andragogika czyli uczą dorośli co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Andragogika - czyli jak uczą się dorośli.

Słownik: Andragogika - kształcenie dorosłych powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania.
Definicja: Jej rozwój związany jest również z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej.

Aktywność edukacyjna dorosłych przeżywa swój renesans wspólnie z rozwojem i zmianami we współczesnym społeczeństwie postindustrialnym. Czy osoby dorosłe są w stanie uczyć się skutecznie? Odpowiedź twierdząca na te pytania jest fundamentem tworzenia mechanizmów kształcenia zawodowego, które jest swoistą inwestycją w ludzi.

Z jednej strony dobrze wykształcone kadry stanowią najważniejszą część zasobów każdej spółki. Ludzie, nazywani zasobami, tworzą, zarządzają i wykorzystują inne zasoby.

Z drugiej zaś strony robota zawodowa zajmuje znaczne miejsce w życiu ludzi dorosłych, tym bardziej znaczne, im bardziej to jest robota wyżej kwalifikowana, wymagająca wyższego poziomu wykształcenia i kompetencji. Rozwój zawodowy i kariery są powszechnie uznawane za pozytywne wartości. Podnoszenie poziomu wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji jest cenionym metodą zdobywania prestiżu społecznego. Kariera zawodowa, efekt w pracy są cenionymi dobrami, które w normalnie funkcjonujących organizacjach zdobywa się pomiędzy innymi poprzez edukację. Tak więc zarówno pracodawcy, jak także pracownicy zainteresowani są rozwojem kompetencji zawodowych i ich doskonaleniem

Efektywność nauki dorosłych
Na pytanie o efektywność nauki dorosłych odpowiadają wyniki badań nad procesami uczenia się ludzi w różnym wieku i uwarunkowaniami tych mechanizmów. Czyli psychologia rozwoju dorosłego w dużej mierze tłumaczy, od czego zależy efektywność i skuteczność kształcenia. Człowiek dorosły, mimo postępującego procesu starzenia się biologicznego, poprzez całe życie dysponuje znacznym potencjałem rozwoju i możliwościami uczenia się. Badania lat 70 nad uczeniem się nowych treści poprzez młodzież i osoby starsze wykazały, iż ludzie zachowują umiejętność do uczenia się do późnego wieku, pod warunkiem, iż sposoby nauki są dostosowane do poziomu i właściwości ich sprawności intelektualnych.
Dalsze badanie wykazały, że za mechanizmy uczenia się dorosłych odpowiada tak zwany inteligencja skrystalizowana, wykorzystująca nabyte doświadczenia i nawyki umysłowe, przyrost płynności słownej, nowe strategie myślenia i organizacji wiedzy. Ten typ inteligencji, w odróżnieniu do tak zwany inteligencji płynnej, wrodzonej, może rozwijać się prawie poprzez całe życie człowieka, pod warunkiem, iż będzie on nieustannie aktywny umysłowo. Ludzie, których życie było stałym, intensywnym procesem nauki, uczą się poprzez całe życie i są w stanie uzyskiwać znaczne efekty.Najszybciej i najsprawniej dorośli uczą się tego, co jest powiązane z ich działaniem celowym, czyli z robotą zawodową, szczególnie taką, która stawia wysokie wymogi pracownikowi. Taka robota zapewnia człowiekowi mimo zaawansowanego wieku wysoki poziom w dziedzinach, w których specjalizował się poprzez lata. Regularnie wiedza i zdolność tworzą nową jakość, nazywaną mądrością (wisdom), wynikającą z operacji intelektualnych realizowanych na nagromadzonym bogatym doświadczeniu.

Aktywność mózgu
Warunkiem rozwoju jest nieustanna aktywność umysłowa. Tak jak ćwiczenia fizyczne podtrzymują sprawność ciała, tak ćwiczenie umysłu zapewnia długotrwałą umiejętność uczenia się. Skuteczność uczenia się pracowników zależy w pierwszym rzędzie od ich doświadczeń edukacyjnych w życiu i aktywności w gromadzeniu wiedzy. Umysł ludzki to pojemnik, który im więcej otrzymuje, tym więcej gotów jest przyjąć bez zagrożenia przeciążeniem. Jeżeli się go "nie obciąża" - staje się mniej sprawny. Mądrość - jako rezultat połączenia dużej wiedzy ze sprawnym, wnikliwym myśleniem i racjonalnym zachowaniem, służy nauki. Pedagodzy zwracają uwagę na to, że uczenie się ludzi dorosłych jest efektywniejsze wówczas, gdy przedmioty wiedzy deklaratywnej (opisu - jak jest) łączą się z wiedzą proceduralną (co należy zrobić) i wyjaśniającą (dlaczego).
Skuteczność i efektywność uczenia się dorosłych zależą od tego, jaką strukturę wiedzy im proponujemy, na ile mogą zastosować dotychczasowe zdolności, nawyki, postawy. Trudniej jest je zmienić niż tworzyć nowe.

Jak uczą się ludzie dorośli
Ludzie dorośli uczą się zależnie od wieku, umiejętności i doświadczeń edukacyjnych. Z racji na te uwarunkowania, organizując szkolenie zawodowe, należy pamiętać o starannym doborze grup. Zaniechanie tego kroku jest regularnie źródłem klęski organizatorów szkoleń.
istotnymi czynnikami wzrostu efektywności uczenia się osób dorosłych są służące sposoby nauki. Możemy wyróżnić następujące typy uczenia się dorosłych:
. Uczenie sztuczne - pamięciowe. Dorośli lepiej zapamiętują to, co kojarzy im się z już posiadanymi wiadomościami i co wydaje się im istotne i potrzebne, co mogą zastosować w pracy.
. Uczenie naturalne - rozpatrywanie konkretnych rozwiązań na przykładach, badanie i synteza przypadków, zwana sposobem studium przypadku (z angielskiego: case study, spolszczone: sposób kejsów). Ten typ uczenia się, szczególnie w ekipach tych samych zawodów albo stanowisk pracy, okazuje się bardzo efektywny i dobrze przyjmowany poprzez uczących się. . Uczenie racjonalne - poznawanie w działaniu, pod warunkiem rozumienia i wykorzystywania uogólnień, wnioskowania i poszukiwania nowych rozwiązań.

nauka zawodowa wykorzystuje wszystkie możliwości wynikające z typów uczenia się dorosłych, zależnie od treści nauczania, formy i uczestników. Przepisów uczymy się zapamiętując ich treści, stosując w praktyce i wyjaśniając procedury stosowania w różnych przypadkach.
zdolności interpersonalne kształtujemy w pierwszej kolejności w działaniu, poprzedzając prezentacje i ćwiczenia wyjaśnieniami i przykładami. W kształceniu zawodowym należy wykorzystywać potrzebę aktywności w zdobywaniu wiedzy i > zdolności, jakie mają dorośli. sposoby aktywizujące są o 70% skuteczniejsze niż sposoby przekazu informacji w formie wykładu. W działaniu czy rozwiązaniu problemów bezpośrednio związanych z robotą stopień zapamiętywania wyraźnie wzrasta.