maturzysto oferta ciebie co to jest
Definicja: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przyznaje stypendia świeżo upieczonym studentom.

Czy przydatne?

Co znaczy Maturzysto, ta oferta jest dla Ciebie!

Słownik: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przyznaje stypendia "świeżo upieczonym" studentom.
Definicja: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uruchamia nowy program stypendialny dla studentów I roku studiów. Program jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Fundacji Wspomagania Wsi, Wydawnictwa Presspublica Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wydawcy dziennika Rzeczpospolita, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości i koalicji pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu.Program jest administrowany poprzez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).
Stypendia będą przyznawane w ramach regionalnego projektu Indeksy lubuskie 2007. W roku akademickim 2007/2008 planuje się przyznać 8 stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie, które będą wypłacane od października do lipca ( poprzez 10 miesięcy).

Ten program jest przeznaczony dla tegorocznych maturzystów, którzy spełnią następujące warunki:

* są zdolni, ambitni i chcą kontynuować naukę na wyższej uczelni,
* zdadzą dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
* zostaną przyjęci na dzienne studia magisterskie (w trybie jednolitym albo dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
* mieszkają na wsi albo w mieście do 20 tys. mieszkańców, w powiatach: słubickim, gorzowskim ziemskim, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeńskim albo sulęcińskim,
* dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 655 zł ( 758 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności),

Najważniejsze wiadomości:

Termin składania dokumentów:
10 sierpnia 2007r.

Miejsce składania dokumentów:
Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
pok.: 150 albo 151

Kontakt telefoniczny:
095-7592 418 albo 414

Wymagane dokumenty:

* wniosek o przyznanie Stypendium Pomostowego
* oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta
* dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców albo opiekunów prawnych
* kopię świadectwa maturalnego
* zaświadczenie o przyjęciu na studia

Należy wyliczyć liczba pkt.ów uzyskanych na egzaminie maturalnym (minimum 90 pkt) wg algorytmu:
1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
2. Fundamentem liczenia pkt.ów będą wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych elementów w ten sposób, iż liczba pkt.ów odpowiada wartości % (50% = 50 pkt.ów)
3. Liczbę pkt.ów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie fundamentalnym mnożymy ( poprzez 0,4
4. Liczbę pkt.ów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy ( poprzez 0,6.
5. Tak wyliczone liczby pkt.ów dla poszczególnych elementów sumujemy i wpisujemy do wniosku
w punkt 6.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.cp.edu.pl


Ryszard Waldun