Amatorskie utwory:

Szkolenia BHP:

  • DOWÓDCA - osoba, która na mocy odpowiednich regulaminów organizacyjnych ma prawo do
  • GŁÓWNE NATARCIE - ześrodkowanie sił i środków w określonym czasie na terenie działań bojowych dla
  • DZIAŁANIA SKONCENTROWANE - działania polegające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości
  • ŻAR - 1) materiał palnych spalający się bezpłomieńiowo; 2) faza spalania
  • NAPĘD HYDRAULICZNY - napęd wywołany przez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem
  • DYSPERSYJNOŚĆ PIANY - właściwość charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej
  • DYM - substancja chemiczna powstała wskutek rozkładu termicznego materiału palnego