Amatorskie utwory:

Szkolenia BHP:

  • GAZ BŁOTNY - gaz palny składający się głównie z metanu, powstający w procesie gnicia ciał
  • MIEJSCOWE ZAGROŻENIE - jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i
  • MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO - rozumie się przez to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy
  • ODCINEK BOJOWY - wyodrębniona część np. terenu akcji, terenu pożaru, gdzie jedna lub kilka
  • OGNIE LOTNE - niespalone, rozżarzone cząstki materiału palnego przenoszone za pomocą wiatru i
  • NAPĘD PNEUMATYCZNY - napęd maszyny lub urządzenia osiągany przez wykorzystanie sprężonego powietrza
  • DOWÓDCA - osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do