziedzinie kształcenia ustawicznego dorosłych możemy z sporym prawdopodobieństwem przyjąć, iż za kilka lat dla dzisiejszych uczniów korzystanie z platform e-learning stanie się codziennością. Szkoła powinna przygotować ich do tego